Welcome
  
 
ข้อมูลงานวิจัย
 
ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) : ชุดโครงการการวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตชีวภาพเพื่อทดแทนสารเคมีเกษตรบนพื้นที่สูง โครงการย่อยที่1: การวิจัยผลกระทบของปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการแพร่ระบาดของโรค และแมลงสำหรับการปลูกพืชตระกูลกะหล่ำ มะเขือเทศ และพริกกะเหรี่ยงบนพื้นที่สูง
ชื่อโครงการ (ภาษาภาษาอังกฤษ) : Research and Development of Biological products for instead of Pesticides on Highland Cultivation Subproject: 1 Research of Environmental Effect for disease and insect Spreading on Highland Cruciferaceae Solanaceae and Karen Chili Cultivation
ปีงบประมาณที่เสนอขอ : 2554
ยุทธศาสตร์ : วิจัยและพัฒนา
แผนงาน : วิจัยเชิงปฏิบัติการในพื้นที่โครงการหลวง
คำสำคัญ (Keywords) : การแพร่ระบาด สิ่งแวดล้อม ศัตรูพืช
ระยะเวลาดำเนินโครงการ : 1 ตุลาคม 2553  ถึง 30 กันยายน 2554
สถานะ : เสร็จสิ้นงานวิจัย
งบประมาณทั้งโครงการ : 240,040.00 บาท
เงินสนับสนุนโครงการ : -
 
พื้นที่ดำเนินการ : 1. สบโขง
2. สบเมย
 
บทคัดย่อ(ภาษาไทย) : การวิจัยผลกระทบของปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการแพร่ระบาดของโรค และแมลงสำหรับการปลูกพืชตระกูลกะหล่ำ มะเขือเทศ และพริกกะเหรี่ยงบนพื้นที่สูง

บทคัดย่อ
การศึกษาปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการแพร่ระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชตระกูลกะหล่ำ มะเขือเทศ และพริกกะเหรี่ยงในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงสบโขง และสบเมย (ความสูงจากระดับน้ำทะเลมากกว่า 700 เมตร) ได้แก่ ความชื้นสัมพัทธ์อากาศ อุณหภูมิ ปริมาณน้ำฝน ความเข้มแสง ความเร็วลม ชนิดและพันธุ์พืชปลูก ระยะการเจริญเติบโต วัชพืช (พืชอาศัย) ตำแหน่งแปลงปลูก ซึ่งแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาเพื่อหาความเชื่อมโยงระหว่างสภาพแวดล้อมกับเชื้อสาเหตุโรคและแมลงศัตรูพืชสำหรับคาดการณ์การแพร่ระบาดและหาวิธีป้องกันพบว่า ปัจจัยที่กล่าวข้างต้นมีความสัมพันธ์ต่อการเข้าทำลายของศัตรูพืชทั้งหมด โดยพบระดับการเกิดโรคในพื้นที่ 1 งาน มากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ ช่วงที่มีความชื้นสัมพัทธ์อากาศ 75-100 เปอร์เซ็นต์ อุณหภูมิ 20-35 องศาเซลเซียส สำหรับแมลงศัตรูพืชจะสร้างความเสียหายมากกว่าระดับเศรษฐกิจช่วงความชื้นสัมพัทธ์อากาศ 40-60 เปอร์เซ็นต์ อุณหภูมิ 26-42 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ความรุนแรงจะขึ้นอยู่กับความเข้มแสง ทิศทางและความเร็วลม และปริมาณน้ำฝนในลักษณะองค์ประกอบรอง นอกจากนี้พืชอาศัยบริเวณแปลงปลูกยังมีผลต่อการเพิ่มปริมาณและความรุนแรงของการทำลายด้วยซึ่งจากการสำรวจพบพืช 15 ชนิด แบ่งเป็น แหล่งอาศัยเชื้อสาเหตุโรคพืช 6 ชนิด แมลงศัตรูพืช 7 ชนิด และทั้งเชื้อสาเหตุโรคและแมลงศัตรูพืช 2 ชนิด โดยโรคและแมลงศัตรูที่พบในพืชอาศัย คือ โรคใบจุด โรคใบไหม้ เพลี้ยอ่อน แมลงหวี่ขาว เพลี้ยไฟ และหนอน ซึ่งเป็นชนิดเดียวกับศัตรูกะหล่ำปลี มะเขือเทศ และพริก อย่างไรก็ตามปัจจัยนอกเหนือจากที่ได้กล่าวข้างต้น ได้แก่ พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรที่ทำให้เกิดการปรับตัวของโรคและแมลงศัตรูพืชจนทำให้ดื้อยา รวมทั้งคุณสมบัติพันธุ์พืชปลูกที่ต้านทานศัตรูพืชแต่ละชนิด มีผลต่อการเข้าทำลายและแพร่ระบาดเช่นกัน

