Welcome
  
 
ข้อมูลงานวิจัย
 
ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) : โครงการวิจัยพืชพลังงานสำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง โครงการย่อยที่ 1 การวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชพลังงานท้องถิ่น
ชื่อโครงการ (ภาษาภาษาอังกฤษ) : Research and Development Production of Energy Highland Plants
ปีงบประมาณที่เสนอขอ : 2553
ยุทธศาสตร์ : การวิจัยและพัฒนา
แผนงาน : แผนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง
คำสำคัญ (Keywords) : พืชพลังงานท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ระยะเวลาดำเนินโครงการ : 1 ตุลาคม 2552  ถึง 30 กันยายน 2553
สถานะ : กำลังดำเนินการวิจัย
งบประมาณทั้งโครงการ : 971,300.00 บาท
เงินสนับสนุนโครงการ : -
 
พื้นที่ดำเนินการ : 1. โป่งคำ
2. ผาแตก
3. ลุ่มน้ำปิงตอนบน บ้านห้วยเป้า
4. สะเนียน
5. โหล่งขอด
6. ลุ่มน้ำปิงน้อย
 
บทคัดย่อ(ภาษาไทย) : โครงการวิจัยพืชพลังงานสำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง ได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชพลังงานท้องถิ่นบนพื้นที่สูง ร่วมกับ 7 ชุมชน ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่บ้านห้วยเป้า อ.เชียงดาว บ้านผาแตก อ.แม่แตง บ้านเซโดซา อ.แม่แจ่ม และบ้านแม่สายนาเลาและบ้านแม่สายป่าเมี่ยง อ.พร้าว และจังหวัดน่าน ที่บ้านโป่งคำ อ.สันติสุข และบ้านละเบ้ายา อ.เมือง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ชุมชนมีการเพาะปลูก เก็บเกี่ยวและแปรรูปพืชพลังงานท้องถิ่นสำหรับใช้ประโยชน์น้ำมันเป็นแหล่งพลังงานในชุมชน โดยกระบวนการวิจัย 6 ขั้นตอน ประกอบด้วย (1) สำรวจและรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับพืชพลังงานท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์จากพืชพลังงานท้องถิ่น (2) สำรวจและเก็บรวบรวมพันธุ์พืชพลังงานท้องถิ่นทั้งจากในป่าและจากภายนอกป่าร่วมกับชุมชน (3) ศึกษาลักษณะนิสัยและการเจริญเติบโตของพืชพลังงานท้องถิ่น (4) ศึกษาวิธีการขยายพันธุ์เพื่อการเพาะปลูกและดำเนินการร่วมกับสมาชิกในชุมชน (5) ศึกษาวิธีการจัดการการเก็บเกี่ยว (6) ศึกษาและทดสอบความเป็นพิษของน้ำมันที่หีบได้จากพืชพลังงานท้องถิ่น
ผลการรวบรวมองค์ความรู้ การสำรวจและรวบรวมพันธุ์พืชพลังงานท้องถิ่นร่วมกับชุมชนพบว่ามีการใช้ประโยชน์จากพืชพลังงานท้องถิ่นมากที่สุด 5 ชนิด ได้แก่ มะแตก มะกิ้ง กระบก มะเคาะและค้อ ทั้งเป็นอาหารและสมุนไพร ต่างมีการเจริญเติบโตแตกต่างกัน โดยมะแตกและมะกิ้ง เป็นไม้เถา มะเคาะ กระบกและมะเยาหิน เป็นไม้ยืนต้น ส่วนค้อ เป็นไม้ลำต้นเดี่ยวไม่แตกกอ วิธีการเพาะขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดเหมาะสำหรับ มะกิ้ง กระบก มะเยาหินและค้อ และวิธีการตอนกิ่งเหมาะสำหรับ มะแตกและมะเคาะ การทดลองครั้งนี้ได้ปลูกพืชเพื่อศึกษาการเจริญเติบโต จำนวน 4 ชนิด ได้แก่ มะแตก มะกิ้ง มะเยาหินและค้อ ผลการทดสอบความเป็นพิษของน้ำมัน กระบกเป็นพืชแรกพบว่าไม่มีความเป็นพิษต่อหนูขาวทั้งในการทดลองแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง มะแตก มะเคาะ และมะเยาหิน ไม่มีความเป็นพิษต่อหนูขาวในการทดลองแบบเฉียบพลัน ในการศึกษาครั้งนี้มีชุมชนผู้ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับพืชพลังงานท้องถิ่น 6 ชนิด จำนวน 180 คน
forced gay sex stories stories of train sex free erotic adult stories
บทคัดย่อ(ภาษาอังกฤษ) :
