หน้าแรก
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของโครงการ
ปฏิทินกิจกรรม
บริบทพื้นที่พัฒนาศักยภาพฯ
ทำเนียบศูนย์ ศศช
ทำเนียบครูนิเทศก์
เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมฯ
กระดานสนทนา

  

 

 
 
ศศช.บ้านสะไลหลวง ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเกลือเหนือ จัดกิจกรรมการรณรงค์การจัดทำแนวกันไฟบ้านสะไลหลวง ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556
ศศช.บ้านสะไลหลวง ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเกลือเหนือ จัดกิจกรรมการรณรงค์การจัดทำแนวกันไฟบ้านสะไลหลวง ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556
กิจกรรม ศศช.สัญจร ครั้งที่ 2-2556 ณ ศศช.บ้านแจรงหลวง อ.ปัว จ.น่าน ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2556
married cheat married men and affairs married woman looking to cheat

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรม ศศช.สัญจร ครั้งที่ 2/2556 ณ ศศช.บ้านแจรงหลวง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2556 การจัดกิจกรรม ศศช.สัญจร ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรของโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานและศึกษาดูงานในพื้นที่ปฏิบัติงานจริง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมโครงการในทุกพื้นที่ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนร่วมกัน และสามารถนำเทคนิคจากพื้นที่อื่นๆ ไปปรับใช้ในพื้นที่ตนเองได้ต่อไป กิจกรรมครั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจากคุณอรุณี เวียงแสง และคณะ มาเป็นวิทยากรในการช่วยถอดบทเรียนจากการทำงาน และเป็นการติดตามผลจากการอบรมการใช้เครื่องมือต่างๆ ในการทำงานร่วมกับชุมชนว่าได้มีการนำไปใช้ในชุมชนมากน้อยอย่างไร นอกจากนี้แล้วเจ้าหน้าที่ส่งเสริมโครงการทุกพื้นที่ได้มีโอกาสเข้าพักที่โฮมสเตย์ของบ้านแจรงหลวง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นธงพัฒนาของบ้านแจรงหลวง และอยู่ระหว่างการเริ่มรับนักท่องเที่ยวเข้ามาพักในชุมชน จากกิจกรรมครั้งนี้ยังเป็นการกระตุ้นการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมโครงการให้กลับไปพัฒนางานของตนอีกด้วย
ศศช.บ้านป่าซ้อแสนพงษ์ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง “การขยายพันธุ์ไม้ผลบนพื้นที่สูง” ให้กับสมาชิกกลุ่มผู้ปลูกไม้ผลบ้านป่าซ้อแสนพงษ์ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556
ศศช.บ้านป่าซ้อแสนพงษ์ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง “การขยายพันธุ์ไม้ผลบนพื้นที่สูง” ให้กับสมาชิกกลุ่มผู้ปลูกไม้ผลบ้านป่าซ้อแสนพงษ์ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556
ศศช.บ้านป่าซ้อแสนพงษ์ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย จัดอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปลูกกาแฟอราบิก้าให้กับสมาชิกกลุ่มผู้ปลูกกาแฟอราบิก้าบ้านป่าซ้อแสนพงษ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556
ศศช.บ้านป่าซ้อแสนพงษ์ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย จัดอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปลูกกาแฟอราบิก้าให้กับสมาชิกกลุ่มผู้ปลูกกาแฟอราบิก้าบ้านป่าซ้อแสนพงษ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556
ศศช.บ้านแม่เหลอ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกองให้กับเด็กนักเรียน กศน. บ้านแม่เหลอ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556
ศศช.บ้านแม่เหลอ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกองให้กับเด็กนักเรียน กศน. บ้านแม่เหลอ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 ศูนย์เรียนรู้บ้านแม่เหลอได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การทำปุ๋ยหมักแบบไม้กลับกองให้กับเด็กนักเรียน กศน. บ้านแม่เหลอจำนวน 20 คน จำนวน 1 กอง 1 ตัน เพื่อให้เด็กมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักรวมทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เด็กรู้จักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี ครู ศศช.บ้านแม่เหลอ กำนันตำบลเสาหินเช้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ส่วนปุ๋ยหมักที่ทำจะนำไปใส่ในแปลงผักในศูนย์เรียนรู้และสนับสนุนเกษตรกรในชุมชนต่อไป
ศศช.บ้านเดลอปอบอ อ.อุ้มผาง จ.ตาก ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก จัดอบรมการอาศัยอยู่กับร่วมป่า เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556
ศศช.บ้านเดลอปอบอ อ.อุ้มผาง จ.ตาก ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก จัดอบรมการอาศัยอยู่กับร่วมป่า เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556 การอบรมครั้งนี้ถือเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับชุมชนในการอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สรุปประเด็นสำคัญจากการอบรมได้ดังนี้ 1. การขยายพื้นที่ทำกินในเขตป่าสงวน ถ้าเป็นพื้นที่เดิมที่ทำกินมาตั้งแต่แรกนั้น มติคณะรัฐมนตรีปี 2540 อนุญาตให้ทำกินได้แต่ห้ามขยายพื้นที่ทำกินเพิ่ม ถ้าหาครอบครัวใดมีการขยายพื้นที่ทำกินเพิ่มทางเจ้าหน้าที่จะถือว่าฝ่าฝืน มติคณะรัฐมนตรีปี 2540 2. เรื่องปัญหาไฟป่า ขอความร่วมมือชาวบ้านในพื้นที่ห้ามจุดไฟเผาป่าและในปี 56 คาดการว่าจะแล้งกว่าทุกปีคาดการว่าจะเกิดไฟไหม้มากกว่าทุกปีจึงของความร่วมมือกับชาวบ้านในการเฝ้าระวัง 3. การชื้อขายที่ดินในเขตป่าอนุรักษ์ ในเขตพื้นที่เดลอปอบอนั้นเป็นพื้นที่ต้นน้ำชั้น 1A มีความสำคัญมาก ถ้ามีการขายพื้นที่ 1 ไร่ จะทำการปรับเป็นเงิน 150,000 บาท การอมรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 43 คน และมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก จำนวน 7 คน
married cheat read married woman looking to cheat
kristens adult stories tolobel.com malayalam pdf sex stories
ศศช.บ้านแม่เหลอ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านสะอาด เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556
ศศช.บ้านแม่เหลอ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านสะอาด เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556
การนิเทศและติดตามงานพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2556
married cheat read married woman looking to cheat

การนิเทศและติดตามงานพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2556 โดยนางสุธีรา เดชะ ผู้จัดการโครงการ พร้อมด้วยนางสาวเพียงออ ศรีเพ็ชร เจ้าหน้าที่โครงการ ได้เข้าติดตามงานพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง ภายใต้การสนับสนุนของโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ซึ่งในปี 2556 นี้ ในพื้นที่จังหวัดน่านมีพื้นที่ดำเนินงานทั้งหมด 11 ศศช. ครอบคลุมพื้นที่ 4 อำเภอ
ศศช.บ้านแม่ปูนน้อยกะเหรี่ยง ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมรณรงค์การทำแนวกันไฟขึ้นในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556
ศศช.บ้านแม่ปูนน้อยกะเหรี่ยง ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ได้เห็นถึงความสำคัญในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าไม้ ให้คงความอุดมสมบูรณ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน รวมถึงเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่วนรวมของชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเอง จึงจัดกิจกรรมรณรงค์การทำแนวกันไฟขึ้นในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ศศช.บ้านแม่ปูนน้อยกะเหรี่ยง ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า โดยจัดทำแนวกันไฟบริเวณพื้นที่ป่าชุมชน ความยาว 5 กิโลเมตร จำนวนผู้เข้าร่วม 38 คน
ศศช.บ้านซอแข่วาคี อ.ท่าสองยาง จ.ตาก จัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2556 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556
married cheat married men and affairs married woman looking to cheat

ศศช.บ้านซอแข่วาคี อ.ท่าสองยาง จ.ตาก จัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2556 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 โครงการจัดทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 สาธิตการทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง พร้อมกับสนับสนุนปัจจัยการผลิต จำนวน 2 กอง/ 2 ตัน ในพื้นที่ของเกษตรกร 1 กอง และในพื้นที่ของศศช. จำนวน 1 กอง โดยใช้เศษวัสดุที่เหลือจากการเกษตรนำมาจัดทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกองจำนวน 2 กอง/2 ตัน ผู้เข้าร่วมดำเนินการ จำนวน 23 ราย โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ (สุกร , ไก่) วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 จัดการฝึกอบรมเกษตรกร เรื่องการเลี้ยงสัตว์ และสาธิตการทำวัคซีนสัตว์ปีก โดยหัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก นายมานพ โชคดี และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 50 ราย โครงการส่งเสริมการทำไบโอแก๊ส วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เข้ามาดำเนินการสนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์พร้อมจัดทำไบโอแก็สของ นายวิชา วนาเฉลิมสิงห์ จำนวน 1 บ่อ / 1 ราย ผู้เข้าร่วมดำเนินการ จำนวน 7 ราย
my wife cheated on me with my father blog.perecruit.com letter to husband who cheated
ศศช.บ้านห้วยน้ำกืน อ.แม่สรวย จ.เชียงราย จัดรณรงค์การทำแนวกันไฟบ้านห้วยน้ำกืน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556
ศศช.บ้านห้วยน้ำกืน อ.แม่สรวย จ.เชียงราย จัดรณรงค์การทำแนวกันไฟบ้านห้วยน้ำกืน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ศศช.บ้านห้วยน้ำกืน ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ได้เห็นถึงความสำคัญในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าไม้ ให้คงความอุดมสมบูรณ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน รวมถึงเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่วนรวมของชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเอง จึงจัดโครงการรณรงค์การทำแนวกันไฟขึ้นในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ศศช.บ้านห้วยน้ำกืน ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีผู้เข้าร่วม 53 คน
ศศช.บ้านห้วยน้ำกืน อ.แม่สรวย จ.เชียงราย จัดอบรมและศึกษาดูงานให้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอราบิก้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผลผลิตกาแฟอราบิก้าของชุมชนให้มีปริมาณและคุณภาพผลผลิตที่มีคุณภาพดี
married cheat read married woman looking to cheat
my wife cheated on me with my father blog.perecruit.com letter to husband who cheated

ศศช.บ้านห้วยน้ำกืน อ.แม่สรวย จ.เชียงราย จัดอบรมและศึกษาดูงานให้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอราบิก้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผลผลิตกาแฟอราบิก้าของชุมชนให้มีปริมาณและคุณภาพผลผลิตที่มีคุณภาพดี
forced gay sex stories click free erotic adult stories
ศศช.บ้านเดลอปอบอ อ.อุ้มผาง จ.ตาก ร่วมกับโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดโดยวิธีการไม่เผาและเหลื่อมด้วยพืชตระกูลถั่ว จัดอบรมให้ความรู้พร้อมสาธิตวิธีการปลูกข้าวโพดโดยวิธีการไม่เผาฯ เมื่อวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2556
forced gay sex stories read free erotic adult stories

ศศช.บ้านเดลอปอบอ อ.อุ้มผาง จ.ตาก ร่วมกับโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดโดยวิธีการไม่เผาและเหลื่อมด้วยพืชตระกูลถั่ว จัดอบรมให้ความรู้พร้อมสาธิตวิธีการปลูกข้าวโพดโดยวิธีการไม่เผาฯ เมื่อวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2556 โดยการอบรมครั้งนี้มีนายอดิเรก ปัญญาลือ นักวิชาการ สวพส.ได้เข้ามาให้ความรู้เรื่องการปลูกข้าวโพดโดยวิธีไม่เผาและเหลื่อมด้วยการปลูกถั่วให้แก่เกษตรกรบ้านเดลอปอบอ เนื่องจากเกษตรกรบ้านเดลอปอบอ มีการปลูกข้าวโพดเป็นจำนวนมาก ปัญหาที่ตามมาก็คือปัญหาเดินเสื่อมโทรม ทำไห้ต้องเพิ่มปัจจัยการผลิตด้านปุ๋ยเคมีที่เพิ่มขึ้น ทำให้ต้นทุนการผลิตข้าวโพดสูงขึ้น นอกจากนี้การปลูกข้าวโพดเชิงเดี่ยวนั้นได้มีการเผาพื้นที่เป็นประจำทุกปี ทำให้เดินเสื่อมสภาพและเกิดปัญหาหมอกควัน การปลูกข้าวโพดโดยวิธีไม่เผาและเหลื่อมด้วยการปลูกถั่วเป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำในแปลงปลูกข้าวโพด โดยมีการปลูกหมุนเวียนด้วยถั่วโดยวิธีการปลูกเหลื่อมข้าวโพดเพื่อลดปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ขั้นตอนแรกสำหรับพื้นที่ใหม่ที่ยังไม่มีการปลูกพืชและเหลื่อมด้วยการปลูกถั่ว จะต้องทำแนวคันปุ๋ยโดยวิธีการนำเศษข้าวโพดมาวางตามแนวขวางตามแนวลาดชันของพื้นที่ เพื่อไม่ไห้หน้าดินไหลลงสู่ที่ต่ำในช่วงฤดูฝน ชึ่งแต่ละคันจะโรยทับด้วยขี้วัวในพื้นที่ 1 ไร่จะใช้ขี้วัว 4 กระสอบ บนแนวคันปุ๋ย สามารถปลูกแฝกหรือสับปะรดแต่ในพื้นที่ของหมู่บ้านเดลอปอบอนั้นจะปลูกสับปะรดบนแนวคันปุ๋ย เพื่อจะได้เป็นรายได้ให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่งอีกด้วย ชึ่งในพื้นที่ 1 ไร่จะใช้ต้นกล้าสับปะรดอยู่ 320 ต้น หลังจากอบรมเสร็จมีเกษตรกร 3 รายที่สนใจเข้าร่วม จึงได้มีการสาธิตการทำคันปุ๋ยให้กับเกษตรกรที่สนใจในแปลงปลูกข้าวโพดของสมาชิกหนึ่งรายเพื่อเป็นตัวอย่างให้เกษตรกรรายอื่นนำไปใช้ในพื้นที่ตนเองต่อไป
ศศช.แม่หลองใต้ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ร่วมกับกรมการข้าว กรมประมง และกรมปศุสัตว์ จัดกิจกรรมสนับสนุนงานโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงฯ ประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2556
กรมการข้าว เข้าสำรวจในพื้นที่ดำเนินงานของ โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง บ้านแม่หลองใต้ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนมกราคม 2556 วันที่ 11 มกราคม 2556 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ได้เข้ามาประชุมวางแผนการดำเนินงานร่วมกับเกษตรกร เพื่อร่วมวางแผนปลูกข้าวในปีงบประมาณ 2556 โดยได้สอบถามปัญหาการปลูกข้าวของชาวบ้านบ้านแม่หลองใต้ โดยเฉพาะเรื่องการปัญหาข้าวไม่พอกิน โรคและแมลง พันธุ์ข้าวที่ปลูก พบว่า 90% ของจำนวนชาวบ้าน ข้าวไม่พอกิน เกิดจากขาดการจัดการการดูแลรักษาข้าวหลังการปลูก ซึ่งศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่จะได้นำเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนสนับสนุนความช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป
ศศช.บ้านสะจุก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ร่วมกับครูศศช. หน่วยงานในพื้นที่ และชาวบ้านบ้านสะจุก จัดกิจกรรมทำแนวกันไฟ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556
ศศช.บ้านสะจุก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ร่วมกับครูศศช. หน่วยงานในพื้นที่ และชาวบ้านบ้านสะจุก จัดกิจกรรมทำแนวกันไฟ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 56 ศศช.บ้านสะจุก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ร่วมกับครูศศช. หน่วยงานในพื้นที่ และชาวบ้านบ้านสะจุก จำนวน 50 คน จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยร่วมกับสมาชิกชุมชนจัดทำแนวกันไฟบริเวณรอบชุมชนเป็นระยะทาง 5 กิโลเมตร โดยในกิจกรรมนี้ได้แบ่งกลุ่มชาวบ้านออกเป็น 5 กลุ่มกลุ่มละ 10 คน / ระยะทาง 1 กิโลเมตร
ศศช.บ้านสะจุก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน จัดกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านสะอาดเพื่อส่งเสริมการมีสุขอนามัยที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบ้านสะจุก เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2556
forced gay sex stories click free erotic adult stories

ศศช.บ้านสะจุก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน จัดกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านสะอาด เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2556 ศศช.บ้านสะจุก ร่วมกับนักวิชาการ สวพส. จัดอบรมชี้แจงกฎระเบียบการเข้าประกวดโครงการบ้านสะอาด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประกวด 110 คน โดยมีกฎระเบียบการตัดสินคะแนนที่ลงความเห็นในชุมชนดังนี้ 1. มีการดูแลรักษาความสะอาดภายในบ้านเรือน 2. มืการดูแลรักษาความสะอาดภายนอกบ้านเรือน 3. มีห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะ 4. มีถังขยะรองรับ 5. มีการปลูกพืชผักสวนครัว
ศศช.ตะพิโจ จ.ตาก ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตากจัดกิจกรรมอบรมเรื่อง “การเลี้ยงปลากินพืช” พร้อมกับสนับสนุนพันธุ์ปลาและปล่อยปลาลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
ศศช.ตะพิโจ จ.ตาก ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตากจัดกิจกรรมอบรมเรื่อง “การเลี้ยงปลากินพืช” พร้อมกับสนับสนุนพันธุ์ปลาและปล่อยปลาลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 โดยเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ศศช. ตะพิโจ ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ได้ดำเนินกิจกรรมตาม โครงการเพิ่มแหล่งอาหารชุมชนด้านประมง โดยมี นายสุมิตร มาหะ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ได้เข้ามาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงปลากินพืชพร้อมกับนำพันธุ์ปลา (ปลาจาด) จำนวน 30,000 ตัว ปล่อยลงสู่ลำห้วยเดเส้โพโกร ซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติโดยชุมชนได้แบ่งเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาของลำห้วยระยะทางยาว 1 กิโลเมตร ทั้งนี้ได้แบ่งพันธุ์ปลาให้เกษตรกรไปปล่อยลงบ่อที่เตรียมไว้จำนวน 5 บ่อ บ่อละ 1,000 ตัว สำหรับพันธุ์ปลานิลจะมีการสนับสนุนให้สมาชิกผู้สนใจอีก 10 ราย 10 บ่อ จำนวน 5,000 ตัว มีผู้เข้าร่วมอบรม 10 คน และมีเด็กนักเรียนเข้าร่วมปล่อยปลาลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติด้วยจำนวน 34 คน
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงฯ พื้นที่พัฒนาฯ ศศช.บ้านแม่กองแป ร่วมกับ กศน.อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงในอำเภอแม่ลาน้อย เมื่อวันที่ 13 และ 18 กุมภาพันธ์ 2556
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงฯ พื้นที่พัฒนาฯ ศศช.บ้านแม่กองแป ร่วมกับ กศน.อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมร่วมกันเพื่อการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงในอำเภอแม่ลาน้อย เมื่อวันที่ 13 และ 18 กุมภาพันธ์ 2556 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 นายพิช จิตต์มาลา ผอ.กศน.แม่ลาน้อย และนายประสิทธิ์ บุญเรือง ครูนิเทศ ศศช.บ้านแม่กองแป ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริม ฯ กับครู ศศช. เกี่ยวกับการจัดทำศูนย์เรียนรู้ แปลงผักของชาวบ้าน และการเลี้ยงหมูหลุม วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 นายประสิทธิ์ บุญเรือง ครูนิเทศ ศศช. บ้านแม่กองแป พร้อมด้วยคณะครู ศศช. อำเภอแม่ลาน้อย จำนวน 9 ราย ได้เข้ามาเยี่ยมชมการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมตามโครงการและแผนงานประจำปีและได้ดูงานในบริเวณหมู่บ้านเพื่อประยุกต์ใช้กับกิจกรรมใน ศศช.ในกศน. อ.แม่ลาน้อย เช่น กิจกรรมการรวมกลุ่ม การจัดการชุมชน เศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวกับแปลงปลูกผักในครัวเรือน เป็นต้น
การนิเทศติดตามงานพื้นที่พัฒนาศักยภาพฯ ของโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงฯ ศศช.ปางม่วง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556
forced gay sex stories click free erotic adult stories