04บทคัดย่อ_ok.doc
บทคัดย่อ(ภาษาอังกฤษ) :
ความเป็นมาโดยสรุป : จากการสำรวจและรวบรวมศัตรูพืชที่เป็นปัญหาสำคัญสำหรับการปลูกพืชตระกูลกะหล่ำ มะเขือเทศ และพริกกะเหรี่ยงในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง 6 แห่ง ในระยะที่ผ่านมา พบทั้งสิ้น 21 ชนิด จำแนกได้เป็นเชื้อสาเหตุโรคพืช 13 ชนิด และแมลงศัตรูพืช 8 ชนิด ซึ่งการแพร่ระบาดของโรคและแมลงแต่ละชนิดจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ อย่าง เช่น ฤดูกาล สภาพแวดล้อม ความชื้นอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ ความสูง ปริมาณน้ำฝน ช่วงเวลาแสง และพื้นที่แปลงปลูก โดยวิธีป้องกันกำจัดโรคและแมลงของเกษตรกรส่วนใหญ่มักจะใช้สารเคมีเกษตร ซึ่งเกษตรกรไม่ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของผลผลิต สิ่งแวดล้อม และตัวเกษตรกรเองเลย นอกจากนี้ยังพบว่าเกษตรกรไม่มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สารเคมีเกษตร จึงมีการใช้สารเคมีชนิดเดิมติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้เกิดการดื้อยาเคมีของเชื้อสาเหตุโรคพืชและแมลงศัตรูพืช ดังนั้นควรมีการวิจัยและศึกษาเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเข้าทำลายของเชื้อสาเหตุโรค และแมลงศัตรูพืช เพื่อหาวิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชในการปลูกพืชตระกูลกะหล่ำ มะเขือเทศ และพริกกะเหรี่ยงบนพื้นที่สูง ตลอดจนเป็นแนวทางแก่เกษตรกรในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชบนพื้นที่สูงต่อไป
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเข้าทำลายของเชื้อสาเหตุโรค และแมลงศัตรูพืช สำหรับหาวิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชในการปลูกพืชตระกูลกะหล่ำ มะเขือเทศ และพริกกะเหรี่ยงบนพื้นที่สูง
kristens adult stories read malayalam pdf sex stories
ขอบเขต : 1) รวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยที่ผ่านมาเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชในการปลูกพืชตระกูลกะหล่ำ มะเขือเทศ และพริกกะเหรี่ยงบนพื้นที่สูง
2) ศึกษาข้อมูลทางปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการแพร่ระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชตระกูลกะหล่ำ มะเขือเทศ และพริกกะเหรี่ยง
3) ทดสอบการใช้ความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่อการแพร่ระบาดของศัตรูพืช รวมทั้งการแนะนำให้เกษตรกรทดลองใช้ปัจจัยการผลิตต้นแบบในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช
4) สรุปผลการวิจัยและจัดทำรายงาน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: องค์ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยสิ่งแวดล้อมและเงื่อนไขของการเข้าทำลายของเชื้อสาเหตุโรคพืชและแมลงศัตรูพืช รวมทั้งแนวทางการใช้ความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยสิ่งแวดล้อมกับการแพร่ระบาดของโรคและแมลงศัตรู ตลอดจนวิธีการป้องกันการแพร่ระบาดของศัตรูพืชจากการใช้ปัจจัยการผลิตต้นแบบ สำหรับการปลูกพืชตระกูลกะหล่ำ มะเขือเทศ และพริกกะเหรี่ยงบนพื้นที่สูง
married cheat married men and affairs married woman looking to cheat
เอกสารอ้างอิง : เกวลิน คุณาศักดกุล และประไพพิศ สุวิทย์ชยายนนท์. 2553. การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์คลุกเมล็ดเพื่อควบคุมโรคในระยะกล้าของพริกกะเหรี่ยง กะหล่ำปลี และมะเขือเทศ. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน).
เยาวลักษณ์ จันทร์บาง. การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์กำจัดแมลงหวี่ขาวจากเชื้อ Paecilomyces tenuipes สำหรับการปลูกมะเขือเทศและพริกกะเหรี่ยงบนพื้นที่สูง. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน).
อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง. 2553. การวิจัยและพัฒนาวัสดุเพาะชีวภาพ วัสดุปลูกอินทรีย์ และปุ๋ยชีวินทรีย์อัดเม็ด. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน).
