Welcome
  
 
ข้อมูลงานวิจัย
 
ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) : โครงการวิจัยการปรับปรุงเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตไม้ผลบนพื้นที่สูง
ชื่อโครงการ (ภาษาภาษาอังกฤษ) : Improvement of Production Technologies for quality and costs efficiency of Fruit Crops for the Highlands of Thailand
ปีงบประมาณที่เสนอขอ : 2555
ยุทธศาสตร์ : การวิจัยและพัฒนา
แผนงาน : วิจัยสนับสนุนงานโครงการหลวง
คำสำคัญ (Keywords) : การปลิดผลองุ่น ธาตุอาหารองุ่น ค้างเสาวรส
ระยะเวลาดำเนินโครงการ : 1 ตุลาคม 2554  ถึง 30 กันยายน 2555
สถานะ : เสร็จสิ้นงานวิจัย
งบประมาณทั้งโครงการ : 1,350,000.00 บาท
เงินสนับสนุนโครงการ : -
 
พื้นที่ดำเนินการ : 1. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ
2. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางดะ
 
บทคัดย่อ(ภาษาไทย) : การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตขององุ่นพันธุ์ Beauty seedlessและเสาวรสหวานของโครงการหลวง สำหรับการเพิ่มปริมาณผลผลิตและคุณภาพผลผลิต และลดต้นทุนการผลิต ทำการทดลองที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ ระหว่างเดือนธันวาคม 2554 ถึงเดือนมีนาคม 2555 โดยใช้ฮอร์โมน GA3 ในการปลิดผลองุ่นเพื่อลดต้นทุนแรงงาน การใช้ฮอร์โมน GA3 ความเข้มข้น 20 ppm ที่ระยะดอกบาน 30 เปอร์เซ็นต์ มีต้นทุนในการปลิดผลต่ำที่สุด คือ 5.80 บาทต่อผลผลิต 1 กิโลกรัม ซึ่งต่ำกว่าวิธีการไม่ใช้ GA3 (ต้นทุนการปลิดผล 10.40 บาทต่อผลผลิต 1 กิโลกรัม) และมีคุณภาพผลผลิตดีกว่าการไม่ใช้ GA3 แต่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติระหว่างกรรมวิธีการใช้ GA3 สำหรับที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ ทดลองระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม 2555 พบว่า วิธีการใช้ GA3 ความเข้มข้น 10 ppm ที่ระยะดอกบาน 30 เปอร์เซ็นต์ มีต้นทุนในการปลิดผลน้อยที่สุดคือ 1.90 บาทต่อผลผลิต 1 กิโลกรัม ซึ่งน้อยกว่าวิธีการไม่ใช้ GA3 (ต้นทุนในการปลิดผล 2.80 บาทต่อผลผลิต 1 กิโลกรัม) และมีคุณภาพผลผลิตไม่แตกต่างจากการใช้ GA3 กรรมวิธีอื่น
วิธีการจัดการธาตุอาหารเพื่อปรับปรุงคุณภาพผลผลิตขององุ่นในฤดูฝนที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคม 2555 พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติระหว่างกรรมวิธีในเรื่องขนาดช่อ จำนวนผลต่อช่อ และคุณภาพของผล
การศึกษาการให้ผลผลิตของเสาวรสหวานในรูปแบบค้างที่ต่างกัน 3 รูปแบบ พบว่า เส้นผ่าศูนย์กลางเมื่อต้นอายุ 5 เดือน และปริมาณ TA ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติระหว่างวิธีการ แต่มีความแตกต่างกันทางสถิติในเรื่องจำนวนวันที่ปลูกถึงวันที่ดอกแรกบาน อายุของผล น้ำหนักผล น้ำหนักเนื้อและน้ำ และปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ (TSS)
บทคัดย่อ(ภาษาอังกฤษ) :