การนิเทศติดตามงานพื้นที่พัฒนาศักยภาพฯ ของโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงฯ ศศช.ปางม่วง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 นางสุธีรา เดชะ ผู้จัดการโครงการ พร้อมด้วยนางสาววรรณนภา จันทรบุปผา นักวิชาการประจำโครงการ ได้เข้าติดตามงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมโครงการที่ปฏิบัติงานประจำศศช.ปางม่วง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง โดยการติดตามงานครั้งนี้เน้นประเด็นสำคัญ ได้แก่ ความก้าวหน้าของกิจกรรมที่เป็นธงพัฒนาประจำพื้นที่ การเตรียมพร้อมกลุ่มสู่วิสาหกิจชุมชน การผลักดันกิจกรรมหลักให้กับ อบต. จำนวนเกษตรกรผู้เรียนรู้ แปลงเกษตรกรตัวอย่าง การใช้จ่ายงบประมาณ การปฏิบัติงานตามแผน สวพส. และติดตามงานของหน่วยงานร่วมปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่ พร้อมกันนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนและหารือร่วมกับครู ศศช. และเกษตรกรตัวอย่างของชุมชน เพื่อหาแนวทางในการดำเนินกิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้
การนิเทศติดตามงานพื้นที่พัฒนาศักยภาพฯ ของโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงฯ ในพื้นที่จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2556
การนิเทศติดตามงานพื้นที่พัฒนาศักยภาพฯ ของโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงฯ ในพื้นที่จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2556 นางสุธีรา เดชะ ผู้จัดการโครงการ พร้อมด้วยนางสาวเพียงออ ศรีเพ็ชร เจ้าหน้าที่โครงการ ได้เข้าติดตามงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมโครงการที่ปฏิบัติงานประจำในพื้นที่จังหวัดน่าน 3 แห่ง ได้แก่ ศศช.สะไลหลวง อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ศศช.สะจุก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ศศช.แจรงหลวง อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยการติดตามงานครั้งนี้เน้นประเด็นสำคัญ ได้แก่ ความก้าวหน้าของกิจกรรมที่เป็นธงพัฒนาประจำพื้นที่ การเตรียมพร้อมกลุ่มสู่วิสาหกิจชุมชน การผลักดันกิจกรรมหลักให้กับ อบต. จำนวนเกษตรกรผู้เรียนรู้ แปลงเกษตรกรตัวอย่าง การใช้จ่ายงบประมาณ การปฏิบัติงานตามแผน สวพส. และติดตามงานของหน่วยงานร่วมปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่ พร้อมกันนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนและหารือร่วมกับครู ศศช. และเกษตรกรตัวอย่างของชุมชน เพื่อหาแนวทางในการดำเนินกิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้
ศศช.บ้านสะไลหลวง อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับการเพาะเห็ดและการทำอาหารหมัก เมื่อวันที่ 17 และ 21 มกราคม 2556
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพาะเห็ดนางฟ้า วันที่ 17 มกราคม 2556 ณ ศศช.บ้านสะไลหลวง ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 ศศช.บ้านสะไลหลวง ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพาะเห็ดนางฟ้า” ให้กับเกษตรกรบ้านสะไลหลวง โดยการให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเห็ดและประโยชน์ของเห็ด วิทยากรโดยนายอัษฎาวุฒิ อามาตย์ ครู กศน.อำเภอบ่อเกลือ และขั้นตอนและวิธีการเพาะเห็ดนางฟ้า วิทยากรโดยนายสุรัตน์ อินปา ครู กศน.อำเภอบ่อเกลือ พร้อมทั้งลงมือฝึกปฏิบัติจริงในการทำก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า จำนวน 500 ก้อน เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เสริม นอกเหนือจากรายได้หลัก และนำองค์ความรู้ของโครงการหลวงไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ มีผู้เข้าร่วมอบรม 52 ราย อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำอาหารหมักจากวัสดุในท้องถิ่น วันที่ 21 มกราคม 2556 ณ ศศช.บ้านสะไลหลวง ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 ศศช.บ้านสะไลหลวง ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทำอาหารหมักจากวัสดุในท้องถิ่น” ให้กับเกษตรกรบ้านสะไลหลวง โดยการความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทำอาหารหมักจากวัสดุในท้องถิ่นสูตรต่างๆ ขั้นตอนและวิธีการทำอาหารหมัก พร้อมทั้งลงมือฝึกปฏิบัติจริงในทำอาหารหมักจากวัสดุในท้องถิ่น เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำอาหารหมักจากวัสดุในท้องถิ่น สามารถผลิตอาหารสัตว์ได้เอง และนำองค์ความรู้ของโครงการหลวงไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีผู้เข้าร่วมอบรม 55 ราย
ศศช.บ้านห้วยมะโหนกคี อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก จัดรณรงค์หมู่บ้านสะอาดชุมชนน่าอยู่ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556
ศศช.บ้านห้วยมะโหนกคี อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก จัดรณรงค์หมู่บ้านสะอาดชุมชนน่าอยู่ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556 ในวันที่ 23 มกราคม 2556 ศศช.บ้านห้วยมะโหนกคี อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ได้จัดงานรณรงค์หมู่บ้านสะอาดชุมชนน่าอยู่ โดยมีคุณระพีพร เกตุแก้ว และคุณอภิรดี อภิชัย นักวิชาการสถาบันฯ เข้ามาอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดทำหมู่บ้านสะอาด รวมถึงกฎกติกาในการประกวดหมู่บ้าน ทั้งนี้ได้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเวชชุมชนของโรงพยาบาลท่าสองยางได้เข้าร่วมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคที่มากับขยะหรือน้ำเสียในชุมชนซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ในช่วงบ่ายได้จัดกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน โดยชุมชนได้ช่วยกันเก็บกวาดขยะ รอบๆ หมู่บ้าน กิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นการส่งเสริมความสามัคคีในชุมชนและสร้างสุขอนามันที่ดีให้กับชุมชนต่อไป
forced gay sex stories read free erotic adult stories
กรมประมงและกรมการข้าว เข้าติดตามงานในพื้นที่ดำเนินงานของ ศศช.แม่ฉางข้าว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ประจำเดือนมกราคม 2556
กรมประมงและกรมการข้าว เข้าติดตามงานในพื้นที่ดำเนินงานของ ศศช.แม่ฉางข้าว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ประจำเดือนมกราคม 2556 วันที่ 11 มกราคม 2556 กรมการข้าว โดยศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย นำโดยนายนิมิต ปินตา ได้เข้ามาติดตามผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2555 ของเกษตรกรบ้านห้วยโต้ง และได้ประเมินผลการปลูกข้าว กข 39 ที่ได้สนับสนุนให้กับเกษตรกรปลูกในปีที่ผ่านมา โดยการให้เกษตรกรชิมข้าว กข 39 เปรียบเทียบกับพันธ์ข้าวพื้นบ้านของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อข้าว กข 39 เป็นอย่างดี และหลังจากนั้นได้ประชุมวางแผนการดำเนินงานร่วมกับเกษตรกร โดยฤดูนา ปี 2556 ได้จัดทำแปลงเรียนรู้โดยวิธีการโยนกล้า จำนวน 1 ราย คือ นายนภดล จำดี และขยายพันธุ์ข้าว กข 39 ให้แก่เกษตรกรที่มีความสนใจ ที่จะปลูกข้าวกข 39 ในปี 56 วันที่ 8 มกราคม 2556 กรมประมง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชียงราย นำโดยนายคฑาวุธ ปานบุญ ได้สำรวจพื้นที่บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำชองชาวบ้าน จำนวน 5 รายเพื่อพัฒนาให้สามารถเลี้ยงปลาได้ ซึ่งมีชาวบ้านให้ความสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรม และได้สาธิตการทำอาหารปลาหมักจากฟางข้าง ผสมมูลสัตว์ จำนวน 1 จุด มีผู้เข้าร่วม 12 ราย
my wife cheated on me with my father blog.perecruit.com letter to husband who cheated
ศศช. ตะพิโจ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก จัดอบรมเรื่อง "การปลูกข้าวโพดโดยวิธีการไม่เผาเศษพืชและเหลื่อมด้วยพืชตระกูลถั่ว" พร้อมสาธิตการทำคันปุ๋ยหมักในแปลง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556
ศศช. ตะพิโจ ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ได้ดำเนินกิจกรรมฝึกอบรม เรื่อง การปลูกข้าวโพดโดยวิธีการไม่เผาเศษพืชและเหลื่อมด้วยพืชตระกูลถั่ว พร้อมสาธิตการทำคันปุ๋ยหมักในแปลง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 โดยการอบรมครั้งนี้มีนายอดิเรก ปัญญาลือ นักวิชาการจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการปลูกข้าวโพดโดยวิธีการไม่เผาเศษพืชและเหลื่อมด้วยพืชตระกูลถั่ว ซึ่งช่วยเพิ่มปริมาณธาตุอาหาร ลดการแพร่กระจายของวัชพืช ลดการพังทลายของดิน เพิ่มผลผลิตและรายได้ให้กับเกษตรกรในระยะยาว ลดปัญหาหมอกควันไฟจากการเผาเศษซากพืช มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมทั้งหมด 25 คน และมีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมดำเนินกิจกรรมนี้ 15 ราย โดยกำหนดให้มีพื้นที่รายละ 1 ไร่ สำหรับถั่วที่จะนำมาให้ปลูกมี 2 ชนิด คือถั่วเขียวและถั่วนิ้วนางแดง และจะทำการลงปลูกในช่วงเดือนสิงหาคมต่อไป
ศศช.ปางม่วง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง จัดอบรมเรื่องการปลูกเสาวรสหวานให้กับเกษตรกร เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556
ศศช.ปางม่วง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง จัดอบรมเรื่องการปลูกเสาวรสหวานให้กับเกษตรกร เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556 ในการอบรมครั้งนี้มี ดร.อัจฉรา ภาวสุทธิ์ นักวิชาการไม้ผลของ สวพส. พร้อมคณะ ได้เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เรื่องการปลูกเสาวรสหวาน ณ ศศช.บ้านปางม่วง โดย นักวิชาการไม้ผลได้ให้ความรู้ในเรื่อง วิธีการปลูกเสาวรสหวานที่ถูกต้อง เช่น พันธุ์เสาวรส การเพาะเมล็ด การเลือกพื้นที่ปลูก ระยะปลูก การเปลี่ยนยอด การทำค้าง ระบบน้ำ การตัดแต่งกิ่ง การใส่ปุ๋ย การเก็บผลผลิต การบ่ม การจัดการดูแลเสาวรสในแปลง โรคและการป้องกันรักษา การอบรมผู้ปลูกเสาวรสครั้งนี้มีเกษตรกรผู้สนใจปลูกเสาวรสหวาน จำนวน 18 ราย ซึ่งเกษตรกรได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับการปลูกเสาวรสหวานอย่างถูกต้อง รวมทั้งเทคนิควิธีการต่างๆ ในการปลูกเสาวรสหวาน ซึ่งเกษตรกรจะได้นำเอาองค์ความรู้เรื่องการปลูกเสาวรสหวานไปใช้ในการปลูกเสาวรสต่อไป
kristens adult stories read malayalam pdf sex stories
ศศช.บ้านเลอผาโด้ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก จัดรณรงค์หมู่บ้านสะอาดชุมชนน่าอยู่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556
kristens adult stories tolobel.com malayalam pdf sex stories

ศศช.บ้านเลอผาโด้ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก จัดรณรงค์หมู่บ้านสะอาดชุมชนน่าอยู่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556 ในวันที่ 24 มกราคม 2556 ศศช.บ้านเลอผาโด้ ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ได้จัดงานรณรงค์หมู่บ้านสะอาดชุมชนน่าอยู่ โดยมีคุณระพีพร เกตุแก้ว และคุณอภิรดี อภิชัย นักวิชาการสถาบันฯ เข้ามาอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดทำหมู่บ้านสะอาด รวมถึงกฎกติกาในการประกวดหมู่บ้าน ทั้งนี้ได้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเวชชุมชนของโรงพยาบาลท่าสองยางได้เข้าร่วมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคที่มากับขยะหรือน้ำเสียในชุมชนซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ในช่วงบ่ายได้จัดกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน โดยชุมชนได้ช่วยกันเก็บกวาดขยะ รอบๆ หมู่บ้าน ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานดังกล่าว จำนวน 37 ราย มีจำนวนหลังคาบ้านที่เข้าร่วมประกวดจำนวน 35 หลังคาเรือน
kristens adult stories link malayalam pdf sex stories
ศศช.บ้านตะพิโจ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก จัดรณรงค์หมู่บ้านสะอาดชุมชนน่าอยู่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556
ศศช.บ้านตะพิโจ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก จัดรณรงค์หมู่บ้านสะอาดชุมชนน่าอยู่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556 ในวันที่ 24 มกราคม 2556 ศศช.บ้านตะพิโจ ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ได้จัดงานรณรงค์หมู่บ้านสะอาดชุมชนน่าอยู่ โดยมีคุณระพีพร เกตุแก้ว และคุณอภิรดี อภิชัย นักวิชาการสถาบันฯ เข้ามาอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดทำหมู่บ้านสะอาด รวมถึงกฎกติกาในการประกวดหมู่บ้าน ทั้งนี้ได้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเวชชุมชนของโรงพยาบาลท่าสองยางได้เข้าร่วมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคที่มากับขยะหรือน้ำเสียในชุมชนซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ในช่วงบ่ายได้จัดกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน โดยชุมชนได้ช่วยกันเก็บกวาดขยะ รอบๆ หมู่บ้าน ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานดังกล่าว จำนวน 62 ราย มีจำนวนหลังคาบ้านที่เข้าร่วมประกวดจำนวน 60 หลังคาเรือน โดยกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านสะอาดฯ นี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยเป็นกิจกรรมที่ชุมชนร่วมกันรักษาความสะอาดในหมู่บ้าน ส่งเสริมการมีสุขอนามัยที่ดี สร้างความสามัคคีในชุมชน ถือเป็นพื้นฐานของการพัฒนาชุมชนทั้งในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
กรมการข้าว และกรมประมง เข้าติดตามงานในพื้นที่ ศศช.บ้านป่าซ้อแสนพงษ์ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ประจำเดือนมกราคม 2556
กรมการข้าว และกรมประมง เข้าติดตามงานในพื้นที่ ศศช.บ้านป่าซ้อแสนพงษ์ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ประจำเดือนมกราคม 2556
forced gay sex stories read free erotic adult stories
ศศช.บ้านแจรงหลวง อำเภอปัว จังหวัดน่าน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการการปลูกและการเปลี่ยนยอดเสาวรสหวาน” เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556
ศศช.บ้านแจรงหลวง อำเภอปัว จังหวัดน่าน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการการปลูกและการเปลี่ยนยอดเสาวรสหวาน” เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556
ศศช.บ้านเดลอปอบอ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก จัดอบรมเรื่อง “การจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ (การเลี้ยงไส้เดือนดิน)” วันที่ 23 มกราคม 2556
ศศช.บ้านเดลอปอบอ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก จัดอบรมเรื่อง “การจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ (การเลี้ยงไส้เดือนดิน)” วันที่ 23 มกราคม 2556
ศศช.สัญจร ครั้ง 1/2556 ณ ศศช.บ้านซอแข่วาคี อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2556
kristens adult stories link malayalam pdf sex stories

ศศช.สัญจร ครั้ง 1/2556 ณ ศศช.บ้านซอแข่วาคี อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2556
ศศช.บ้านห้วยสินา ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก จัดกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านสะอาดชุมชนน่าอยู่ภายในชุมชน เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556
ศศช.บ้านห้วยสินา ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก จัดกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านสะอาดชุมชนน่าอยู่ภายในชุมชน เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556 วันที่ 25 มกราคม 2556 ศศช.บ้านห้วยสินา ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ได้จัดงานรณรงค์หมู่บ้านสะอาดชุมชนน่าอยู่ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนรักษาความสะอาดและมีสุขอนามัยที่ดี พร้อมทั้งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามัคคีภายในชุมชนที่เป็นพื้นฐานนำไปสู่ชุมชนเข้มแข็งอีกด้วย โดยกิจกรรมครั้งนี้มีการอบรมให้ความรู้ ณ ศศช.บ้านห้วยสินา ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยมีคุณระพีพร เกตุแก้ว และคุณอภิรดี อภิชัย เจ้าหน้าที่โครงการชุมชนเข้มแข็งฯ จากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้ามาอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดทำหมู่บ้านสะอาด รวมถึงกติกาในการประกวดหมู่บ้าน และในช่วงบ่ายได้จัดกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน โดยชุมชนได้ช่วยกันเก็บกวาดขยะ รอบๆ หมู่บ้าน ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานดังกล่าว จำนวน 64 ราย
ศศช.บ้านห้วยสินา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงไส้เดือนดินและทำจุดสาธิตการเลี้ยงไส้เดือนดิน เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556
ศศช.บ้านห้วยสินา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงไส้เดือนดินและทำจุดสาธิตการเลี้ยงไส้เดือนดิน เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556
ศศช.บ้านขุนขานน้อย อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ จัดรณรงค์หมู่บ้านสะอาดร่วมกับ กศน.อำเภอสะเมิง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556
kristens adult stories link malayalam pdf sex stories