อังสนา อัครพิศาล. 2553. การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ควบคุมโรคทางดินของพริกกะเหรี่ยงและมะเขือเทศ. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน).
อรุณ โสตถิตกุล. 2553. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากดีปลีเพื่อกำจัดแมลงในการปลูกพืชตระกูลกะหล่ำและมะเขือเทศบนพื้นที่สูง. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน).
kristens adult stories link malayalam pdf sex stories
สรุปผลการวิจัย : การสำรวจและบันทึกข้อมูลปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่สัมพันธ์กับการแพร่ระบาดของโรคและแมลงศัตรูกะหล่ำปลี มะเขือเทศ และพริกกะเหรี่ยงในพื้นที่โครงการขยายผลฯ สบโขง ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลเฉลี่ย 1,250 เมตร และโครงการขยายผลฯ สบเมย (ความสูงจากระดับน้ำทะเลเฉลี่ย 798 เมตร) ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2553-สิงหาคม 2554 พบว่า ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเข้าทำลายของศัตรูพืช คือ ความชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิ และความเข้มแสง โดยพื้นที่สบโขงมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดและสูงสุดของแต่ละข้อมูลช่วงเป็น 65.82-92.93 เปอร์เซ็นต์ 14.03-22.89 องศาเซลเซียส และ 2487.81-3856.30 ลักซ์ ส่วนพื้นที่สบเมยมีค่า 67.66-94.63 เปอร์เซ็นต์ 15.37-25.70 องศาเซลเซียส และ 1949.7-2253.24 ลักซ์ ตามลำดับ สำหรับข้อมูลทิศทางและความเร็วลม รวมทั้งปริมาณน้ำฝนเป็นปัจจัยที่สัมพันธ์กับอุณหภูมิและความชื้นสัมพันธ์อากาศ ผลการเชื่อมโยงและแปลผลข้อมูลฯ พบว่า โรคใบจุด Alternaria sp. โรคโคนเน่ากะหล่ำปลีและมะเขือเทศพื้นที่สบโขง และใบจุด Cercospora sp. โรคยอดเน่าพริกกะเหรี่ยงในพื้นที่สบเมยจะมีระดับการเกิดโรคต่อพื้นที่ปลูก 1 งาน มากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ ในช่วงที่มีความชื้นสัมพัทธ์อากาศ 65.82-94.63 เปอร์เซ็นต์ อุณหภูมิมีค่าระหว่าง 15.37-25.62 องศาเซลเซียส สำหรับแมลงศัตรูพืช ได้แก่ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ แมลงหวี่ขาว หนอนกระทู้ และหนอนชอนใบจะสร้างความเสียหายมากกว่าระดับเศรษฐกิจเมื่อความชื้นสัมพัทธ์อากาศมีค่า 66-93 เปอร์เซ็นต์ และมีอุณหภูมิ 15-26 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ชนิดวัชพืชซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของศัตรูพืชจะส่งผลต่อการเข้าทำลายด้วยเช่นกัน โดยผลการสำรวจพบพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่รวม 15 ชนิด ได้แก่ หญ้าขน สาบหมา สางแร้งสาบกา ถั่วลิสงนา มะเขือพวง กระดุมใบ คริสต์มาส ผักเผ็ดแม้ว สาบเสือ ผักเลียบ ผักคราดหัวแหวน เฟิร์นใบมะขาม ฟักทอง ลิเภา และผักโขมหนาม ดังนั้นปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการแพร่ระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชมากที่สุด คือ อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ รองลงมาคือ ความเข้มแสง โดยเชื้อสาเหตุโรคจะแพร่ระบาดในช่วงที่มีความชื้นสัมพัทธ์อากาศสูงต่อเนื่องในขณะที่อุณหภูมิมีค่าไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส ส่วนแมลงศัตรูพืชจะเพิ่มปริมาณเมื่ออากาศแห้งและความชื้นในอากาศต่ำ อย่างไรก็ตามพืชอาศัยที่พบจะมีความเฉพาะต่อชนิดศัตรูพืชและมีปริมาณตั้งต้นของศัตรูพืชแตกต่างกันขึ้นกับสภาพพื้นที่
รายชื่อนักวิจัยในโครงการ : พบ 3 รายการ   
ชื่อนักวิจัยตำแหน่งในโครงการสัดส่วนปริมาณงาน (%)
 น.ส.สุมาลี เม่นสิน หัวหน้าโครงการวิจัย 40.00
 น.ส.ธีรนาฎ ศักดิ์ปรีชากุล ผู้ร่วมวิจัย 30.00
 น.ส.วรรณิศา เหรียญตระกูลชัย ผู้ร่วมวิจัย 30.00
 
ลิขสิทธิ์ : พบ 0 รายการ   
ไม่พบรายการ
 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง : พบ 0 รายการ   
ไม่พบรายการ
 
สารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ : พบ 0 รายการ   
ไม่พบรายการ
 
โครงการวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง: พบ 0 รายการ   
ไม่พบรายการ

     
แบบฟอร์มคำร้องขอข้อมูลงานวิจัย :

ชื่อผู้ขอ :
Email address :
บันทึกคำขอ :
ที่อยู่ :