ความเป็นมาโดยสรุป : มูลนิธิโครงการหลวงได้เริ่มส่งเสริมให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงปลูกไม้ผลเพื่อทดแทนการปลูกฝิ่นตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๑๒ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร และช่วยฟื้นฟูสภาพแวดล้อมบนพื้นที่สูง มูลนิธิโครงการหลวงได้วิจัยและพัฒนาการปลูกไม้ผลทั้งในเรื่อง พันธุ์ เทคนิควิธีการปลูกและการจัดการต่างๆ เช่น การจัดทรงต้น การตัดแต่งกิ่ง การป้องกันกำจัดโรคพืชและแมลง และการจัดการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวไม้ผล ปัจจุบันมีไม้ผลที่มูลนิธิโครงการหลวงส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก ๑๖ ชนิด มีพื้นที่ปลูก ๑๔, ๓๒๙ ไร่ จำนวนเกษตรกร ๓,๕๓๙ ราย มีไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญของโครงการหลวง ได้แก่ พี้ช พลับ อะโวกาโด มะม่วง สตรอเบอรี่ องุ่น เสาวรสหวาน กีวีฟรู้ท เป็นต้น แต่พบว่าไม้ผลบางชนิดที่มีศักยภาพยังมีปัญหาในเรื่องคุณภาพของผลผลิต และมีต้นทุนการผลิตสูง การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตองุ่น และเสาวรสหวานซึ่งเป็นไม้ผลเศรษฐกิจของมูลนิธิโครงการหลวง โดยสามารถเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต ให้ได้ระบบการผลิตองุ่นและเสาวรสหวานที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกรของมูลนิธิโครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงต่อไป
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีในการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต และลดต้นทุนการผลิตขององุ่นพันธุ์ Beauty seedless
2. เพื่อศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีในการปรับปรุงคุณภาพผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตของเสาวรสหวาน
ขอบเขต : ศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงเทคโนโลยีในการเพิ่มคุณภาพผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตองุ่นและเสาวรสหวานของโครงการหลวง โดยการศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการลดการติดผลและการจัดการธาตุอาหารขององุ่นพันธุ์หลักของโครงการหลวงที่ปลูกโดยใช้ระบบการปลูกองุ่นแบบใหม่ของโครงการหลวง และการศึกษาวิธีการเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตเสาวรสหวานในรูปแบบค้างที่ต่างกัน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: 1. ด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรผู้ปลูกองุ่นและเสาวรสหวานในพื้นที่โครงการหลวงสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้เพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิต รวมถึงสามารถลดต้นทุนการผลิต และมีรายได้เพิ่มขึ้น
2. ด้านสังคม เกิดการมีส่วนร่วมและการพึ่งพาตนเองของชุมชนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการปลูกไม้ผล
3. ด้านสิ่งแวดล้อม การปลูกไม้ผลบนพื้นที่สูงเป็นอาชีพของเกษตรกร จะเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก เนื่องจากไม้ผลเป็นพืชยืนต้นที่สามารถสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่สูงได้ และมีผลกระทบน้อยต่อสิ่งแวดล้อม
married cheat married men and affairs married woman looking to cheat
เอกสารอ้างอิง : งานพัฒนาและส่งเสริมการผลิตไม้ผลขนาดเล็ก มูลนิธิโครงการหลวง. 2555. การปลูกเสาวรสหวาน. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน). 60 หน้า.
งานพัฒนาและส่งเสริมการผลิตไม้ผล มูลนิธิโครงการหลวง กองพัฒนาเกษตรที่สูง โครงการไต้หวัน Mission Taiwan). 2545. เสาวรสรับประทานสด. กองพัฒนาเกษตรที่สูง. 32 หน้า.