ศศช.บ้านขุนขานน้อย อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ จัดรณรงค์หมู่บ้านสะอาดร่วมกับ กศน.อำเภอสะเมิง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556 นางสาวภัณฑิรา พอสุยะ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ศศช.บ้านขุนขานน้อย ร่วมกับ กศน.อำเภอสะเมิง จัดกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านสะอาดชุมชนน่าอยู่ ณ ศศช.บ้านขุนขานน้อย ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นายจรัญ ใบพร้าว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน เป็นประธานเปิดพิธี นายเชิงชาย พานิชชอบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยั้งเมิน เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ การจัดการขยะภายในครัวเรือนและชุมชน ตลอดจนโรคที่มากับขยะและการจัดการบ้านเรือนที่อยู่อาศัยให้ถูกสุขอนามัย พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ชุมชนเข้มแข็งฯสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) ได้แก่ นางสาวระพีพร เกตุแก้ว และนางสาวอภิรดี อภิชัย ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์และความเป็นมาของโครงการ และได้ร่วมกับชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 ครัวเรือน ตั้งเกณฑ์การประกวดหมู่บ้านสะอาด
ศศช.บ้านขุนขานน้อย อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ จัดศึกษาดูงาน “การปลูกเสาวรสหวาน” ให้กับเกษตรกรตัวอย่าง เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2556 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์
ศศช.บ้านขุนขานน้อย อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ จัดศึกษาดูงาน “การปลูกเสาวรสหวาน” ให้กับเกษตรกรตัวอย่าง เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2556 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์
ศศช.บ้านขุนขานน้อย ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะเมิง จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง “การเลี้ยงสัตว์ปีก” เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556
ศศช.บ้านขุนขานน้อย ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะเมิง จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง “การเลี้ยงสัตว์ปีก” เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556 โดยเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะเมิงนำทีมโดย นายปัญญา สุวรรณ์ เจ้าหน้าที่สัตวบาล สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะเมิง เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง “การเลี้ยงสัตว์ปีก” ซึ่งเนื้อหาเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่พื้นเมืองในเบื้องต้น เช่น การทำโรงเรือนแบบง่าย การให้น้ำ ให้อาหาร การให้วัคซีนเพื่อป้องกันโรคในสัตว์ปีก และการสังเกตอาการผิดปกติที่เป็นสาเหตุของโรคในสัตว์ปีก เช่น โรคอหิวาต์ และโรคนิวคลาสเซิล โดยมีผู้ร่วมอบรมทั้งหมด 10 ราย ในการนี้ ได้ส่งมอบพันธุ์ไก่พื้นเมืองให้กับสมาชิก 2 ราย ได้แก่ นายพะหน่อยโพ ดำเกิงสกุลกิจ และนายสุวิทย์ ลิก้อ โดยสนับสนุนพันธุ์ไก่พื้นเมือง 12 ตัว/ราย ในสัดส่วน10:2 (ตัวเมีย 10 ตัว/ตัวผู้ 2 ตัว) รวมจำนวนพันธุ์ไก่ที่สนับสนุนทั้งหมด 24 ตัว
kristens adult stories read malayalam pdf sex stories
การติดตามงานของโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงฯ ในพื้นที่พัฒนาศักยภาพชุมชนฯ จังหวัดตาก รวม 6 พื้นที่ ระหว่างวันที่ 21-26 มกราคม 2556
การติดตามงานของโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ในพื้นที่พัฒนาศักยภาพชุมชนฯ จังหวัดตาก รวม 6 พื้นที่ ระหว่างวันที่ 21-26 มกราคม 2556
การนิเทศและติดตามงานพื้นที่พัฒนาฯ จ.เชียงใหม่ และ จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 8-12 มกราคม 2556
การนิเทศและติดตามงานพื้นที่พัฒนาฯ จ.เชียงใหม่ และ จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 8-12 มกราคม 2556 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง โดยนางสุธีรา เดชะ ผู้จัดการโครงการ และนางสาวไก่แก้ว สุธรรมมา นักวิชาการประจำโครงการ เข้านิเทศและติดตามงานพื้นที่พัฒนาศักยภาพฯ ของโครงการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวม 4 พื้นที่ ได้แก่ ศศช.แม่กองแป อ.แม่ลาน้อย ศศช.แม่เหลอ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ศศช.แม่หลองใต้ อ.อมก่อย ศศช.สะมอจาล่าง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ การนิเทศครั้งนี้มีประเด็นสำคัญ ได้แก่ ธงพัฒนา กลุ่มที่จะผลักสู่วิสาหกิจชุมชน แปลงเกษตรกรตัวอย่าง การเสนอแผนกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนงบจาก อบต. จำนวนเกษตรกรผู้เรียนรู้ การใช้จ่ายงบประมาณ และการติดตามงานของหน่วยงานร่วม เพื่อผลักดันงานในพื้นที่ให้เห็นเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริง
married cheat read married woman looking to cheat
ศศช.บ้านแม่กองแป อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ลาน้อย จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์บนพื้นที่สูงให้กับชุมชนบ้านแม่กองแป เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556
ศศช.บ้านแม่กองแป อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ลาน้อย จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์บนพื้นที่สูงให้กับชุมชนบ้านแม่กองแป เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556
ศศช.บ้านแม่เหลอ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับชุมชนบ้านแม่เหลอจัดทำฝายชะลอความชุ่มชื้น เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของคนในชุมชน เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556
ศศช.บ้านแม่เหลอ ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับชุมชนบ้านแม่เหลอจัดทำฝายชะลอความชุ่มชื้นจำนวน 5 ฝาย เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของคนในชุมชน เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556
married cheat link married woman looking to cheat
ศศช.บ้านห้วยฮ่อมใน อ.แม่ทา จ.ลำพูน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จัดจัดกิจกรรมวันรณรงค์หมู่บ้านสะอาดบ้านห้วยฮ่อมนอก หมู่ที่ 4 ตำบลทาแม่ลอบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556
ศศช.บ้านห้วยฮ่อมใน อ.แม่ทา จ.ลำพูน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จัดจัดกิจกรรมวันรณรงค์หมู่บ้านสะอาดบ้านห้วยฮ่อมนอก หมู่ที่ 4 ตำบลทาแม่ลอบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556
กรมการข้าว ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และ อบต.ทาแม่ลอบ จ.ลำพูน จัดประชุมเพื่อผลักดันเกษตรกรบ้านห้วยฮ่อมในเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบริสุทธิ์เพื่อสามารถจำหน่ายได้ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556
กรมการข้าว ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และ อบต.ทาแม่ลอบ อ.แม่ทา จ.ลำพูน ร่วมผลักดันเกษตรกรบ้านห้วยฮ่อมในเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบริสุทธิ์เพื่อสามารถจำหน่ายในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชนได้ต่อไป
ศศช.บ้านห้วยฮ่อมใน อ.แม่ทา จ.ลำพูน ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูนและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ทา จัดอบรมเรื่อง “การเก็บเชื้อราขาวไปใช้ประโยชน์ในด้านปศุสัตว์” เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556
married cheat married men and affairs married woman looking to cheat
kristens adult stories link malayalam pdf sex stories

ศศช.บ้านห้วยฮ่อมใน อ.แม่ทา จ.ลำพูน ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูนและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ทา จัดอบรมเรื่อง “การเก็บเชื้อราขาวไปใช้ประโยชน์ในด้านปศุสัตว์” เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 การอบรมครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2556 ของ ศศช.ห้วยฮ่อมใน ซึ่งเป็นพื้นที่พัฒนาศักยภาพฯ ภายใต้โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โดยส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แก่ชุมชนเพื่อเพิ่มแหล่งโปรตีน ลดค่าใช้จ่ายเรื่องอาหาร และเป็นทุนทรัพย์ในครัวเรือนไว้แลกเปลี่ยนเป็นเงินทุนในยามจำเป็นได้อีกด้วย
การติดตามงานของโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงฯ จังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงราย รวม 5 พื้นที่ ระหว่างวันที่ 15-19 มกราคม 2556
การติดตามงานของโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ในพื้นที่พัฒนาศักยภาพชุมชนฯ จังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงราย รวม 5 พื้นที่ ระหว่างวันที่ 15-19 มกราคม 2556 นางสุธีรา เดชะ ผู้จัดการโครงการ พร้อมด้วยนางสาวเพียงออ ศรีเพ็ชร เจ้าหน้าที่โครงการ ได้เข้าติดตามผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมโครงการที่ปฏิบัติงานประจำพื้นที่ในจังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงราย 5 พื้นที่ ได้แก่ ? ศศช.บ้านสะนามเหนือ อ.ปง จ.พะเยา ? ศศช.บ้านห้วยน้ำกืน อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ? ศศช.บ้านป่าซ้อแสนพงษ์ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ? ศศช.บ้านแม่ปูนน้อยกะเหรี่ยง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ? ศศช.บ้านแม่ฉางข้าว (ห้วยโต้ง) อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
my wife cheated on me with my father how to catch a cheat letter to husband who cheated
กรมวังผู้ใหญ่มอบถุงพระราชทานฯ ศศช.บ้านเดลอปอบอ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556
กรมวังผู้ใหญ่มอบถุงพระราชทานฯ ศศช.บ้านเดลอปอบอ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ ที่พระองค์ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวจังหวัดตาก ที่ประสบภัยหนาว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ว่าที่ ร.ต.กิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ เป็นประธานมอบถุงพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยหนาว พร้อมติดตามผลการดำเนินงานของ ศศช. พื้นที่โครงการ กพด. ในรอบปีที่ผ่านมา ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านเดลอปอบอ ตำบลแม่ละมุ้ง อำเภออุ้มผาง สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดตาก โดยมีว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก นายสุชาติ ทีคะสุข นายอำเภออุ้มผาง ปลัดอำเภออุ้มผาง เกษตรอำเภออุ้มผาง ครู บุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก นักเรียน และประชาชนบ้านเดลอปอบอ ร่วมพิธีมอบถุงพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยหนาว พร้อมติดตามผลการดำเนินของ ศศช. พื้นที่โครงการ กพด. ในรอบปีที่ผ่านมา
ศศช.บ้านเดลอปอบอ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก จัดงานวันเด็กแห่งชาติให้กับเด็กๆ ในชุมชน ร่วมกับโรงพยาบาลอุ้มผาง เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2556
ศศช.บ้านเดลอปอบอ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก จัดงานวันเด็กแห่งชาติให้กับเด็กๆ ในชุมชน ร่วมกับโรงพยาบาลอุ้มผาง เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2556 โดยการจัดงานวันเด็กครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยเป็นการส่งเสริมความร่วมมือของคนในชุมชน ชุมชนใกล้เคียง และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ได้แก่ ศศช.บ้านเดลอปอบอ ศศช.บ้านป่าพลู ศศช.บ้านแม่ละมุ้ง และโรงพยาบาลอุ้มผางในการทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมีการแสดงของเด็กนักเรียนชั้นต่างๆ มีการแข่งขันทำกิจกรรมของเด็ก การเลี้ยงอาหารและขนม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด ประมาณ 200 คน
my wife cheated on me with my father how can people cheat letter to husband who cheated
ศศช.สะมอจาล่าง ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ จัดอบรมพร้อมสาธิตการเสียบยอดพลับให้กับเกษตรกรบ้านสะมอจาล่าง เมื่อวันที่ 7-8 มกราคม 2556
ศศช.สะมอจาล่าง ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ จัดอบรมพร้อมสาธิตการเสียบยอดพลับให้กับเกษตรกรบ้านสะมอจาล่าง เมื่อวันที่ 7-8 มกราคม 2556
กรมทรัพยากรน้ำร่วมกับโครงการรักษ์น้ำฯ สวพส. เข้าสำรวจพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมโครงการ ศศช.บ้านสะมอจาล่าง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556
กรมทรัพยากรน้ำร่วมกับโครงการรักษ์น้ำฯ สวพส. เข้าสำรวจพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมโครงการ ศศช.บ้านสะมอจาล่าง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556
ศศช.บ้านสะไลหลวง อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน จัดประชุมเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับโครงการหมู่บ้านสะอาดและชุมชนน่าอยู่ วันที่ 8 มกราคม 2556
forced gay sex stories click free erotic adult stories

ศศช.บ้านสะไลหลวง อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน จัดประชุมเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับโครงการหมู่บ้านสะอาดและชุมชนน่าอยู่ วันที่ 8 มกราคม 2556 การจัดประชุมครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีคุณอภิรดี อภิชัย เจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้เข้ามาประชุม/ชี้แจงโครงการหมู่บ้านสะอาดและชุมชนน่าอยู่ เกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ของโครงการ กฎกติกาในการประกวด เกณฑ์การให้คะแนน รวมถึงการเข้ามาติดตามประเมินผล ร่วมกับผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. ครู ศศช. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมโครงการฯ และเกษตรกรบ้านสะไลหลวง มีผู้เข้าร่วมประชุม 54 ราย
การตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงฯ บ้านสะจุก-สะเกี้ยง ของคณะท่านองคมนตรี นายพลากร สุวรรณรัฐ วันที่ 3 มกราคม 2556
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานของโครงการของพื้นที่พัฒนาศักยภาพฯ ศศช.บ้านสะจุก ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ร่วมกับโครงการขยายผลโครงการหลวง และโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ในนามของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เพื่อสรุปผลการดำเนินของสถาบันฯ ในพื้นที่บ้านสะจุก ให้กับท่านองคมนตรี นายพลากร สุวรรณรัตน์ และคณะรับทราบ
my wife cheated on me with my father how can people cheat letter to husband who cheated
ศศช.บ้านห้วยสินา ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก จัดทำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำในชุมชน วันที่ 11 ธันวาคม 2555
kristens adult stories link malayalam pdf sex stories

การจัดทำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝก ศศช.บ้านห้วยสินา ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก วันที่ 11 ธันวาคม 2555 นางสาวน้ำทิพย์ กันทะวงศ์ นักวิชาการ สวพส. และนางสาวพูนทิพย์ แสนธิไชยยา เจ้าหน้าที่โครงการ ได้นำกล้าแฝกจำนวน 7,000 กล้า เพื่อใช้ทำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝก ของศศช.บ้านห้วยสินา จัดทำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกโดยปลูกในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้จำนวน 1 งาน ระยะปลูก 50*50 เมตร หลุมละ2 กล้า และปลูกระยะ 5 เซนติเมตรเป็นแถวเพื่อใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยใช้กล้าแฝกทั้งหมด 7,000 กล้าโดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 35 ราย และได้สนับสนุนกล้าแฝกให้กับเกษตร 1 ราย เพื่อปลูกบริเวณบ้านเกษตรกรเพื่อป้องกันการสไลด์ของดินที่เพิ่งทำการขุดขยายบริเวณหน้าบ้านเกษตรกร จำนวน 500 กล้า
การนิเทศติดตามงานพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในพื้นที่อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก รวม 10 แห่ง เมื่อวันที่ 11-15 ธันวาคม 2555
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง สำนักพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้านิเทศติดตามงานพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในพื้นที่อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก รวม 10 แห่ง เมื่อวันที่ 11-15 ธันวาคม 2555
married cheat married men and affairs married woman looking to cheat
ศศช.บ้านสะนามเหนือ อำเภอปง จังหวัดพะเยา ร่วมกับนักวิชาการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยาเก็บเกี่ยวผลผลิตในแปลงทดสอบพันธุ์ข้าว เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555
ศศช.บ้านสะนามเหนือ อำเภอปง จังหวัดพะเยา ร่วมกับนักวิชาการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา คุณ พิจิตร อินคำ พร้อมคณะและเกษตรกรในชุมชนทำการเก็บเกี่ยวข้าวนาในแปลงสาธิตเพื่อทดสอบพันธุ์ข้าว จำนวน 3 สายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์บือโปะโละ , กข 39 และ ก่ำลืมผัว พร้อมทั้งนวดเก็บผลผลิตไว้ให้เกษตรกรที่ต้องการนำไปปลูกต่อไป ซึ่งผลผลิตที่ได้มีดังนี้
kristens adult stories tolobel.com malayalam pdf sex stories
การอบรม GPS-GIS-Remote sensing ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมโครงการ วันที่ 3-4 ธันวาคม 2555
การอบรม GPS-GIS-Remote sensing ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมโครงการ วันที่ 3-4 ธันวาคม 2555 สำนักแผนฯ ร่วมกับฝ่ายพัฒนาบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จัดอบรมเรื่องการใช้เครื่องจับพิกัด การรายงานผลเป็นระบบแผนที่ ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมโครงการของโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ประโยชน์ภาพถ่ายทางอากาศ โดยเฉพาะจากโปรแกรม Google earth การอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์กษิดิศ และทีมจากฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันฯ เป็นวิทยากรบรรยายพร้อมสาธิตวิธีการใช้เครื่อง การนำเข้าข้อมูล การรายงานผลข้อมูล เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการรายงานผลการปฏิบัติงานของแต่ละพื้นที่ได้ต่อไป
ศศช.บ้านแม่ปูนน้อยกะเหรี่ยง ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย จัดประชุมชี้แจงแผนกิจกรรมโครงการในปีงบประมาณ 2556 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555
ศศช.บ้านแม่ปูนน้อยกะเหรี่ยง ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย จัดประชุมชี้แจงแผนกิจกรรมโครงการในปีงบประมาณ 2556 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555
ศศช.บ้านห้วยน้ำกืน ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับชุมชน เรื่องแผนการดำเนินงานปี 2556 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
ศศช.บ้านห้วยน้ำกืน ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับชุมชน เรื่องแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2556 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 โดยวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 นางสาวภาวิณี ศรีเวียงชัย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมโครงการ ศศช.ห้วยน้ำกืน ได้จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับชุมชน เรื่องแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2556 โดยมีโครงการฯ ทั้งหมด จำนวน 16 โครงการฯ และหน่วยงานที่เข้าร่วม จำนวน 5 หน่วยงาน 1.สถาบันวิจัยและพัฒนาบนพื้นที่สูง 2.การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 3.ศูนย์วิจัยประมงน้ำจืดจังหวัดเชียงราย (กรมประมง) 4. กรมส่งเสริมสหกรณ์ 5. กรมการข้าว ที่จะเข้าดำเนินงานในพื้นที่ ศศช. และพื้นที่ชุมชนบ้านห้วยน้ำกืน ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีผู้เข้าร่วมการประชุมชี้แจง จำนวน 42 ราย
ศศช.บ้านเลอผาโด้ ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก จัดประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานในปี 2556 ให้กับชุมชน เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555
ศศช.บ้านเลอผาโด้ ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก จัดประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานในปี 2556 ให้กับชุมชน เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 นายธัชพล เอกนารายณ์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมโครงการ ประจำ ศศช.เลอผาโด้ ได้ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับชุมชน เรื่องแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2556 โดยมีโครงการฯ ทั้งหมด จำนวน 16 โครงการฯ และหน่วยงานที่เข้าร่วม จำนวน 4 หน่วยงาน 1.สถาบันวิจัยและพัฒนาบนพื้นที่สูง 2.การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 3.ศูนย์วิจัยประมงน้ำจืดตาก (กรมประมง) 4. กรมปศุสัตว์ (ตาก) ที่จะเข้าดำเนินงานในพื้นที่ ศศช. และพื้นที่ชุมชนบ้านเลอผาโด้ ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก มีผู้เข้าร่วมการประชุมชี้แจง จำนวน 25 ราย
ศศช.บ้านซอแข่วาคี อ.ท่าสองยาง จ.ตาก จัดประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานของโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงฯ ปี 2556 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555
ศศช.บ้านซอแข่วาคี ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก จัดประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานของโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงฯ ประจำ ศศช.ซอแข่วาคี จ.ตาก ในปีงบประมาณ 2556 ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 นายพีรพล แก้วดวงเล็ก เจ้าหน้าที่ส่งเสริมโครงการ ศศช.ซอแข่วาคี ได้จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับชุมชน เรื่องแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2556 โดยสรุปจะมีการดำเนินกิจกรรมโครงการฯ ทั้งหมด จำนวน 16 โครงการฯ และหน่วยงานที่เข้าร่วม จำนวน 4 หน่วยงาน ที่จะดำเนินงานในพื้นที่ ศศช. และพื้นที่ชุมชนบ้านซอแข่วาคี ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก มีผู้เข้าร่วมการประชุมชี้แจง จำนวน 35
married cheat married men and affairs married woman looking to cheat
ศศช. บ้านแจรงหลวง อำเภอปัว จังหวัดน่าน จัดอบรมมัคคุเทศก์นำเที่ยวท้องถิ่น เรื่อง "การเดินป่าและการเดินถ้ำ" ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2555
married cheat married men and affairs married woman looking to cheat
kristens adult stories tolobel.com malayalam pdf sex stories