ความเป็นมาโดยสรุป : ชุมชนบนพื้นที่สูงมีภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากพืชท้องถิ่นทั้งในด้านอาหาร สมุนไพร พลังงาน และการใช้สอยอื่นๆ มาช้านาน บางชุมชนมีภูมิปัญญาการหีบน้ำมันจากพืชท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์เป็นน้ำมันตะเกียงจุดให้แสงสว่างในครัวเรือน และประกอบกับในปัจจุบันนี้ความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงมีปริมาณที่เพิ่มสูงและราคาน้ำมันเชื้อเพลิงก็มีราคาสูงขึ้นเป็นลำดับ ดังนั้นหากชุมชนสามารถผลิตพลังงานใช้เองจากพืชในท้องถิ่น จะเป็นการช่วยผ่อนภาระให้กับชุมชนและถือว่าชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากพืชท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงดำเนินการโครงการวิจัยพืชพลังงานท้องถิ่นบนพื้นที่สูง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์น้ำมันจากพืชท้องถิ่นเป็นพลังงานในชุมชน
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากพืชพลังงานท้องถิ่นบนพื้นที่สูง
2. เพื่อศึกษาวิธีการจัดการเพาะปลูกและปฏิบัติดูแลรักษาพืชพลังงานท้องถิ่นบนพื้นที่สูง
ขอบเขต : 1. สำรวจและรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับพืชพลังงานท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์จากพืชพลังงานท้องถิ่น โดยการสนทนากลุ่มและสัมภาษณ์ผู้รู้ในท้องถิ่น
2. สำรวจ รวบรวม ส่วนขยายพันธุ์ทั้งจากในป่า จากภายนอกป่า ร่วมกับชุมชน
3. ศึกษาลักษณะนิสัยและการเจริญเติบโตของพืชพลังงานท้องถิ่น
4. ศึกษาวิธีการขยายพันธุ์เพื่อการเพาะปลูกและดำเนินการร่วมกับสมาชิกในชุมชนเพื่อขยายพันธุ์ และเพาะปลูกในชุมชน
5. ศึกษาวิธีการจัดการเพิ่มผลผลิตและการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว
6. ศึกษาและทดสอบความเป็นพิษของน้ำมันที่หีบได้จากพืชพลังงานท้องถิ่นร่วมกับ หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ
married cheat link married woman looking to cheat
forced gay sex stories stories of train sex free erotic adult stories
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: 1. ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์น้ำมันจากพืชพลังงานท้องถิ่น
2. ชุมชนมีการจัดการปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษาที่เหมาะสมสำหรับพืชพลังงานท้องถิ่นแต่ละชนิด
kristens adult stories tolobel.com malayalam pdf sex stories
เอกสารอ้างอิง : เต็ม สมิตินันทน์. 2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้. บริษัทประชาชน จำกัด.
ธวัช แต้โสตถิกุล และ ดวงตา กาญจนโพธิ์. 2553. การทดสอบความเป็นพิษแบบเฉียบพลันของน้ำมันมะแตก มะเยาหิน และมะเคาะ. ภาควิชา เภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
เอกสารสมุนไพรไทย. สำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
สรุปผลการวิจัย : การวิจัยโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 7 ชุมชน ได้เริ่มต้นจากการรวบรวมองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านพืชและการใช้ประโยชน์จากพืชพลังงานท้องถิ่น พบว่า จากการสำรวจแสดงให้เห็นว่าชุมชนส่วนใหญ่มีการนำพืชท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์เป็นแหล่งอาหารและสมุนไพร แต่นำไปใช้ประโยชน์เป็นแหล่งพลังงานมีไม่มากนักเท่าที่พบมี 5 ชนิด ได้แก่ มะแตก มะกิ้ง มะเคาะ กระบก และค้อ ซึ่งเป็นทั้งพืชอาหารและพืชพลังงาน จึงได้มีการรวบรวมพันธุ์พืชทั้ง 5 ชนิด ได้แก่ มะแตก จากชุมชนบ้านห้วยเป้า อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ มะกิ้ง จากชุมชนบ้านผาแตก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ มะเคาะ จากชุมชนบ้านเซโดซา อ.แจ่ม จ.เชียงใหม่ กระบก จากชุมชนบ้านโป่งคำ อ.สันติสุข จ.น่าน และค้อ จากชุมชนบ้านละเบ้ายา อ.เมือง จ.