วิรัตน์ ปราบทุกข์. 2552. การปลูกองุ่นระบบใหม่ของโครงการหลวง. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน), เชียงใหม่. 80 น.
วิรัตน์ ปราบทุกข์ และคณะ. 2552. การศึกษาและพัฒนาระบบการจัดทรงต้นและการตัดแต่งกิ่งองุ่น. ใน ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2552. เชียงใหม่: ฝ่ายวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง.
นันทกร บุญเกิด. 2544. คู่มือการสร้างสวนองุ่น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนสุรนารี. นครราชสีมา. 122 หน้า.
สุรศักดิ์ นิลนนท์ และเสกสรร ทาเขียว. 2550. การปลูกองุ่น. จุลสารไม้ผล มูลนิธิโครงการหลวง, ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือนมีนาคม 2542 หน้าที่ 7-10.
อัจฉรา ภาวศุทธิ์ บรรจง ปานดี ชินพันธ์ ธนารุจ วิรัตน์ ปราบทุกข์ สุขสันต์ ฤทธินรกานต์ ชยาณ์ ไชยประสพ. 2550. การเปรียบเทียบรูปแบบของค้างและระบบการจัดการทรงต้นและกิ่งของเสาวรสรับประทานสด. ผลการวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2550.
Minus and Frank. 2001. Grape production in the Asia – Pacific Reign. Food and Agriculture organization of the united nation Reginal office for Asia and the pacific.
forced gay sex stories stories of train sex free erotic adult stories
สรุปผลการวิจัย : 1. ที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ พบว่าการใช้ GA3 ในการปลิดผลองุ่น ความเข้มข้น 20 ppmที่ระยะดอกบาน 30 เปอร์เซ็นต์ มีต้นทุนที่ใช้ในการปลิดผลน้อยที่สุดและมีคุณภาพของผลดีกว่าการไม่ใช้ GA3 และไม่แตกต่างจากการใช้ GA3 กรรมวิธีอื่นๆ
2. ที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ วิธีการใช้ GA3 ความเข้มข้น 10 ppm ที่ระยะดอกบาน 30 เปอร์เซ็นต์ มีต้นทุนในการปลิดผลน้อยที่สุดคือ 1.90 บาทต่อผลผลิต 1 กิโลกรัม ซึ่งน้อยกว่าวิธีการไม่ใช้ GA3 0.90 บาทต่อผลผลิต 1 กิโลกรัม และมีคุณภาพของผลไม่แตกต่างจากการใช้ GA3 กรรมวิธีอื่น
3. วิธีการจัดการธาตุอาหารในเรื่องคุณภาพและผลผลิตขององุ่นไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติระหว่างวิธีการ
4. การให้ผลผลิตของเสาวรสหวานในค้าง 3 รูปแบบ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติระหว่างวิธีการในเรื่องเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้น และปริมาณ TA แต่มีความแตกต่างทางสถิติในเรื่องจำนวนวันที่ปลูกถึงวันที่ดอกแรกบาน อายุผล น้ำหนักผล น้ำหนักเนื้อและน้ำ และปริมาณ TSS
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการปรับปรุงไม้ผล.doc
รายชื่อนักวิจัยในโครงการ : พบ 3 รายการ   
ชื่อนักวิจัยตำแหน่งในโครงการสัดส่วนปริมาณงาน (%)
 น.ส.อัจฉรา ภาวศุทธิ์ หัวหน้าโครงการวิจัย 40.00
 นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้ร่วมวิจัย 30.00
 น.ส.จิระนิล แจ่มเกิด ผู้ร่วมวิจัย 30.00
 
ลิขสิทธิ์ : พบ 0 รายการ   
ไม่พบรายการ
 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง : พบ 0 รายการ   
ไม่พบรายการ
 
สารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ : พบ 0 รายการ   
ไม่พบรายการ
 
โครงการวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง: พบ 0 รายการ   
ไม่พบรายการ

     
แบบฟอร์มคำร้องขอข้อมูลงานวิจัย :

ชื่อผู้ขอ :
Email address :
บันทึกคำขอ :
ที่อยู่ :