ศศช. บ้านแจรงหลวง อำเภอปัว จังหวัดน่าน จัดอบรมมัคคุเทศก์นำเที่ยวท้องถิ่น เรื่อง "การเดินป่าและการเดินถ้ำ" ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2555 ศศช.บ้านแจรงหลวง เป็นพื้นที่ดำเนินงานพัฒนาศักยภาพฯ ของโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ที่เริ่มดำเนินงานเมื่อปี 2554 โดยมีธงพัฒนาประจำพื้นที่คือ การส่งเสริมชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งได้มีแผนการจัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง
forced gay sex stories read free erotic adult stories
ศศช.บ้านขุนขานน้อย อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ จัดประชุมชี้แจงเรื่องการสนับสนุนพันธุ์สัตว์ในพื้นที่ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 ร่วมกับครูศศช.บ้านขุนขานน้อย จัดประชุมประจำเดือนเพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ (สุกร/ไก่พื้นเมือง) และคัดเลือกเกษตรกรที่สนใจในการจัดทำฟาร์มสาธิตการลี้ยงสัตว์ จำนวน 3 ฟาร์ม ได้แก่ ฟาร์มสาธิตการเลี้ยงสุกรจำนวน 1 ฟาร์ม (สุกร 4 ตัว/ในอัตรา 1:3) และฟาร์มสาธิตการเลี้ยงไก่พื้นเมือง จำนวน 2 ฟาร์ม (ไก่พื้นเมือง 12 ตัว/ฟาร์ม/ในอัตรา 2:10) พร้อมทั้งได้กำหนดเงื่อนไขการคืนลูกสุกรและไก่พื้นเมืองร่วมกับชาวบ้านขุนขานน้อยจำนวน 20 ครัวเรือน เพื่อเป็นระเบียบ/กติกา/ข้อตกลง ตามวัตถุประสงค์ของโครงการในขยายพันธุ์สัตว์ในชุมชน
ศศช.บ้านสะไลหลวง อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน จัดประชุมชี้แจงเรื่องการสนับสนุนพันธุ์สัตว์ในปี 2556 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555
ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 ทางเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดน่าน โดย นายจตุรภัทร คำมานะ พร้อมคณะ ได้เข้ามาประชุม/ชี้แจง เกี่ยวกับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์และจุดสาธิต ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ในพื้นที่ ศศช.บ้านสะไลหลวง อ.บ่อเกลือ จ.น่าน โดยได้สนับสนุนลูกสุกรให้กับสมาชิก 7 รายๆ ละ 2 ตัว ,ไก่ 15 รายๆ ละ 6 ตัว พร้อมอาหารสัตว์ และจุดสาธิตการเลี้ยงสัตว์ (สุกร,ไก่) 2 แห่ง 9 ตัว เพื่อให้เกษตรกรมีแหล่งโปรตีนไว้บริโภค มีผู้เข้าร่วมประชุม 46 ราย
ศศช.บ้านตะพิโจ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก จัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับชุมชน วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2555
ในวันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2555 ตัวแทนเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านตะพิโจได้ร่วมกันบำรุงรักษาฝายต้นน้ำที่ชลประทานได้มาก่อสร้างตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคในปี 2555 โดยได้ร่วมกันเก็บกิ่งไม้แห้ง ตักทรายออกจากท่อส่งน้ำ ตรวจสอบระบบของจุดจ่ายน้ำทั้ง 14 จุดรวมถึงบ่อพักน้ำขนาด 150,000 ลิตร เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์ในการเกษตรและอุปโภคบริโภคในชุมชนต่อไป
การนิเทศและติดตามงานพื้นที่พัฒนาศักยภาพฯ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ได้แก่ ศศช.ปางม่วง วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555
การนิเทศและติดตามงานพื้นที่พัฒนาศักยภาพฯ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ได้แก่ ศศช.ปางม่วง วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 โดยการติดตามงานครั้งนี้ มีนางสาววรรณนภา จันทรบุปผา นักวิชาการประจำโครงการเป็นผู้ติดตามพร้อมให้ข้อแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมโครงการที่ปฏิบัติงานประจำพื้นที่ ซึ่งเน้นที่กิจกรรมธงพัฒนาประจำพื้นที่ การจัดทำแปลงของเกษตรกรตัวอย่าง การติดตามงานเดิมในปี 2555 การจัดทำศูนย์เรียนรู้องค์ความรู้โครงการหลวงให้กับชุมชนและบ้านบริวาร ซึ่งแต่พื้นที่ได้มีการดำเนินการตามแผน โดยได้เตรียมแปลงเกษตรกร มีการติดตามให้คำแนะนำกิจกรรมโครงการเดิมอย่างสม่ำเสมอ และวางแผนผลักดันกิจกรรมธงพัฒนาโดยตั้งเป้าหมายให้กิจกรรมบรรจุอยู่ในแผนชุมชนต่อไป
การนิเทศและติดตามงานพื้นที่พัฒนาศักยภาพฯ ในพื้นที่จังหวัดตาก รวม 6 พื้นที่ ได้แก่ ศศช.ซอแข่วาคี ศศช.ห้วยมะโหนกคี ศศช.เลอผาโด้ ศศช.ตะพิโจ ศศช.ห้วยสินา และ ศศช.เดลอปอบอ ระหว่างวันที่ 11-16 พฤศจิกายน 2555
การนิเทศและติดตามงานพื้นที่พัฒนาศักยภาพฯ ในพื้นที่จังหวัดตาก รวม 6 พื้นที่ ได้แก่ ศศช.ซอแข่วาคี ศศช.ห้วยมะโหนกคี ศศช.เลอผาโด้ ศศช.ตะพิโจ ศศช.ห้วยสินา และ ศศช.เดลอปอบอ โดยการติดตามงานครั้งนี้ มีนางสาววรรณนภา จันทรบุปผา นักวิชาการประจำโครงการเป็นผู้ติดตามพร้อมให้ข้อแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมโครงการที่ปฏิบัติงานประจำในแต่ละพื้นที่ ซึ่งเน้นที่กิจกรรมธงพัฒนาประจำพื้นที่ การจัดทำแปลงของเกษตรกรตัวอย่าง การติดตามงานเดิมในปี 2555 การจัดทำศูนย์เรียนรู้องค์ความรู้โครงการหลวงให้กับชุมชนและบ้านบริวาร ซึ่งแต่พื้นที่ได้มีการดำเนินการตามแผน โดยได้เตรียมแปลงเกษตรกร มีการติดตามให้คำแนะนำกิจกรรมโครงการเดิมอย่างสม่ำเสมอ และวางแผนผลักดันกิจกรรมธงพัฒนาโดยตั้งเป้าหมายให้กิจกรรมบรรจุอยู่ในแผนชุมชนต่อไป
การนิเทศติดตามงานพื้นที่พัฒนาศักยภาพฯ ศศช.สะมอจาล่าง ศศช.แม่หลองใต้ จ.เชียงใหม่ และ ศศช.แม่กองแป ศศช.แม่เหลอ จ.แม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 20-25 พฤศจิกายน 2555
การนิเทศติดตามงานพื้นที่พัฒนาศักยภาพฯ โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน รวม 4 พื้นที่ ได้แก่ ศศช.สะมอจาล่าง ศศช.แม่หลองใต้ จ.เชียงใหม่ และ ศศช.แม่กองแป ศศช.แม่เหลอ จ.แม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 20-25 พฤศจิกายน 2555 การนิเทศและติดตามงานครั้งนี้ มีนางสาวไก่แก้ว สุธรรมมา นักวิชาการประจำโครงการ เป็นผู้ติดตามและให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมโครงการที่ปฏิบัติงานประจำในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ โดยประเด็นสำคัญ ดังนี้ การบันทึกสมุดบันทึกการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ บันทึกการประชุม วัสดุครุภัณฑ์ การจัดทำศูนย์เรียนรู้ภายนอกให้เป็นรูปธรรมชัดเจน เป็นตัวอย่างให้กับชุมชน แปลงเกษตรกรตัวอย่าง ธงพัฒนา ผลักดันกิจกรรมธงพัฒนาให้เกิดเป็นรูปธรรมชัดเจน เนื่องจากสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและบริบทชุมชน รวมทั้งการสนับสนุนจากหน่วยงานเครือข่าย การใช้งานของ IP-Star
การนิเทศติดตามงานพื้นที่พัฒนาศักยภาพฯ โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน รวม 3 พื้นที่ ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน
การนิเทศติดตามงานพื้นที่พัฒนาศักยภาพฯ โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน รวม 3 พื้นที่ ได้แก่ ศศช.โป่งขาว ศศช.ขุนขานน้อย จ.เชียงใหม่ และ ศศช.ห้วยฮ่อมใน จ.ลำพูน
การนิเทศติดตามงานพื้นที่พัฒนาศักยภาพฯ โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง พื้นที่จังหวัดพะเยา และเชียงราย ระหว่างวันที่ 19-23 พฤศจิกายน 2555
การนิเทศติดตามงานพื้นที่พัฒนาศักยภาพฯ โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง พื้นที่จังหวัดพะเยา และเชียงราย ระหว่างวันที่ 19-23 พฤศจิกายน 2555
การนิเทศติดตามงานพื้นที่พัฒนาศักยภาพฯ โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง พื้นที่จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 13-16 พฤศจิกายน 2555
การนิเทศติดตามงานพื้นที่พัฒนาศักยภาพฯ โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง พื้นที่จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 13-16 พฤศจิกายน 2555
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงฯ จัดอบรมเรื่อง "หลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์" เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงฯ จัดอบรมเรื่อง "หลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์" เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง การจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมโครงการที่ปฏิบัติงานประจำพื้นที่พัฒนาศักยภาพฯ ทั้ง 22 แห่ง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้งสหกรณ์ เพื่อให้สามารถนำไปผลักดันการจัดตั้งกลุ่มอย่างเป็นทางการได้ต่อไป ซึ่งถือเป็นตัวชี้วัดหนึ่งในการดำเนินงานภายใต้โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงฯ ในปีงบประมาณ 2556 ในการอบรมนี้ ได้รับเกียรติจากนายบรมัตต์ ทิพกนก เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นวิทยากร โดยมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์ บทบาทหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ สิทธิคณะกรรมการและการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ พร้อมทั้งตอบข้อซักถามต่างๆ เกี่ยวกับกระบวนการเตรียมการสหกรณ์
my wife cheated on me with my father how to catch a cheat letter to husband who cheated
ศศช.แม่ฉางข้าว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ร่วมกับชุมชนบ้านห้วยโต้ง จัดศึกษาดูงาน เรื่อง "การเรียนรู้ธรรมชาติและการการจัดการป่าชุมชน" เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555 ณ บ้านหินลาดใน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียง
married cheat married men and affairs married woman looking to cheat

ศศช.แม่ฉางข้าว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ร่วมกับชุมชนบ้านห้วยโต้ง ครู ศศช. ครูนิเทศก์ อำเภอเวียงป่าเป้า จัดศึกษาดูงาน เรื่อง "การเรียนรู้ธรรมชาติและการการจัดการป่าชุมชน" เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555 ณ บ้านหินลาดใน ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนแนวความคิดของผู้นำชุมชนของทั้งสองชุมชนในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานทั้งหมดจำนวน 16 ราย
ศศช.บ้านขุนขานน้อย ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ จัดประชุมเพี่อชี้แจงแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2556 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2556
วันที่ 12 ตุลาคม 2556 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุนบนพื้นที่สูง ศศช.บ้านขุนขานน้อย ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ จัดประชุมเพี่อชี้แจงแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2556 เพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการของคนในชุมชน บนรากฐานของศักยภาพพื้นที่ บริบทชุมชน วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต และแนวทางการพัฒนาในอนาคต
forced gay sex stories read free erotic adult stories
ศศช.บ้านสะไลหลวง อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ร่วมกับชุมชนจัดทำระบบน้ำเพื่อบริโภคในชุมชน เมื่อวันที่ 15-16 ตุลาคม 2555
ในวันที่ 15 - 16 ตุลาคม 2555 เกษตรกรบ้านสะไลหลวงร่วมกับสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเกลือเหนือ บ้านสะไล หมู่ที่ 2 ดำเนินการติดตั้งระบบน้ำจากฝายกักเก็บน้ำกึ่งถาวร ในป่าต้นน้ำถึงหมู่บ้าน โดยใช้ท่อประปา ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 296 ท่อ ระยะทาง 1,160 เมตร เพื่อให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของชุมชน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน มีผู้เข้าร่วม 54 ราย
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการพื้นที่พัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ปี 2556 วันที่ 25-26 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการพื้นที่พัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ปี 2556 วันที่ 25-26 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
my wife cheated on me with my father how to catch a cheat letter to husband who cheated
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการปี 2556 พื้นที่จังหวัดเชียงราย วันที่ 18-20 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมโพธิ์วดลรีสอร์ทแอนด์สปา อ.เมือง จ.เชียงราย
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการปี 2556 พื้นที่จังหวัดเชียงราย วันที่ 18-20 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมโพธิ์วดลรีสอร์ทแอนด์สปา อ.เมือง จ.เชียงราย การจัดประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.จิรชัย บูรณะฤทธิ์ทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีนางสุธีรา เดชะ ผู้จัดการโครงการ เป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 60 คน ซึ่งเป็นผู้บริหาร ครูนิเทศก์ และครู ศศช. ในพื้นที่ดำเนินงานโครงการจำนวน 43 แห่ง ครอบคลุม 2 อำเภอ คือ อำเภอเมือง และอำเภอแม่ฟ้าหลวง หลังจากพิธีเปิดการประชุมแล้ว ได้มีการบรรยายให้ภาพรวมเกี่ยวกับความเป็นมาของโครงการ การถอดเรียนจากการดำเนินงานโครงการระยะที่ผ่านมา พร้อมทั้งให้แนวทางในการจัดทำแผนปฏฺบัติการประจำปี 25556 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายอุดม พรมแก้วงาม นายสุพลทองคำ และนายสมศักดิ์ วชิรพันธุ์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการนิเทศและมีประสบการณ์การทำงานร่วมกับโครงการมาตั้งแต่เริ่มต้นดำเนินงาน เป็นผู้เติมเต็มให้กับครู ศศช. เพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติการบรรลุตามเป้าหมายของโครงการ จากการประชุมครั้งนี้ ทำให้ได้แผนปฏิบัติการของแต่ละ ศศช. รวม 43 โครงการ จำแนกเป็นด้านชุมชน 29 โครงการ ด้านวัฒนธรรม 11 โครงการ และด้านสิ่งแวดล้อม 3 โครงการ ซึ่งครู ศศช. แต่ละพื้นที่จะได้นำแผนดังกล่าวไปดำเนินการในพื้นที่ต่อไป
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการปี 2556 พื้นที่จังหวัดน่าน วันที่ 15-17 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมน่านวัลเล่ย์รีสอร์ท อ.เมือง จ.น่าน
kristens adult stories link malayalam pdf sex stories

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการปี 2556 พื้นที่จังหวัดน่าน วันที่ 15-17 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมน่านวัลเล่ย์รีสอร์ท อ.เมือง จ.น่าน การจัดประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายอธิญณัฏฐ์ ธนะเพทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีนางสุธีรา เดชะ ผู้จัดการโครงการ เป็นผู้กล่าวรายงาน หลังจากพิธีเปิดการประชุมแล้ว ได้มีการบรรยายให้ภาพรวมเกี่ยวกับความเป็นมาของโครงการ การถอดเรียนจากการดำเนินงานโครงการระยะที่ผ่านมา พร้อมทั้งให้แนวทางในการจัดทำแผนปฏฺบัติการประจำปี 25556 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายอุดม พรมแก้วงาม นายสุพลทองคำ และนายสมศักดิ์ วชิรพันธุ์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการนิเทศและมีประสบการณ์การทำงานร่วมกับโครงการมาตั้งแต่เริ่มต้นดำเนินงาน เป็นผู้เติมเต็มให้กับครู ศศช. เพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติการบรรลุตามเป้าหมายของโครงการ จากการประชุมครั้งนี้ ทำให้ได้แผนปฏิบัติการของแต่ละ ศศช. รวม 12 โครงการ จำแนกเป็นด้านชุมชน 6 โครงการ ด้านอาชีพ 4 โครงการ ด้านวัฒนธรรม 1 โครงการ และด้านสิ่งแวดล้อม 1 โครงการ ซึ่งครู ศศช. แต่ละพื้นที่จะได้นำแผนดังกล่าวไปดำเนินการในพื้นที่ต่อไป
married cheat read married woman looking to cheat
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการปี 2556 พื้นที่จังหวัดตากและแม่ฮ่องสอน วันที่ 11-13 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมริเวอร์เฮ้าส์ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการปี 2556 พื้นที่จังหวัดตากและแม่ฮ่องสอน วันที่ 11-13 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมริเวอร์เฮ้าส์ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน การจัดประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายนรินทร์ ปารมี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมให้นโยบายในการสนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงาน กศน. และสถาบันฯ โดยมีนางสุธีรา เดชะ ผู้จัดการโครงการ เป็นผู้กล่าวรายงาน หลังจากพิธีเปิดการประชุมแล้ว ได้มีการบรรยายให้ภาพรวมเกี่ยวกับความเป็นมาของโครงการ การถอดเรียนจากการดำเนินงานโครงการระยะที่ผ่านมา พร้อมทั้งให้แนวทางในการจัดทำแผนปฏฺบัติการประจำปี 25556 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายอุดม พรมแก้วงาม นายสุพลทองคำ และนายสมศักดิ์ วชิรพันธุ์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการนิเทศและมีประสบการณ์การทำงานร่วมกับโครงการมาตั้งแต่เริ่มต้นดำเนินงาน เป็นผู้เติมเต็มให้กับครู ศศช. เพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติการบรรลุตามเป้าหมายของโครงการ จากการประชุมครั้งนี้ ได้แผนปฏิบัติการของแต่ละ ศศช. รวม 40 โครงการ จำแนกเป็นด้านชุมชน 32 โครงการ ด้านอาชีพ 1 โครงการ ด้านวัฒนธรรม 1 โครงการ และด้านสิ่งแวดล้อม 6 โครงการ ซึ่งครู ศศช. แต่ละพื้นที่จะได้นำแผนดังกล่าวไปดำเนินการในพื้นที่ต่อไป
my wife cheated on me with my father how to catch a cheat letter to husband who cheated
forced gay sex stories read free erotic adult stories
การประชุมชี้แจงผู้บริหาร กศน. ปีงบประมาณ 2556 วันที่ 4-5 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมมณีนาราคร จังหวัดเชียงใหม่
การประชุมชี้แจงผู้บริหาร กศน. ปีงบประมาณ 2556 วันที่ 4-5 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมมณีนาราคร จังหวัดเชียงใหม่
การสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2555 ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง วันที่ 20-22 กันยายน 2555 ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท จ.เชียงราย
married cheat married men and affairs married woman looking to cheat

การสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2555 วันที่ 20-22 กันยายน 2555 ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท จ.เชียงราย
forced gay sex stories read free erotic adult stories
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงฯ จัดศึกษาดูงานการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 1-4 กันยายน 2555
กำหนดการศึกษาดูงานการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 1-4 กันยายน 2555 โดยศึกษาดูงานในสถานที่ดังนี้ 1. ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านสะพานดำ อ.บางแพ จ.ราชบุรี 2. โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 3. โครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้ เป็นการเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ทำงานในด้านพัฒนาชุมชนต้นแบบที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง เพื่อจะได้นำความรู้ไปปรับใช้ในพื้นที่ดำเนินงานต่อไป
forced gay sex stories read free erotic adult stories
การประชุมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง วันที่ 28-29 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่
การประชุมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง และพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง การจัดประชุมสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ศิริพงศ์ หังสพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง 2555 ณ ห้องเอ็มเพรส แกรนด์ฮอลล์ ชั้น 3 อาคารศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา จำนวนกว่า 400 คน
ศศช.บ้านป่าหมาก ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานรณรงค์ปลูกป่าและหญ้าแฝกเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและน้ำในชุมชน เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2555
ศศช.บ้านป่าหมาก ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานรณรงค์ปลูกป่าและหญ้าแฝกเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและน้ำในชุมชน เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 การจัดงานครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายวิชา ประเสริฐศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในพื้นที่ได้แก่ สำนักงาน กศน. อำเภอแม่สะเรียง อบต.แม่เหาะ สำนักงานพัฒนาที่ดิน ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยทหารพรานที่ 43 บริษัทนิ่มซี่เส็ง (สนับสนุนน้ำดื่ม) และชาวบ้านป่าหมาก มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 104 คน โดยการจัดงานนี้ได้ปลูกต้นไม้ซึ่งเป็นไม้โตเร็วทั้งหมด 2,032 ต้น (จันทร์ทองเทศ 700 ต้น หม่อน 32 ต้น ไม้ท้องถิ่น 1,300 ต้น) และหญ้าแฝกทั้งหมด 20,000 กล้า โดยปลูกเป็นแนวรั้วพื้นที่ทำกินของชาวบ้านและบริเวณป่าอนุรักษ์ของชุมชน
married cheat read married woman looking to cheat
ศศช.บ้านแม่ปูนน้อยกะเหรี่ยง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย จัดงานรณรงค์ปลูกป่าและหญ้าแฝก วันที่ 19 กรกฎาคม 2555
การจัดรณรงค์ปลูกป่าและหญ้าแฝกครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแผนปฏิบัติงานปี 2555 ซึ่งได้รับเกียรติจากนายธนกร วิภาคกิจ ปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอเวียงป่าเป้า เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีนางสุณิศา กองแสง ครู ศศช.บ้านแม่ปูนน้อยกะเหรี่ยง เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานร่วมต่างๆ ในพื้นที่ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงป่าเป้า ชาวบ้านจากชุมชนป่าคา และชุมชนบ้านแม่ปูนน้อยกะเหรี่ยง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 132 คน
ศศช.บ้านตะพิโจ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนประจำเดือนกรกฎาคม 2555
ศศช.บ้านตะพิโจ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก หนึ่งในพื้นที่พัฒนาศักยภาพฯ ที่เริ่มดำเนินงานในปีงบประมาณ 2555 ของโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โดยในเดือนกรกฎาคมนี้ได้มีแผนจัดกิจกรรมอบรม 2 เรื่อง ได้แก่ 1. การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ โดยเป็นการส่งเสริมการปรับปรุงคุณภาพดินและน้ำโดยการใช้สารชีวภาพ ลดการใช้สารเคมี และยังช่วยในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งหมด 50 ราย จากการอบรมครั้งนี้เกษตรกรสามารถทำปุ๋ยน้ำชีวภาพได้เอง ซึ่งโครงการจะได้ส่งเสริมให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอย่างแพร่หลายในชุมชนต่อไป 2. การทำอาหารหมักสำหรับสัตว์โดยใช้วัสดุท้องถิ่น เป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ตามแผนปฏิบัติการปี 2555 นี้ เพื่อเป็นการประยุกต์ใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่น เช่น หยวกกล้วย และพืชผักพื้นบ้าน มาทำเป็นอาหารหมักให้กับสัตว์เลี้ยง (สุกร) เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายอาหารสัตว์ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพืชผักท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับชุมชนและนักเรียน ศศช.บ้านตะพิโจ จัดกิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้และทำความสะอาดภายในชุมชน เพื่อให้ชุมชนสะอาด ปราศจากโรค และเป็นชุมชนน่าอยู่ต่อไป
kristens adult stories tolobel.com malayalam pdf sex stories
ศศช.ห้วยฮ่อมใน อ.แม่ทา จ.ลำพูน ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน จัดอบรมเรื่อง "การทำอาหารสัตว์จากพืชผักท้องถิ่น" วันที่ 12 กรกฎาคม 2555 ณ บ้านห้วยฮ่อมใน จ.ลำพูน
โดยการจัดอบรมครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ ตามแผนปฏิบัติการปี 2555 เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีแหล่งโปรตีนที่หลากหลาย และยังสามารถเป็นรายได้เสริมจากการเลี้ยงสัตว์ได้อีกด้วย ซึ่งการจัดอบรมนี้ได้รับเกียรติจากนายสุภาพ บุศยาจารย์ เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน และนายอภิชาติ คุ้มเวช พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน เป็นวิทยากรในการอบรม ซึ่งได้เน้นการนำวัสดุในท้องถิ่นคือพืชผักพื้นบ้านมาทำเป็นอาหารสัตว์ รวมทั้งให้คำแนะนำเพิ่มเติมเรื่องโรคสัตว์ การป้องกันโรค และการรักษาพยาบาลสัตว์เบื้องต้น ซึ่งจากการอบรมครั้งนี้เกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรง ลดภาระค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารสัตว์ พึ่งพาตนเองได้ต่อไป
married cheat married men and affairs married woman looking to cheat
การนิเทศติดตามงานพื้นที่พัฒนาศักยภาพฯ จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2555
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้นิเทศและติดตามงานในพื้นที่พัฒนาศักยภาพฯ จังหวัดพะเยา ได้แก่ ศศช.บ้านสะนามเหนือ อำเภอปง และ ศศช.บ้านผาแดงบน อำเภอเชียงคำ โดยการติดตามงานครั้งนี้มีนางสุธีรา เดชะ ผู้จัดการโครงการ และนางสาวเพียงออ ศรีเพ็ชร เจ้าหน้าที่โครงการ เป็นผู้นิเทศติดตามงานของโครงการพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมโครงการที่ปฏิบัติงานประจำ ศศช. ทั้งสองแห่ง โดยเน้นการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ให้เกิดเป็นรูปธรรมเพื่อสามารถเป็นตัวอย่างแก่ชุมชนได้ รวมถึงการสนับสนุนเกษตรกรนำร่องของโครงการในการจัดทำแปลงสาธิตโดยใช้องค์ความรู้โครงการหลวงด้านต่างๆ มาประยุกต์ใช้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบของการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงต่อไป
my wife cheated on me with my father how can people cheat letter to husband who cheated
ศศช.บ้านห้วยฮ่อมใน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน จัดงานวันรณรงค์ปลูกป่าและหญ้าแฝกเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและน้ำ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2555
married cheat married men and affairs married woman looking to cheat
my wife cheated on me with my father how can people cheat letter to husband who cheated

ศศช.บ้านห้วยฮ่อมใน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน จัดงานวันรณรงค์ปลูกป่าและหญ้าแฝกเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและน้ำ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2555 ศศช.บ้านห้วยฮ่อมใน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน จัดงานวันรณรงค์ปลูกป่าและหญ้าแฝกเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและน้ำ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2555
ศศช.บ้านสะจุก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ได้รับสนับสนุนพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่านจำนวน 100,000 ตัวเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูแหล่งอาหารชุมชนตามแนวพระราชดำริ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2555
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่านสนับสนุนพันธุ์ปลาจำนวน 100,000 ตัวให้กับ ศศช.บ้านสะจุก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูแหล่งอาหารชุมชนตามแนวพระราชดำริ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2555 โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน เข้ามาดำเนินงานปล่อยพันธุ์ปลานิล และปลาตะเพียนลงสู่แหล่งน้ำบริเวณสระน้ำในหมู่บ้านสะจุก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน รวมทั้งหมดจำนวน 100,000 ตัว มีผู้เข้าร่วมปล่อยปลาทั้งหมดจำนวน 20 คน
ศศช.บ้านโป่งขาว อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ จัดอบรมพร้อมสาธิต “การทำสูตรอาหารหมักสุกร” เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2555
kristens adult stories link malayalam pdf sex stories

การอบรมครั้งนี้มี นายนิยม อรณา เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกัลายาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และสาธิตเรื่อง การทำสูตรอาหารหมักสุกรให้กับสมาชิกโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 13 ราย และทางโครงการได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์จากสำนักงานปศุสัตว์ ดังนี้ 1) หัวเชื้อ 10 กระสอบ 2) น้ำตาลทราย 1 กระสอบ 3) ถังขนาด 20 ลิตร 2 ถัง 4) รำละเอียด 10 กระสอบ และ 5) เกลือ 1 กระสอบ โดยหลังจากการฝึกอบรม ได้ผลผลิตเป็นอาหารหมักจำนวน 300 กิโลกรัม ซึ่งสมาชิกได้นำไปใช้ในการเลี้ยงสุกรได้ต่อไป โดยในอนาคตสมาชิกสามารถทำอาหารหมักเองได้และเป็นการลดต้นทุนในการผลิตอาหารให้กับสุกรได้อีกด้วย
ศศช.บ้านแม่กองแป ตำบลแม่นาจาง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานรณรงค์ปลูกป่าและหญ้าแฝกเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและน้ำในชุมชน เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2555
ศศช.บ้านแม่กองแป ตำบลแม่นาจาง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานรณรงค์ปลูกป่าและหญ้าแฝกเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและน้ำในชุมชน เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2555 การจัดงานครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายคุณากร พิทักษ์ชลทาน กำนันตำบลแม่นาจาง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในพื้นที่และชาวบ้านแม่กองแป มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 90 คน โดยการจัดงานนี้ได้ปลูกต้นไม้ซึ่งเป็นไม้โตเร็วทั้งหมด 2,000 ต้น และหญ้าแฝกทั้งหมด 100,000 กล้า โดยหญ้าแฝกส่วนหนึ่งปลูกเพื่อทำแปลงขยายพันธุ์ และบริเวณพื้นที่ปรับแบบขั้นบันไดในศูนย์เรียนรู้ ส่วนไม้โตเร็วนำไปปลูกเป็นแนวรั้วพื้นที่ทำกินของชาวบ้านและบริเวณป่าชุมชน
forced gay sex stories click free erotic adult stories
ศศช.บ้านปงผาง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน จัดงานรณรงค์ปลูกป่าและหญ้าแฝกเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้จัดกิจกรรมที่บ้านแม่สะแงะ (บ้านบริวาร) วันที่ 28 มิถุนายน 2555
married cheat read married woman looking to cheat

ศศช.บ้านปงผาง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน จัดงานรณรงค์ปลูกป่าและหญ้าแฝกเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้จัดกิจกรรมที่บ้านแม่สะแงะ ซึ่งเป็นบ้านบริวาร จัดเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2555 โดยได้รับเกียรติจากนายพนม เรืองเจริญ หัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าป่าเลา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีนายจันทร์ลา ยอดเขา ผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่สะแง๊ะ กล่าวรายงาน มีหน่วยงานท้องถิ่นเข้าร่วม 5 หน่วยงาน ภายในมีการจัดนิทรรศการองค์ความรู้โครงการหลวงในด้านต่างๆ มีนายพิทักษ์ชัย ปะละใจ เจ้าหน้าที่จากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดลำพูน ได้ให้ความรู้เรื่องหญ้าแฝกแก่ผู้ร่วมงาน มีผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด 150 ราย ปลูกต้นไม้ 1,000 ต้น หญ้าแฝก 20,000 กล้า โดยปลูกในชุมชนและพื้นที่ทำกินของชาวบ้าน การจัดงานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ไปได้ด้วยดี โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ และชาวบ้านในชุมชนเป็นอย่างดียิ่ง โครงการจึงขอขอบคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้
ศศช.บ้านขุนขานน้อย อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ จัดงานรณรงค์ปลูกป่าและหญ้าแฝกเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและน้ำ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555
ศศช.บ้านขุนขานน้อย อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ จัดงานรณรงค์ปลูกป่าและหญ้าแฝกเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและน้ำ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555 โดยการจัดงานปลูกป่าครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายสร้อย พุทธโส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.อำเภอสะเมิง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับความร่วมมือจาก อบต.ยั้งเมิน พร้อมชาวบ้านขุนขานน้อยในการร่วมจัดงานครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด 66 คน โดยปลูกต้นไม้ซึ่งเป็นไม้โตเร็วและไม้ท้องถิ่นรวม 2,000 ต้น และปลูกหญ้าแฝกจำนวน 20,000 กล้า การจัดงานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โครงการจึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
married cheat read married woman looking to cheat
ศศช.ปางม่วง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง จัดงานณรงค์ปลูกป่าชาวบ้านและหญ้าแฝก เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2555
วันณรงค์ปลูกป่าชาวบ้านและหญ้าแฝก ศศช.ปางม่วง วันที่ 9 มิถุนายน 2555 ได้จัดงานวันรณรงค์ปลูกป่าและหญ้าแฝก ณ ศศช.บ้านปางม่วง ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง โดยได้รับเกียรติจากนายสอง ต๊ะเวที กำนั้นตำบลแจ้ซ้อน เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม เช่น นายก อบต. ปลัด อบต. ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่แจ๋ม คณะครู ศศช. อำเภอเมืองปาน และชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมงานจำนวน 120 คน กล้าไม้ที่ปลูก จำนวน 2,100 ต้น ได้แก่ จันทร์ทองเทศ 500 ต้น กระถินดอย 500 ต้น การบูร 100 ต้น เสี้ยว 200 ต้น มะขาม 200 ต้น จามจุรี 200 ต้น ตะเคียน 200 ต้น พะยอม 150 ต้น หม่อนไหม 50 ต้น หญ้าแฝก 30,000 กล้า (หมายเหตุ ปลูกในบริเวณที่สาธารณะ ริมถนน และ ที่ทำกินเกษตรกร)
ศศช.บ้านสะมอจาล่าง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ จัดงานรณรงค์ปลูกป่าและหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำในชุมชน เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2555
ศศช.บ้านสะมอจาล่าง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ จัดงานรณรงค์ปลูกป่าและหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำในชุมชน เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2555 โดยในปีนี้จัดงานที่บ้านแม่จุมสาม ซึ่งเป็นบ้านบริวารของบ้านสะมอจาล่าง การจัดงานปลูกป่าและหญ้าแฝกครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากสำนักงาน กศน.อำเภอแม่แจ่ม ในการจัดงาน และได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีวินัย จอยสิริ ครูนิเทศก์กลุ่มแม่ศึกบน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 120 คน มีต้นไม้ที่ปลูกทั้งหมด 2,050 ต้น แบ่งเป็นเมเปิ้ล 2,000 ต้น และกระถินดอย 50 ต้น นอกจากนี้ยังมีการปลูกแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดินในบริเวณที่เสี่ยง โดยปลูกทั้งหมดจำนวน 30,000 กล้า โครงการขอขอบคุณทุกท่านในการให้ความร่วมมือที่ทำให้งานปลูกป่าครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
การอบรมเรื่อง “เทคโนโลยีการปลูกข้าวบนพื้นที่สูง” เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมโครงการ เมื่อวันที่ 23-24 มิถุนายน 2555 ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดอบรมเรื่อง “เทคโนโลยีการปลูกข้าวบนพื้นที่สูง” เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมโครงการในการนำไปปรับใช้ในการดำเนินงานของโครงการให้บรรลุตามเป้าหมาย เมื่อวันที่ 23-24 มิถุนายน 2555 ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
ศศช.บ้านสะนามเหนือ จัดงานรณรงค์ปลูกป่าและหญ้าแฝก เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2555
ศศช.สะนามเหนือ อ.ปง จ.พะเยา พื้นที่พัฒนาศักยภาพฯ ของโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยการจัดงานรณรงค์ปลูกป่าและหญ้าแฝก ซึ่งได้รับเกียรติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาช้างน้อย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ สำนักงาน กศน.อำเภอปง หน่วยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตำบลผาช้างน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลผาช้างน้อย หน่วยจัดการต้นน้ำงิม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปังค่า โดยได้ปลูกต้นไม้ทั้งหมด 2,210 ต้น (การบูร 440 จันทร์ทองเทศ 1,230 เมเปิ้ลหอม 40) ไม้ท้องถิ่น (หว้า 250 เสี้ยว 200 ราชพฤกษ์ 50) และหญ้าแฝก 30,000 กล้า โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 106 คน
ศศช.บ้านเดลอปอบอ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก จัดงานรณรงค์ปลูกป่าและหญ้าแฝก วันที่ 20 มิถุนายน 2555
forced gay sex stories read free erotic adult stories