น่าน ส่วนมะเยาหินเป็นพืชที่ยังไม่มีในชุมชนที่ศึกษา แต่ได้รวบรวมเมล็ดจากแปลงสาธิตการปลูกมะเยาหินที่บ้านแม่นาป๊าก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ และที่จังหวัดเชียงราย จากการศึกษาพบว่าพืชพลังงานแต่ละชนิดมีลักษณะการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตรวมถึงการใช้ประโยชน์ที่ต่างกันไป โดย 1) มะแตก ไม้เถาเลื้อย ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด ปักชำกิ่งและตอนกิ่ง ใช้ประโยชน์ในส่วนของลำต้น ใบ เปลือก เมล็ด และผล ทางด้านอาหาร สมุนไพรและพลังงาน 2) มะกิ้ง ไม้เถา ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด ใช้ประโยชน์ในส่วนของใบและเมล็ด ทางด้านอาหารและสมุนไพร 3) กระบก ไม้ยืนต้นขนาดกลาง-ใหญ่ ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด ใช้ประโยชน์ในส่วนของลำต้นและเมล็ด ทางด้านอาหาร สมุนไพรและประโยชน์ใช้สอย 4) มะเคาะ ไม้ยืนต้น ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดและตอนกิ่ง ใช้ประโยชน์ในส่วนของลำต้นและเมล็ด ทางด้านอาหารและสมุนไพร 5) ค้อ ไม้ลำต้นเดี่ยว ไม่แตกกอ ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด ใช้ประโยชน์ในส่วนของลำต้น ใบและผล ทางด้านอาหาร ประโยชน์ใช้สอย และพลังงาน ส่วนมะเยาหิน เป็นพืชที่ยังไม่มีในชุมชนที่ศึกษา แต่ได้รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร โดยเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด ใช้ประโยชน์ในส่วนของลำต้นและเมล็ด ทางด้านประโยชน์ใช้สอยและพลังงาน
จากการศึกษาวิธีการเพาะขยายพันธุ์ พบว่า 1) กระบก เพาะขยายพันธุ์โดยวิธีการเพาะเมล็ด ใช้ระยะเวลาตั้งแต่เพาะเมล็ดจนถึงงอกประมาณ 25 วัน โดยวิธีไม่กะเทาะเปลือกก่อนเพาะ และ15 วันโดยวิธีกะเทาะเปลือกก่อนเพาะ 2) มะกิ้ง เพาะขยายพันธุ์โดยวิธีการเพาะเมล็ด ใช้ระยะเวลาตั้งแต่เพาะเมล็ดจนถึงงอกประมาณ 15 วัน 3) มะเยาหิน เพาะขยายพันธุ์โดยวิธีการเพาะเมล็ด ใช้ระยะเวลาในการงอกหลังเพาะลงดินประมาณ 10 วัน 4) มะแตก เพาะขยายพันธุ์โดยวิธีการเพาะเมล็ดและตอนกิ่ง โดยใช้ระยะเวลาตั้งแต่เพาะเมล็ดจนถึงงอกประมาณ 1 เดือน และวิธีการตอนกิ่งใช้ระยะเวลาการเกิดรากประมาณ 2 เดือน 5) มะเคาะ เพาะขยายพันธุ์โดยวิธีการเพาะเมล็ดและตอนกิ่ง โดยใช้ระยะเวลาตั้งแต่เพาะเมล็ดจนถึงงอกประมาณ 3 เดือน และวิธีการตอนกิ่งใช้ระยะเวลาการเกิดรากประมาณ 2 เดือน และ 6) ค้อ ยังอยู่ในระหว่างการศึกษา
ได้ทำการทดลองปลูกพืชเพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโต โดยใช้รูปแบบการปลูก การจัดการ การดูแลรักษาและทดลองปลูกในพื้นที่บนระดับความสูงที่ต่างกัน ในพืช 4 ชนิด ได้แก่ มะแตก มะเยาหิน มะกิ้ง และค้อ ซึ่งพืชอีก 2 ชนิด ได้แก่ มะเคาะและกระบก ยังไม่มีการทดลองปลูก เนื่องจากเป็นพืชที่ใช้ระยะเวลาในการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตช้า แต่จะศึกษาจากต้นที่มีอยู่ตามธรรมชาติต่อไป การทดลองครั้งนี้สามารถรายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับการทดสอบความเป็นพิษของน้ำมันที่หีบได้จากพืชพลังงานท้องถิ่นโดยทำการทดสอบพิษเฉียบพลันกับหนูขาว พบว่ากระบก ไม่มีความเป็นพิษต่อหนูขาวในการทดลองแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง มะแตก มะเคาะ และมะเยาหิน ไม่มีความเป็นพิษต่อหนูขาวในการทดลองแบบเฉียบพลัน ส่วนมะกิ้งและค้อ ยังมีผลผลิตไม่เพียงพอในการนำมาทดสอบ และจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการปลูก การขยายพันธุ์ การดูแลรักษาและการใช้ประโยชน์พืชพลังงานท้องถิ่นร่วมกับชุมชน มีจำนวนผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจำนวน 180 คน ใน 6 ชุมชน
รายชื่อนักวิจัยในโครงการ : พบ 1 รายการ   
ชื่อนักวิจัยตำแหน่งในโครงการสัดส่วนปริมาณงาน (%)
 น.ส.กมลทิพย์ เรารัตน์ หัวหน้าโครงการวิจัย 0.00
 
ลิขสิทธิ์ : พบ 0 รายการ   
ไม่พบรายการ
 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง : พบ 0 รายการ   
ไม่พบรายการ
 
สารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ : พบ 0 รายการ   
ไม่พบรายการ
 
โครงการวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง: พบ 0 รายการ   
ไม่พบรายการ

     
แบบฟอร์มคำร้องขอข้อมูลงานวิจัย :

ชื่อผู้ขอ :
Email address :
บันทึกคำขอ :
ที่อยู่ :