ศศช.บ้านเดลอปอบอ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก จัดงานรณรงค์ปลูกป่าและหญ้าแฝก วันที่ 20 มิถุนายน 2555 โดยได้รับเกียรติจากนายวีระ ยอดเมือง นายก อบต.แม่ละมุ้งคี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และครูวนิดา วงศ์กิติ ครูนิเทศ ผู้กล่าวรายงาน โดยมีชาวบ้านเข้าร่วมงานทั้งหมด 65 ราย และมีหน่วยงานที่เข้าร่วม ได้แก่ มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง อบต.แม่ละมุ้งคี และสำนักงาน กศน.อำเภออุ้มผาง การจัดงานรณรงค์ครั้งนี้ได้ปลูกไม้ท้องถิ่นจำนวน 3 ชนิด จำนวนทั้งสิ้น 1,500 ต้น ได้แก่ ต้นมะขาม 800 ต้น ต้นหว่า 200 ต้น และต้นอินทนิน 500 ต้น และไม้โตเร็ว 2 ชนิด จำนวนทั้งสิ้น 600 ต้น ได้แก่ต้นการบูร 300 ต้น และต้นจันทน์ทองเทศ 300 ต้น ในศศช.ปลูกไม้โตเร็วทั้งสิ้น 600ต้น คือ การบูร 300ต้น และจันทร์ทองเทศ 300 ต้น ไม้ท้องถิ่นปลูก สองฝั่งข้างทางเข้า ศศช.เดลอปอบอ ระยะทาง 1 กิโลเมตร ระยะห่าง 2 เมตร จำนวน 1000ต้น และปลูกไม้ท้องถิ่น ในพื้นที่ป่าสาธารณะ จำนวน 1.25ไร่ จำนวน 500 ต้น
ศศช.บ้านสะไลหลวง จัดงานรณรงค์ปลูกป่าและหญ้าแฝกเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนบนพื้นที่สูง เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555
forced gay sex stories read free erotic adult stories

ศศช.บ้านสะไลหลวง จัดงานรณรงค์ปลูกป่าและหญ้าแฝกเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนบนพื้นที่สูง เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555 ในการดำเนินงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายจำนง พยัคฆ์คีรินธร นายก อบต.บ่อเกลือเหนือ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย กศน.อำเภอบ่อเกลือ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเกลือเหนือ และประชาชนบ้านสะไลหลวง โดยปลูกไม้โตเร็ว 3 ชนิด (การบูร จันทร์ทองเทศ เมเปิ้ลหอม กระถินดอย) รวม 645 ต้น ไม้ท้องถิ่น 600 ต้น ไม้ผล 800 ต้น รวมทั้งหมด 2,045 ต้น และหญ้าแฝก 30,000 กล้า มีผู้เข้าร่วม 127 ราย โดยปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกบริเวณโดยรอบ ศศช. ในชุมชน และพื้นที่ทำกินของชาวบ้าน
งานรณรงค์ปลูกป่าและหญ้าแฝก ในวันที่ 19 มิถุนายน 55 ณ ศศช.บ้านสะจุก ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน
married cheat link married woman looking to cheat
my wife cheated on me with my father how can people cheat letter to husband who cheated

งานรณรงค์ปลูกป่าและหญ้าแฝก ในวันที่ 19 มิถุนายน 55 ณ ศศช.บ้านสะจุก ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ศศช.บ้านสะจุก จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นหนึ่งในแผนการปฏิบัติงานและเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงฯ โดยได้จัดงานรณรงค์ปลูกป่าและหญ้าแฝกขึ้นเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2555 ซึ่งการดำเนินงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายฉลวย พ่วงพลับ นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ผู้แทนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลขุนน่าน และชาวบ้านบ้านสะจุก จำนวนทั้งหมด 151 คน ปลูกต้นไม้ซึ่งเป็นไม้ท้องถิ่น ไม้โตเร็ว และไม้ผล ทั้งหมด 2,100 ต้น และปลุกหญ้าแฝกทั้งหมด 30,000 กล้า โดยปลูกในบิเวณ ศศช. และส่วนหนึ่งมอบให้ชาวบ้านนำไปปลูกในพื้นที่ทำกิน โครงการจึงขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ศศช.บ้านห้วยสินาจัดรณรงค์ปลูกป่าและหญ้าแฝก ณ บ้านห้วยสินา ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก วันที่ 18 มิถุนายน 2555
married cheat link married woman looking to cheat

ศศช.บ้านห้วยสินาจัดรณรงค์ปลูกป่าและหญ้าแฝก ณ บ้านห้วยสินา ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก วันที่ 18 มิถุนายน 2555 โดยการจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ชุมชนเกิดความร่วมมือในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า โดยมีนายพรชัย ใจลังกา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น เป็นประธานเปิดงาน โดยมีผู้เข้าร่วมรณรงค์ปลูกป่าและหญ้าแฝกจำนวน 120 คน โดยปลูกป่าครั้งนี้ปลูกไม้ป่าโตเร็วทั้งหมด 2,500 ต้น จำแนกเป็นการบูร 500 ต้น กระถินดอย 1,000 ต้น เมเปิ้ล 200 ต้น จันทร์ทองเทศ 300 ต้น ไม้ท้องถิ่นอีก 500 ต้น โดยการจัดรณรงค์สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ และชาวบ้านห้วยสินาเป็นอย่างดี โครงการจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ศศช.โป่งขาว อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานรณรงค์ปลูกป่าและหญ้าแฝก เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2555
ศศช.โป่งขาว อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานรณรงค์ปลูกป่าและหญ้าแฝก เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2555 มีผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด 70 ราย โดยบ้านโป่งขาว เป็นพื้นที่พัฒนาศักยภาพฯ ของโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงฯ ที่เริ่มดำเนินงานในปี 2555 และมีแผนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการส่งเสริมการปลูกป่าและหญ้าแฝกเป็นหนึ่งในกิจกรรมการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานปี 2555
ศศช.บ้านแม่หลองใต้ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ จัดงานรณรงค์ปลูกป่าและหญ้าแฝกเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและน้ำในชุมชนบนพื้นที่สูง เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2555
ศศช.บ้านแม่หลองใต้ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ จัดงานรณรงค์ปลูกป่าและหญ้าแฝกเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและน้ำในชุมชนบนพื้นที่สูง เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2555
ศศช.บ้านกิ่วสะไต ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย งานรณรงค์ปลูกป่าและหญ้าแฝกเพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและน้ำ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555
forced gay sex stories read free erotic adult stories

ศศช.บ้านกิ่วสะไต ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย จัดงานรณรงค์ปลูกป่าและหญ้าแฝกเพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและน้ำซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญยิ่งต่อการดำเนินชีวิตของชุมชนบนพื้นที่สูง โดยจัดงานเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมานี้
kristens adult stories tolobel.com malayalam pdf sex stories
ศศช.บ้านแม่เหลอจัดงานรณรงค์ปลูกป่าและหญ้าแฝกเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและน้ำในชุมชนบนพื้นที่สูง เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2555
forced gay sex stories click free erotic adult stories

ศศช.บ้านแม่เหลอจัดงานรณรงค์ปลูกป่าและหญ้าแฝก วันที่ 11 มิถุนายน 2555 การจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง ผอ.กศน.อำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานเปิดงานมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 105 ราย มีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น องค์การบริหารส่วนตำบลเสาหิน ชุด ชพส.3108 กศน.อำเภอแม่สะเรียง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) และชุมชนบ้านแม่เหลอ ให้ความร่วมมือในการจัดงานเป็นอย่างดียิ่ง โดยจำนวนกล้าไม้ที่ปลูก รวมทั้งหมด 2,575 ต้น จำแนกเป็นกล้าไม้ป่าชาวบ้าน 1200 ต้น ไม้ท้องถิ่น 1,300 ต้น ไม้ผล 75 ต้น และหญ้าแฝก 50,000 กล้า ซึ่งปลูกในศูนย์เรียนรู้ ชุมชนบ้านแม่เหลอ พื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการพังทลายของหน้าดิน บริเวณวัดบ้านแม่เหลอ และในพื้นที่ทำกินของชาวบ้าน
ศศช.บ้านห้วยมะโหนกคี ศศช.เลอผาโด้ และ ศศช.ตะพิโจ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก จัดงานรณรงค์ปลูกป่าและหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในเดือนมิถุนายน 2555
ศศช.บ้านห้วยมะโหนกคี ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ หน่วยงาน กศน. เจ้าหน้าที่ทหารพราน ผู้นำท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่จาก สวพส. ชาวบ้านและนักเรียนห้วยมะโหนกคี จัดงานวันรงณรงค์ปลูกป่าและหญ้าแฝก โดยมีผู้เข้าร่วมงาน 91 ราย ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายแรม ไพศาลสายชล กำนันตำบลแม่สอง ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน และผู้ใหญ่บ้านห้วยมะโหนกคี นายสมานจิตย์ จาริกคีรี เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการจัดงานครั้งนี้มีการปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆรวมทั้งหมด 1,565 ต้น ศศช.บ้านตะพิโจ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก จัดงานรณรงค์ปลูกป่าและหญ้าแฝกเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและน้ำในชุมชนบนพื้นที่สูง โดยการจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสมชาย อาจนรากิจ นายก อบต. แม่ต้าน เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีวันรณรงค์ และนายภัทร แม่หละเจริญพร เป็นผู้กล่าวรายงา มีผู้แทนหน่วยงานและชาวบ้านเข้าร่วมทั้งหมด 110 ราย ศศช.บ้านเลอผาโด้ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก จัดงานวันรงณรงค์ปลูกป่าและหญ้าแฝก เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555 โดยมีนาย ไตรภพ คีรีบรรพต กำนันตำบลแม่สอง ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน โดยมีหน่วยงานอื่นๆที่เข้ามาร่วม ได้แก่ หน่วยงาน กศน. กรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้นำท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่จาก สวพส. ชาวบ้าน หมู่บ้านใกล้เคียงและ นักเรียนเลอผาโด้ รวมทั้งหมด 72 ราย ให้ความร่วมมือในการปลูกป่าและหญ้าแฝกครั้งนี้
married cheat read married woman looking to cheat
ศศช.บ้านผาแดงบน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา จัดงานรณรงค์ปลูกป่าและหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2555
การจัดงานครั้งนี้ ได้ปลูกหญ้าแฝกภายใน ศศช. และเส้นทางน้ำมิน-ผาแดงบน ระยะทาง 1 กม. จำนวนกล้าแฝกทั้งหมด 30,000 กล้า ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพะเยา และปลูกไม้โตเร็วที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า จ.พะเยา จำนวน 1,500 ต้น (จันทร์ทองเทศ 1,000 ต้น/การบูร 500 ต้น) ไม้ท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยจัดการต้นน้ำดอยผาหม่น จ.พะเยา จำนวน 1,000 ต้น (เสี้ยวป่า 400 ต้น/เหมือด 200 ต้น/หวาย 200 ต้น/พญาเสือโคร่ง 200 ต้น) รวมต้นไม้ทั้งหมด 2,500 ต้น
ศศช.บ้านห้วยน้ำกืน อ.แม่สรวย จ.เชียงราย จัดงานรณรงค์ปลูกป่าและหญ้าแฝก เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555
ศศช.ห้วยน้ำกืน เป็นหนึ่งในพื้นที่พัฒนาศักยภาพฯ ของโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ซึ่งมีแผนการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติรวมกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดกิจกรรมการปลูกป่าและหญ้าแฝกขึ้น โดยการจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสุทัศน์ ยาวิชัย ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ และชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมงานจำนวน 160 คน รวมจำนวนกล้าไม้ที่ปลูกทั้งหมด 2,200 ต้น ได้แก่ จันทร์ทองเทศ 500 ต้น เมเปิ้ลหอม 250 ต้น การบูร 250 ต้น ขี้เหล็ก 150 ต้น เสี้ยว 200 ต้น ประดู่ 100 ต้น มะขามป้อม 150 ต้น มะไฟ 100 ต้น มะขาม 50 ต้น ต้นแคร์ 50 ต้น มะกอกป่า 50 ต้น มะกรูด 50 ต้น กระท้อน 100 ต้น ต้นหว้า 100 ต้น หางนกยูง 100 ต้น และหญ้าแฝก จำนวน 30,000 กล้า โดยปลูกบริเวณป่าต้นน้ำ โรงเรียน พื้นที่ส่วนรวมของชุมชน และพื้นที่ทำกินของชุมชน
ศศช.บ้านทรัพย์ตะเคียน ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานรณรงค์ปลูกป่าและหญ้าแฝก เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2555
ศศช.บ้านทรัพย์ตะเคียน หนึ่งในพื้นที่พัฒนาศักยภาพฯ ของโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดงานรณรงค์ปลูกป่าและหญ้าแฝกเพื่อเป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำ รวมถึงทรัพยากรป่าไม้ โดยร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นและชาวบ้านในชุมชนร่วมแรงร่วมใจกันปลูกต้นไม้ ซึ่งเป็นไม้ท้องถิ่นและไม้โตเร็วของโครงการหลวงทั้งหมดจำนวน 2,100 ต้น และปลูกหญ้าแฝกทั้งหมด 30,000 กล้า โดยปลูกบริเวณโดยรอบ ศศช. พื้นที่ส่วนรวมของชุมชน และบางส่วนนำไปปลูกในพื้นที่ทำกินของชาวบ้าน
forced gay sex stories read free erotic adult stories
การนิเทศติดตามงานในพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน จำนวน 16 แห่ง เมื่อวันที่ 10-15 มิถุนายน 2555
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ได้นิเทศติดตามงานในพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน จำนวน 16 แห่ง โดยมีนางสาววรรณนภา จันทรบุปผา นักวิชาการประจำโครงการ และนางสาวเพียงออ ศรีเพ็ชร เจ้าหน้าที่โครงการ เป็นผู้นิเทศติดตามและเยี่ยมเยียนคุณครูประจำ ศศช.ทั้ง 16 แห่ง เมื่อวันที่ 10-15 มิถุนายน 2555
married cheat married men and affairs married woman looking to cheat
kristens adult stories read malayalam pdf sex stories
forced gay sex stories click free erotic adult stories
ศศช.บ้านป่าซ้อแสนพงษ์ ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย งานรณรงค์ปลูกป่าและหญ้าแฝกเพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและน้ำ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555
kristens adult stories read malayalam pdf sex stories

ศศช.บ้านป่าซ้อแสนพงษ์ ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย จัดงานรณรงค์ปลูกป่าและหญ้าแฝกเพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและน้ำซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญยิ่งต่อการดำเนินชีวิตของชุมชนบนพื้นที่สูง โดยจัดงานเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมานี้
ศศช.บ้านสะไลหลวง ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน จัดกิจกรรมร่วมกับกรมการข้าว กรมพัฒนาที่ดิน และกรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555
ศศช.บ้านสะไลหลวง ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน จัดประชุมชี้แจงพร้อมอบรมให้ความรู้แก่ชาวบ้านในชุมชน โดยมีหน่วยงานร่วมปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการปี 2555 เข้ามาดำเนินกิจกรรมดังกล่าว วันที่ 12 มิถุนายน 2555 มีผู้เข้าร่วม 50 ราย
ศศช.บ้านซอแข่วาคี ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก จัดงานรณรงค์ปลูกป่าและหญ้าแฝก เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2555
forced gay sex stories read free erotic adult stories

ศศช.บ้านซอแข่วาคี ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก จัดงานรณรงค์ปลูกป่าและหญ้าแฝก เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2555 การจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายเผด็จ พนาลัยเจริญ นายกอบต.ตำบลแม่สอง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงเข้าร่วมงานจำนวน 70 คน ในงานครั้งนี้ได้ปลูกต้นไม้ท้องถิ่นและไม้โตเร็ว ทั้งหมดรวม 2,000 ต้น ได้แก่ ต้นไผ่ไร่ 250 ต้น มะขามป้อม 250 ต้น มะขาม 250 ต้น อินทนิล 250 ต้น มะคำดีควาย 250 ต้น ประดู่ 250 ต้น เนียง 250 ต้น และต้นไม้โตเร็ว 250 ต้น และหญ้าแฝก 30,000 ต้น ซึ่งปลูกบริเวณโดยรอบศศช. ศูนย์เด็กเล็ก ทางเดินขึ้นพระธาตุ และป่าต้นน้ำของชุมชน
การนิเทศและติดตามงาน ศศช.โป่งขาว และ ศศช.ขุนขานน้อย จ.เชียงใหม่ วันที่ 7-8 มิถุนายน 2555
married cheat read married woman looking to cheat
my wife cheated on me with my father how can people cheat letter to husband who cheated

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ได้นิเทศและติดตามงานพื้นที่พัฒนาฯ พื้นที่ใหม่ที่เริ่มดำเนินการในปี 2555 จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ศศช.โป่งขาว อ.กัลยาณิวัฒนา และ ศศช.ขุนขานน้อย อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ โดยมีนางสุธีรา เดชะ ผู้จัดการโครงการ และนางสาววรรณนภา จันทรบุปผา นักวิชาการประจำโครงการ เป็นผู้นิเทศติดตามงาน พร้อมให้คำแนะนำในการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการในปี 2555
kristens adult stories read malayalam pdf sex stories
my wife cheated on me with my father how can people cheat letter to husband who cheated
ศศช.บ้านห้วยไทร อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน จัดงานรณรงค์ปลูกป่าและหญ้าแฝก วันที่ 12 มิถุนายน 2555
ศศช.บ้านห้วยไทร อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นพื้นที่พัฒนาศักยภาพฯ ภายใต้การดำเนินงานของโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ได้จัดงานรณรงค์ปลูกป่าและหญ้าแฝก เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและน้ำ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555 โดยจัดกิจกรรม ณ ศศช.บ้านห้วยไทร สาขาบ้านหัวฮะ
การนิเทศและติดตามงานพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งหมด 12 แห่ง เมื่อวันที่ 5-9 มิถุนายน 2555
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ได้นิเทศและติดตามงานพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งหมด 12 แห่ง
ศศช.บ้านขุนแม่แลบ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานรณรงค์ปลูกป่าและหญ้าแฝก เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555
ศศช.บ้านขุนแม่แลบ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานรณรงค์ปลูกป่าและหญ้าแฝก เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555 โดยในปี 2555 นี้ ได้จัดกิจกรรมที่ ศศช.บ้านหัวดอย ซึ่งเป็นบ้านบริวาร ตั้งอยู่ที่ หมู่5 ตำบลสันติคีรี อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดแม่ฮ่องสอนสนับสนุนพันธุ์ปลา 30,000 ตัว ให้กับ ศศช.บ้านห้วยไทร อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555
married cheat read married woman looking to cheat

ศศช.บ้านห้วยไทร อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดแม่ฮ่องสอนปล่อยปลาลงสู้แหล่งน้ำธรรมชาติห้วยดูเปอโกล๊ะ 15,000 ตัว และปล่อยปลาลงบ่อเลี้ยงปลาของสมาชิก 15 ราย 15 บ่อ บ่อละ 1,000 ตัว รวมได้รับสนับสนุนพันธุ์ปลาทั้งสิ้น 30,000 ตัว
ศศช.บ้านขุนแม่แลบ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน จัดศึกษาดูงานด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ผ้าทอสีธรรมชาติ ณ ศูนย์ศิลปาชีพแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 18 พฤษภาคม 2555
ศศช.บ้านขุนแม่แลบ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน จัดศึกษาดูงานด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ผ้าทอสีธรรมชาติ ณ ศูนย์ศิลปาชีพแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 18 พฤษภาคม 2555 โดยมีผู้แทนกลุ่มสมาชิกโครงการผ้าทอสีธรรมชาติฯ จำนวน 5 ราย เข้าร่วมศึกษาดูงานครั้งนี้
ศศช.บ้านกิ่วสะไต อ.แม่จัน จ.เชียงราย จัดอบรมการเปลี่ยนยอดเสาวรสหวานให้กับเกษตรกร วันที่ 22 พฤษภาคม 2555
การอบรมครั้งนี้ มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ วัสดุอุปกรณ์ และการบำรุงรักษาภายหลังการต่อยอดเสาวรสหวาน โดยมีนายอรรนพ เปรม์เฐิยร์ เจ้าหน้าที่ไม้ผล โครงการหลวงหมอกจ๋าม เป็นวิทยากรสาธิตการเปลี่ยนยอดเสาวรสหวาน ณ แปลงสาธิตการปลูกเสาวรสหวานของเกษตรกรบ้านกิ่วสะไต มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 10 ราย ซึ่งเกษตรกรทุกคนได้ทดลองทำการเปลี่ยนยอดเสาวรสและเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งความรู้และทักษะที่ได้สามารถนำไปใช้ได้จริงในแปลงของตนเองต่อไป
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการเขียนรายงานและการนำเสนอผลงานที่มีประสิทธิภาพ” วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการเขียนรายงานและการนำเสนอผลงานที่มีประสิทธิภาพ” โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมโครงการทราบถึงรูปแบบ วิธีการเขียนรายงานและการนำเสนอผลงานที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้ฝึกปฏิบัติจริง ถือเป็นการพัฒนาตนเองด้านทักษะการเขียนรายงานและการนำเสนอผลงาน รวมถึงถ่ายทอดความรู้/ทักษะให้กับผู้อื่นได้
married cheat married men and affairs married woman looking to cheat
การจัดสัมมนาศึกษาดูงานหน่วยงานร่วมปฏิบัติงาน 14 หน่วยงาน ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ และสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงฯ จัดสัมมนาศึกษาดูงานหน่วยงานร่วมปฏิบัติงาน 14 หน่วยงาน วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ และศึกษาดูงาน ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ จ.เชียงใหม่
kristens adult stories read malayalam pdf sex stories
ศศช.บ้านสะจุก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน จัดอบรมเกษตรกรหลักสูตรการเลี้ยงสัตว์ทั่วไป เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2555
ศศช.บ้านสะจุก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน หนึ่งในพื้นที่พัฒนาศักยภาพฯ ใหม่ที่เริ่มดำเนินงานในปี 2555 ได้จัดอบรมเกษตรกรหลักสูตรการเลี้ยงสัตว์ทั่วไป เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 ณ ศศช.บ้านสะจุก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน พร้อมนำยารักษาโรคสัตว์ (สุกรและเป็ดเทศ) มามอบให้กับสมาชิกโครงการฯ สำหรับการดูแลโรคสัตว์ในเบื้องต้น นอกจากนี้ยังได้มอบเมล็ดหญ้าพันธุ์รูซี่ จำนวน 30 กิโลกรัม เพื่อปลูกเป็นแปลงสาธิตหญ้าเลี้ยงสัตว์ โดยมีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 39 ราย
forced gay sex stories stories of train sex free erotic adult stories
ศศช.ป่าซ้อแสนพงษ์ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนประจำเดือนพฤษภาคม 2555
ศศช.ป่าซ้อแสนพงษ์ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ซึ่งเป็นพื้นที่พัฒนาศักยภาพฯ ภายใต้การดำเนินงานของโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ชาวบ้านในชุมชนบ้านป่าซ้อแสนพงษ์ โดยมีหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจัดกิจกรรม ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีถ้อย หน่วยควบคุมโรคนำโดยแมลงอำเภอแม่สรวย ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดเชียงราย ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 12 จังหวัดเชียงราย และนักวิชาการด้านกาแฟ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
การนิเทศและติดตามงานพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ ในพื้นที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 13 แห่ง ระหว่างวันที่ 14-19 พฤษภาคม 2555
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ได้นิเทศและติดตามงานพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ จำนวน 13 แห่ง ได้แก่ ศศช.ผาแดงใต้ ศศช.วาทู ศศช.ห้วยมอโป่ ศศช.มอโกจ่อ ศศช.ขุนแม่สอง ศศช.แม่เหลอ ศศช.แม่สะเรียงน้อย ศศช.ห้วยหมากหนัง ศศช.ทุ่งแดง ศศช.ห้วยยาว ศศช.ป่าหมาก ศศช.แม่ปอ ศศช.ผาแดงเหนือ
married cheat read married woman looking to cheat
การนิเทศและติดตามงานพื้นที่พัฒนาฯ ศศช.แม่หลองใต้ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ และ ศศช.ป่าหมาก อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2555
kristens adult stories link malayalam pdf sex stories

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ได้นิเทศและติดตามงานพื้นที่พัฒนา 2 แห่ง ได้แก่ ศศช.แม่หลองใต้ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ และ ศศช.ป่าหมาก อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2555
การนิเทศและติดตามงาน ศศช.แม่ฉางข้าว จ.เชียงราย วันที่ 18 พฤษภาคม 2555
kristens adult stories read malayalam pdf sex stories

นางสุธีรา เดชะ ผู้จัดการโครงการ พร้อมด้วย นางสาวเพียงออ ศรีเพ็ชร เจ้าหน้าที่โครงการ ได้เข้านิเทศและติดตามงานพื้นที่พัฒนาศักยภาพฯ ภายใต้การดำเนินงานของโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ณ ศศช.บ้านแม่ฉางข้าว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555
my wife cheated on me with my father how can people cheat letter to husband who cheated
การนิเทศและติดตามงานพื้นที่พัฒนาศักยภาพฯ ศศช.แม่กองแป จ.แม่ฮ่องสอน ศศช.สะมอจาล่าง จ.เชียงใหม่ และ ศศช.ห้วยฮ่อมใน จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 14-17 พฤษภาคม 2555
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง กำหนดการนิเทศและติดตามงานพื้นที่พัฒนาศักยภาพฯ จำนวน 3 พื้นที่ ได้แก่ ศศช.แม่กองแป จ.แม่ฮ่องสอน ศศช.สะมอจาล่าง จ.เชียงใหม่ และ ศศช.ห้วยฮ่อมใน จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 14-17 พฤษภาคม 2555
ศศช.ห้วยไทร อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน 3 แห่ง วันที่ 14 พฤษภาคม 2555
ศศช.ห้วยไทร อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน หนึ่งในพื้นที่พัฒนาศักยภาพฯ ภายใต้การดำเนินงานของโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง จัดกิจกรรมในชุมชนเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยร่วมกับชุมชนสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน 3 แห่ง เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555
กรมการข้าว เข้าอบรมชี้แจงเรื่องการปลูกข้าวให้กับเกษตรกรผู้สนใจ ณ ศศช.ห้วยน้ำกืน อ.แม่สรวย จ.เชียงราย วันที่ 10 พฤษภาคม 2555
kristens adult stories link malayalam pdf sex stories
forced gay sex stories read free erotic adult stories

ศศช.ห้วยน้ำกืน อ.แม่สรวย จ.เชียงราย จัดอบรมชี้แจงเรื่องการปลูกข้าว เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม 42 ราย
การนิเทศและเยี่ยมเยียนการดำเนินงานโครงการฯ ของคุณครู ศศช.ในพื้นที่ต.แม่ต้านและต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก วันที่ 8-12 พฤษภาคม 2555
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง กำหนดเข้านิเทศและเยี่ยมเยือนการดำเนินงานของคุณครู ศศช.ในพื้นที่ ต.แม่ต้านและต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก วันที่ 8-12 พฤษภาคม 2555 โดยมีพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด 12 ศศช.
married cheat read married woman looking to cheat
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ ฯ บ้านหนองน่านได้ จัดอบรมเรื่องการปลูกกาแฟบนพื้นที่สูงให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟบ้านบริวาล
วันที่ 11 พ.ค. 2555 ศศช.บ้านหนองน่านได้จัดการอบรมการปลูกกาแฟให้แก่บ้านบริวาล 4 หมู่บ้าน โดยมีเจ้าหน้าที่ของ ศูนย์ส่งเสริมเกษตรที่สูง จังหวัดพะเยาเข้ามาเป็น วิทยากรให้ความรู้ ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร เฉพาะด้าน ประจำปี 2555
ศศช.ปงผาง จ.ลำพูน ร่วมกับโครงการเตรียมความพร้อมของชุมชนเพื่อจัดการการท่องเที่ยว จัดการสัมมนาและศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการกลุ่มอาสาสมัครนำเที่ยวท้องถิ่น วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2555
ศศช.ปงผาง อ.แม่ทา จ.ลำพูน ร่วมกับโครงการเตรียมความพร้อมของชุมชนเพื่อจัดการการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดการสัมมนาและศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการกลุ่มอาสาสมัครนำเที่ยวท้องถิ่น วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2555 โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งหมด 20 คน
ศศช.สะนามเหนือ จ.พะเยา จัดอบรมการเพาะเห็ดฟางและเห็ดนางฟ้าเพื่อบริโภคในชุมชน เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2555
forced gay sex stories click free erotic adult stories

ศศช.บ้านสะนามเหนือ อ.ปง จ.พะเยา จัดอบรมเรื่องการเพาะเห็ดฟางและเห็ดนางฟ้า ให้กับสมาชิกในชุมชนที่สนใจ โดยมีวิทยากรคือ นายณัฐวัฒน์ สิทธิสาร ครู ศศช.บ้านห้วยกอก อ.ปง จ.พะเยา มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมทั้งหมด 24 ราย การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีเห็ดไว้บริโภคในครัวเรือน เพิ่มความหลากหลายของแหล่งอาหาร โดยในการอบรมมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ วิธีการในการเพาะเห็ด หลังจากนั้นได้มีการฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้ชาวบ้านที่สนใจสามารถเพาะเชื้อเห็ดได้อย่างถูกต้อง ลดต้นทุนการผลิต และชุมชนสามารถต่อยอดได้เอง ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ต่อไป
กรมพัฒนาสังคมฯ เข้าจัดอบรมหลักสูตร "ทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ" ณ ศศช.ซอแข่วาคี อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ระหว่างวันที่ 23 เมษายน ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2555
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพบนพื้นที่สูง ภายใต้ความร่วมมือของโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง โดยได้จัดหลักสูตร "ทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ" ให้กับผู้ที่สนใจในชุมชน มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมดจำนวน 20 ราย โดยการอบรมครั้งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2555 (หลักสูตร 15 วัน)
นักศึกษาชุมนุมอาสาพัฒนาชาวเขา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดค่ายอาสาพัฒนา ณ ศศช.สะมอจาล่าง เมือวันที่ 19-27 เมษายน 2555
นักศึกษาชุมนุมอาสาพัฒนาชาวเขา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดค่ายอาสา ณ ศศช.สะมอจาล่าง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 29 คน กิจกรรมหลักของค่ายอาสาได้แก่ การต่อเติมอาคารเรียน ทำแปลงปลูกผัก และกิจกรรมสันทนาการร่วมกับเด็กนักเรียน
married cheat read married woman looking to cheat
คณะกรรมการหมู่บ้านสะอาดเข้าประเมินการประกวดครั้งที่ 1 ณ บ้านแม่ปูนน้อยกะเหรี่ยง เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555
คณะกรรมการประเมินหมู่บ้านสะอาดภายใต้การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนบนพื้นที่สูงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีคุณอภิรดี อภิชัย เจ้าหน้าที่โครงการ และคุณกนกพร โปธา เจ้าหน้าที่ส่งเสริมโครงการ พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านจำนวน 8 ท่าน ได้เข้าประเมินผู้เข้าประกวดหมู่บ้านสะอาดครั้งที่ 1 จำนวน 28 หลังคาเรือน โดยจะมีการประเมินทั้งหมด 3 ครั้ง แล้วจึงตัดสินการประกวดในวันที่ 19 กรกฎาคม 2555
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการติดตามผลการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ปี 2555 วันที่ 25-28 เมษายน 2555 ณ จังหวัดระยอง
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การติดตามผลการดำเนินงานและตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ระหว่างวันที่ 25-28 เมษายน 2555 ณ ห้องแสงจันทร์ โรงแรมพีเอ็มวาย บีช รีสอร์ท จังหวัดระยอง
married cheat married men and affairs married woman looking to cheat
การประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานพร้อมกำหนดแนวทางโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงฯ ระยะต่อไป ในวันที่ 23 เมษายน 2555 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงฯ จัดการประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานพร้อมกำหนดแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไป ในวันที่ 23 เมษายน 2555 ณ ห้องพิณทอง โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากนายศิริพงศ์ หังสพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และมีผู้แทนจากสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) รวมถึงผู้แทนจากสำนักพัฒนา และ ผอ.สำนักแผนฯ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวทั้งหมด 30 คน
ศศช.บ้านห้วยฮ่อมใน จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้จัดทำฝายชะลอน้ำ 5 แห่ง เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555
ศศช.บ้านห้วยฮ่อมใน จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้จัดทำฝายชะลอน้ำ จำนวน 5 แห่ง โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 50 ราย เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555
married cheat married men and affairs married woman looking to cheat
ศศช.ทรัพย์ตะเคียน จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยจัดทำฝายชะลอความชุ่มชื้น เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2555
ศศช.ทรัพย์ตะเคียน จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยจัดทำฝายชะลอความชุ่มชื้นจำนวน 2 ฝาย เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2555 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 70 ราย
ศศช.แม่ปูนน้อยกะเหรี่ยง จัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยทำฝายชะลอความชุ่มชื้น เมื่อวันที่ 23-24 มีนาคม 2555
ศศช.แม่ปูนน้อยกะเหรี่ยง หนึ่งในพื้นที่พัฒนาศักยภาพฯ ของโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ได้ร่วมกับชุมชนจัดทำฝายชะลอความชุ่มชื้นจำนวน 3 ฝาย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 38 คน
การนิเทศและติดตามงานพื้นที่พัฒนาฯ จ.ลำพูน และ จ.เชียงใหม่ วันที่ 18-21 มีนาคม 2555
การนิเทศและติดตามงานพื้นที่พัฒนาฯ จ.ลำพูน และ จ.เชียงใหม่ วันที่ 18-21 มีนาคม 2555 โดยมีพื้นที่เป้าหมาย 3 แห่ง ได้แก่ ศศช.ห้วยฮ่อมใน จ.ลำพูน ศศช.สะมอจาล่าง ศศช.แม่หลองใต้ จ.เชียงใหม่
การนิเทศและติดตามงานพื้นที่พัฒนาฯ จ.เชียงราย วันที่ 19-23 มีนาคม 2555
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ได้นิเทศและติดตามงานพื้นที่พัฒนาฯ จังหวัดเชียงราย 5 แห่ง ได้แก่ ศศช.แม่ฉางข้าว ศศช.แม่ปูนน้อยกะเหรี่ยง ศศช.ป่าซ้อแสนพงษ์ ศศช.ห้วยน้ำกืน ศศช.กิ่วสะไต เมื่อวันที่ 19-23 มีนาคม 2555
การนิเทศและติดตามงานพื้นที่พัฒนาฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 12-16 มีนาคม 2555
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง โดยมีนางสุธีรา เดชะ ผู้จัดการโครงการ และนางสาวไก่แก้ว สุธรรมมา นักวิชาการโครงการ เป็นผู้นิเทศและติดตามงานพร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมโครงการเพื่อให้กิจกรรมต่างๆ ดำเนินไปตามแผนงานที่ได้วางไว้
ศศช.ป่าซ้อแสนพงษ์ จัดกิจกรรมทำแนวกันไฟและฝายชะลอความชุ่มชื้นเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ วันที่ 8 มีนาคม 2555
ศศช.ป่าซ้อแสนพงษ์ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย หนึ่งในพื้นที่พัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูงภายใต้โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงฯ จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน มีการจัดทำแนวกันไฟ ระยะทาง 5 กิโลเมตร และจัดทำฝายชะลอความชุ่มชื้นจำนวน 4 แห่ง
การนิเทศและติดตามงานพื้นที่พัฒนาฯ จ.ตาก วันที่ 5-10 มีนาคม 2555
นางสุธีรา เดชะ ผู้จัดการโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงฯ และนางสาวธัญยรัตน์ อุ่นคำ เจ้าหน้าที่โครงการ ได้นิเทศและติดตามงานพื้นที่พัฒนาศักยภาพฯ จังหวัดตาก ทั้งหมด 6 พื้นที่ ได้แก่ ศศช.เดลอปอบอ ศศช.ห้วยสินา ศศช.เลอผาโด้ ศศช.ตะพิโจ ศศช.ซอแข่วาคี และ ศศช.ห้วยมะโหนกคี
การนิเทศและติดตามงานพื้นที่พัฒนาศักยภาพฯ จ.เชียงราย 5 พื้นที่ เมื่อวันที่ 6-9 มีนาคม 2555
forced gay sex stories read free erotic adult stories

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ได้กำหนดการนิเทศและติดตามงานพื้นที่พัฒนาศักยภาพฯ จังหวัดเชียงราย 5 พื้นที่ ได้แก่ ศศช.แม่ฉางข้าว ศศช.แม่ปูนน้อยกะเหรี่ยง ศศช.ห้วยน้ำกืน ศศช.ป่าซ้อแสนพงษ์ และ ศศช.กิ่วสะไต เมื่อวันที่ 6-9 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมานี้
ศศช.ซอแข่วาคี จัดทำฝายชะลอความชุ่มชื้นเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555
married cheat link married woman looking to cheat

ศศช.ซอแข่วาคี หนึ่งในพื้นที่พัฒนาศักยภาพฯ ของโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ได้ร่วมกับชุมชนจัดทำฝายชะลอความชุ่มชื้นจำนวน 2 ฝาย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 20 คน
ศศช.แม่ปูนน้อยกะเหรี่ยง จัดทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่า เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555
ศศช.แม่ปูนน้อยกะเหรี่ยง ร่วมกับสมาชิกชุมชนทำแนวกันไฟบริเวณรอบชุมชนเป็นระยะทาง 12 กิโลเมตร โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 38 ราย
จนท.ส่งเสริมโครงการ เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนบูรณาการฯ ในพื้นที่ลุ่มน้ำกก-โขง ประจำปีงบประมาณ 2555 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555
จนท.ส่งเสริมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูงที่ปฏิบัติงานประจำพื้นที่จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนบูรณาการฯ ในพื้นที่ลุ่มน้ำกก-โขง ประจำปีงบประมาณ 2555 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555
forced gay sex stories read free erotic adult stories
การนิเทศและติดตามงานพื้นที่พัฒนาศักยภาพฯ จ.พะเยา วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2555
married cheat link married woman looking to cheat

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ได้นิเทศและติดตามผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมโครงการที่ปฏิบัติงานประจำ ศศช.บ้านผาแดงบน และ ศศช.สะนามเหนือ จ.พะเยา
นิเทศและติดตามงานพื้นที่พัฒนาศักยภาพฯ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 5 แห่ง เมื่อวันที่ 13-18 กุมภาพันธ์ 2555
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ได้เข้านิเทศและติดตามงานพื้นที่พัฒนาศักยภาพฯ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ ศศช.แม่หลองใต้ ศศช.ขุนขานน้อย ศศช.โป่งขาว ศศช.ทรัพย์ตะเคียน และ ศศช.สะมอจาล่าง
ศศช.ห้วยน้ำกืน ศศช.ปงผาง ศศช.ทรัพย์ตะเคียน และ ศศช.ขุนแม่แลบ จัดศึกษาดูงานป่าชาวบ้าน ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว และสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จ.เชียงใหม่ วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2555
ศศช.ห้วยน้ำกืน ศศช.ปงผาง ศศช.ทรัพย์ตะเคียน และ ศศช.ขุนแม่แลบ จัดศึกษาดูงานป่าชาวบ้าน ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว และสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จ.เชียงใหม่ วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2555
forced gay sex stories stories of train sex free erotic adult stories
ศศช.ห้วยฮ่อมใน อ.แม่ทา จ.ลำพูน จัดอบรมเกษตรกรเรื่อง การคัดเลือกและการเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีเพื่อปลูกในชุมชน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555
ศศช.ห้วยฮ่อมใน อ.แม่ทา จ.ลำพูน จัดอบรมเกษตรกรเรื่อง การคัดเลือกและการเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีเพื่อปลูกในชุมชน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555
ศศช.ห้วยน้ำกืน อ.แม่สรวย จ.เชียงราย จัดสาธิตการตัดแต่งกิ่งกาแฟเพื่อพัฒนาคุณภาพกาแฟอราบิก้า เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555
ศศช.ห้วยน้ำกืน อ.แม่สรวย จ.เชียงราย จัดสาธิตการพัฒนาคุณภาพกาแฟอราบิก้า เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555
การนิเทศและติดตามงานในพื้นที่พัฒนาฯ จังหวัดลำปาง พะเยา และลำพูน จำนวน 5 พื้นที่ ระหว่างวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2555
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ได้เข้านิเทศและติดตามงานในพื้นที่พัฒนาฯ จังหวัดลำปาง พะเยา และลำพูน จำนวน 5 พื้นที่ ได้แก่ ศศช.ปางม่วง ศศช.ผาแดงบนศศช.สะนามเหนือ ศศช.ห้วยฮ่อมใน และ ศศช.ปงผาง ระหว่างวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2555
ศศช.แม่ปูนน้อยกะเหรี่ยง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย จัดกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านสะอาด วันที่ 14 มกราคม 2555
ศศช.แม่ปูนน้อยกะเหรี่ยง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย จัดกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านสะอาด วันที่ 14 มกราคม 2555 เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งโดยกระบวนการมีส่วนร่วม พร้อมกับมีการกระตุ้นจิตสำนึกของชุมชนในการดูแลรักษาความสะอาดหมู่บ้าน
การนิเทศติดตามงานพื้นที่พัฒนาฯ จ.แม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 25-29 มกราคม 2555
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ได้เข้านิเทศและติดตามงานในพื้นที่พัฒนาฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 5 พื้นที่ ได้แก่ ศศช.ห้วยไทร ศศช.ป่าหมาก ศศช.ขุนแม่แลบ ศศช.แม่กองแป และ ศศช.แม่เหลอ ระหว่างวันที่ 25-29 มกราคม 2555
การนิเทศและติดตามงานพื้นที่พัฒนาฯ จ.น่าน ระหว่างวันที่ 23-27 มกราคม 2555
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ได้เข้านิเทศและติดตามงานในพื้นที่พัฒนาฯ จังหวัดน่าน จำนวน 4 พื้นที่ ได้แก่ ศศช.แจรงหลวง ศศช.สะจุก ศศช.สะไลหลวง และ ศศช.หนองน่าน ระหว่างวันที่ 23-27 มกราคม 2555
my wife cheated on me with my father blog.perecruit.com letter to husband who cheated
forced gay sex stories click free erotic adult stories
การนิเทศติดตามงานพื้นที่พัฒนาศักยภาพฯ จังหวัดตาก 6 พื้นที่ วันที่ 16-21 มกราคม 2555
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ได้เข้านิเทศและติดตามงานในพื้นที่พัฒนาฯ จังหวัดตาก จำนวน 6 พื้นที่ ได้แก่ ศศช.ซอแข่วาคี ศศช.ห้วยมะโหนกคี ศศช.เลอผาโด้ ศศช.ตะพิโจ ศศช.ห้วยสินา และ ศศช.เดลอปอบอ ระหว่างวันที่ 16-21 มกราคม 2555
การนิเทศและติดตามงานพื้นที่พัฒนาฯ จังหวัดเชียงราย วันที่ 16-19 มกราคม 2555
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ได้เข้านิเทศและติดตามงานในพื้นที่พัฒนาฯ จังหวัดเชียงราย จำนวน 5 พื้นที่ ระหว่างวันที่ 16-19 มกราคม 2555
การอบรมเรื่อง "เทคนิคการทำงานกับชุมชนบนพื้นที่สูงโดยกระบวนการมีส่วนร่วม" วันที่ 8-10 มกราคม 2555 ณ ศศช.ปงผาง อ.แม่ทา จ.ลำพูน
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง กำหนดจัดอบรมเรื่อง "เทคนิคการทำงานกับชุมชนบนพื้นที่สูงโดยกระบวนการมีส่วนร่วม" วันที่ 8-10 มกราคม 2555 ณ ศศช.ปงผาง อ.แม่ทา จ.ลำพูน
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การทำไบโอแก๊ส" วันที่ 5-7 มกราคม 2555 ณ ศศช.สะมอจาล่าง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
married cheat married men and affairs married woman looking to cheat

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การทำไบโอแก๊ส" วันที่ 5-7 มกราคม 2555 ณ ศศช.สะมอจาล่าง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
kristens adult stories tolobel.com malayalam pdf sex stories
งานกีฬาสีสถาบันฯ และงานเลี้ยงปีใหม่ 2555
kristens adult stories link malayalam pdf sex stories

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงฯ จัดประชุมประจำเดือนธันวาคม พร้อมจัดกิจกรรมแลกของขวัญเนื่องในโอกาสต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 2555 และได้เข้าร่วมงานกีฬาสีสถาบันฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมฯ ประจำพื้นที่และเจ้าหน้าที่ส่วนกลางของโครงการเข้าร่วมกิจกรรม ส่วนในช่วงเย็นได้มีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์และแลกของขวัญร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ภายในงานยังมีการแสดงจากสำนักต่างๆ พร้อมมอบของขวัญจากผู้บริหารสถาบันฯ
การนิเทศติดตามงานพื้นที่พัฒนาศักยภาพฯ จ.ลำปาง วันที่ 19 ธันวาคม 2554
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ได้นิเทศและติดตามงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมโครงการในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยมีพื้นที่เป้าหมายจำนวน 1 แห่ง คือ ศศช.ปางม่วง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ในวันที่ 19 ธันวาคม 2554
การนิเทศติดตามงานพื้นที่พัฒนาศักยภาพฯ จ.เชียงใหม่ วันที่ 12-16 ธันวาคม 2554
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ได้นิเทศและติดตามงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมโครงการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพื้นที่เป้าหมายจำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ศศช.ทรัพย์ตะเคียน ศศช.ขุนขานน้อย ศศช.โป่งขาว และ ศศช.สะมอจาล่าง
married cheat married men and affairs married woman looking to cheat
การนิเทศติดตามงานพื้นที่พัฒนาศักยภาพฯ จ.เชียงใหม่ และ จ.ตาก วันที่ 12-16 ธันวาคม 2554
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ได้นิเทศและติดตามงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมโครงการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดตาก โดยมีพื้นที่เป้าหมายจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ศศช.แม่หลองใต้ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และ ศศช.ห้วยสินา อำเภอแม่ระมาด ศศช.เดลอปอบอ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ในวันที่ 12-16 ธันวาคม 2554
การอบรมการปลูกผักปลอดภัยให้กับ จนท.ส่งเสริมใหม่ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2554
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง จัดอบรมการปลูกผักปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมโครงการใหม่ เมื่อวันที่ 4 ธัวาคม 2554 ณ อาคารสำนักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมโครงการเข้ารับการอบรมทั้งหมด 18 คน
การนิเทศติดตามงานพื้นที่พัฒนาศักยภาพฯ จ.ลำพูน วันที่ 7-9 ธันวาคม 2554
kristens adult stories tolobel.com malayalam pdf sex stories

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ได้นิเทศและติดตามงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมโครงการในพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยมีพื้นที่เป้าหมายจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ศศช.ปงผาง และ ศศช.ห้วยฮ่อมใน จังหวัดพะเยา ในวันที่ 7-9 ธันวาคม 2554
การนิเทศติดตามงานพื้นที่พัฒนาฯ จังหวัดพะเยา วันที่ 6-8 ธันวาคม 2554
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ได้นิเทศและติดตามงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมโครงการในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยมีพื้นที่เป้าหมายจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ศศช.ผาแดงบน อำเภอเชียงคำ และ ศศช.สะนามเหนือ อำเภอปง จังหวัดพะเยา วันที่ 6-8 ธันวาคม 2554
จนท. ส่งเสริมปี 2555 ศึกษาดูงานโครงการหลวงทุ่งหลวง แม่แฮ และแม่สะป๊อก เมื่อวันที่ 1-2 ธันวาคม 2554
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง จัดศึกษาดูงานโครงการหลวงให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมโครงการใหม่ปี 2555 เมื่อวันที่ 1-2 ธันวาคม 2554 โดยได้ศึกษาดูงาน 3 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ ทุ่งหลวง และแม่สะป๊อก จังหวัดเชียงใหม่
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เทคนิคการเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อการใช้ประโยชน์บนพื้นที่สูง" วันที่ 28-29 ธันวาคม 2554
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เทคนิคการเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อการใช้ประโยชน์บนพื้นที่สูง" วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องประชุมดอยคำ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้ไส้เดือนดินเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ทั้งการกำจัดขยะอินทรีย์และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้ในการเพิ่มผลผลิตพืชในชุมชนให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมโครงการที่ปฏิบัติงานประจำพื้นที่พัฒนาฯ
การนิเทศติดตามงานพื้นที่พัฒนาศักยภาพฯ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก วันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2554
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ได้นิเทศและติดตามงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมโครงการในพื้นที่อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยมีพื้นที่เป้าหมายจำนว น4 แห่ง ได้แก่ ศศช.ตะพิโจ ศศช.เลอผาโด้ ศศช.ซอแข่วาคี ศศช.ห้วยมะโหนกคี
kristens adult stories link malayalam pdf sex stories
การนิเทศติดตามงานพื้นที่พัฒนาศักยภาพฯ จังหวัดเชียงราย วันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2554
married cheat married men and affairs married woman looking to cheat

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ได้นิเทศและติดตามงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่m,ส่งเสริมโครงการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยมีพื้นที่เป้าหมายจำนวน 5 แห่ง ได้แก่ ศศช.แม่ฉางข้าว ศศช.แม่ปูนน้อยกะเหรี่ยง ศศช.ห้วยน้ำกืน ศศช.ป่าซ้อแสนพงษ์ ศศช.กิ่วสะไต
forced gay sex stories read free erotic adult stories
ศศช.สะไลหลวง จ.น่าน ประชุมแนะนำตัวเจ้าหน้าที่ใหม่ พร้อมชี้แจงแผนการดำเนินงานให้กับชุมชน
forced gay sex stories read free erotic adult stories

แนะนำพื้นที่พัฒนาศักยภาพใหม่ปี 2555 จังหวัดน่าน โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ดำเนินการเปิดพื้นที่ดำเนินงานพัฒนาศักยภาพฯ ใหม่ในปี 2555 จำนวน 13 พื้นที่ โดยมี ศศช.สะไลหลวง อ.บ่อเกลือ จ.น่าน เป็นหนึ่งใน 13 พื้นที่ดังกล่าว สำหรับ ศศช.สะไลหลวง มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเข้าไปปฏิบัติงานประจำ คือ นายพิทักษ์ สัญใจ โดยได้มีการเข้าไปแนะนำตัวกับชุมชน พร้อมทั้งชี้แจงแผนการดำเนินงานของโครงการฯ ให้ชุมชนได้รับทราบและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
married cheat read married woman looking to cheat
การนิเทศและติดตามงานพื้นที่พัฒนาฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 14-18 พ.ย. 54
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ได้ดำเนินการนิเทศและติดตามงานในพื้นที่พัฒนาศักยภาพฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด 5 แห่ง คือ ศศช.ป่าหมาก ศศช.แม่เหลอ ศศช.ขุนแม่แลบ ศศช.ห้วยไทร และ ศศช.แม่กองแป
kristens adult stories link malayalam pdf sex stories
การนิเทศและติดตามงานพื้นที่พัฒนาศักยภาพฯ จังหวัดน่าน 14-18 พ.ย. 54
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ได้ดำเนินการนิเทศและติดตามงานในพื้นที่พัฒนาศักยภาพฯ จังหวัดน่าน โดยมีพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด 4 แห่ง คือ ศศช.สะจุก ศศช.สะไลหลวง ศศช.แจรงหลวง และ ศศช.หนองน่าน
ศศช.แม่ฉางข้าว จ.เชียงราย ศศช.น้องใหม่ของพื้นที่พัฒนาฯ ปี 2555
forced gay sex stories read free erotic adult stories

ศศช.แม่ฉางข้าว ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย พื้นที่พัฒนาฯ ใหม่ ของโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ประจำปี 2555
ศศช.สะมอจาล่าง จัดกิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ พร้อมแนะนำตัวเจ้าหน้าที่ใหม่
ศศช.สะมอจาล่าง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่พัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ปี 2554 จัดกิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม บริเวณต่างๆ ภายในศูนย์เรียนรู้ให้เหมาะสมต่อการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการฯ พื้นที่พัฒนาฯ ปี 2555 วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2554 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการพื้นที่พัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ปีงบประมาณ 2555 ในวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2554 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่
married cheat married men and affairs married woman looking to cheat
การศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ ณ ศศช.ปงผาง อ.แม่ทา จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 27-28 ตุลาคม 2554
forced gay sex stories click free erotic adult stories

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ ณ ศศช.ปงผาง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 27-28 ตุลาคม 2554 โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมโครงการ จำนวน 13 คน
married cheat read married woman looking to cheat
my wife cheated on me with my father how can people cheat letter to husband who cheated
การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างเจ้าหน้าที่โครงการเพื่อกระชับความสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2554
married cheat married men and affairs married woman looking to cheat

การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมโครงการ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2554 มีการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมโครงการ ณ สนามฟุตบอลเชียงใหม่ซุปเปอร์ลีก ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง จังหวัดเชียงใหม่
การศึกษาดูงานโครงการหลวงหนองหอย ทุ่งเริง ทุ่งเรา วันที่ 27-28 ตุลาคม 2554
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวง จำนวน 3 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย อำเภอแม่ริม ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเรา อำเภอสะเมิง และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27-28 ตุลาคม 2554
married cheat married men and affairs married woman looking to cheat
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2555 เมื่อวันที่ 12-14 ตุลาคม 2554 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่
forced gay sex stories read free erotic adult stories

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ระหว่างวันที่ 12-14 ตุลาคม 2554 ณ ห้องป่าสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
การอบรมเรื่อง "ป่าชาวบ้าน" ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ วันที่ 10-11 ตุลาคม 2554
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง เข้าร่วมการอบรมเรื่องป่าชาวบ้าน ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10-11 ตุลาคม 2554
kristens adult stories read malayalam pdf sex stories
การปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ส่งเสริมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ วันที่ 5-7 ตุลาคม 2554 ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
kristens adult stories tolobel.com malayalam pdf sex stories

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง จัดปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ส่งเสริมโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2555 เมื่อวันที่ 5-7 ตุลาคม 2554 ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ อำภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
kristens adult stories link malayalam pdf sex stories
my wife cheated on me with my father blog.perecruit.com letter to husband who cheated
ผอ.สถาบันฯ พร้อมคณะเข้าพื้นที่เพื่อประเมินการจัดตั้งโครงการขยายผลโครงการหลวง วันที่ 13-14 กันยายน 2554
ดร.ศิริพงศ์ หังสพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) พร้อมคณะ เดินทางเข้าพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เพื่อประเมินพื้นที่ในการจัดตั้งเป็นโครงการขยายผลโครงการหลวง ในวันที่ 13-14 กันยายน 2554
married cheat married men and affairs married woman looking to cheat
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานวิจัยของสถาบันฯประจำปี 2554 วันที่ 15-16 ก.ย. 2554
kristens adult stories link malayalam pdf sex stories

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ร่วมจัดแสดงนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานของโครงการ ในการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2554 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการสัมมนาดังกล่าว
การสัมมนาฯ สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2554 และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2555 ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ระหว่างวันที่ 4-7 กันยายน 2554
married cheat married men and affairs married woman looking to cheat
kristens adult stories link malayalam pdf sex stories

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และ แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ระหว่างวันที่ 4-7 กันยายน 2554 ณ โรงแรมเอเชีย พัทยา บีช จ.ชลบุรี
kristens adult stories read malayalam pdf sex stories
สำนักพัฒนาจัดสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานของสำนักพัฒนาปีงบประมาณ พ.ศ.2554 และแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ.2555 วันที่ 30-31 สิงหาคม พ.ศ.2554
kristens adult stories tolobel.com malayalam pdf sex stories

สำนักพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานขอ