Welcome
  
 
ข้อมูลงานวิจัย
 
ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) : โครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกเฮมพ์และการแปรรูป:โครงการย่อยที่ 4: การศึกษาวิจัยและทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์เฮมพ์
ชื่อโครงการ (ภาษาภาษาอังกฤษ) :
ปีงบประมาณที่เสนอขอ : 2553
ยุทธศาสตร์ : การวิจัยและพัฒนา
แผนงาน : แผนงานวิจัยและพัฒนาสนับสนุนงานโครงการหลวง
คำสำคัญ (Keywords) :
ระยะเวลาดำเนินโครงการ : 1 มกราคม 2553  ถึง 1 มกราคม 2553
สถานะ : เสร็จสิ้นงานวิจัย
งบประมาณทั้งโครงการ : 100,000.00 บาท
เงินสนับสนุนโครงการ : -
 
พื้นที่ดำเนินการ : -
 
บทคัดย่อ(ภาษาไทย) : งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบตลาดและเสนอแนะแนวทางการตลาดสำหรับการแปรรูปเส้นใยและผืนผ้าทอเฮมพ์ในด้านมาตรฐานและคุณภาพ โดยเน้นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิโดยนำเส้นใยและผ้าทอที่ได้จากการพัฒนาของโครงการฝ้ายแกมไหม มาทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างของผู้ประกอบการค้าส่ง ค้าปลีก (ลูกค้าธุรกิจ) นักวิชาการ ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและการระดมสมอง แล้วทำการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา สรุปและข้อเสนอแนะแนวทางการตลาดสำหรับการแปรรูปเส้นใยและผืนผ้าทอเฮมพ์ในด้านต่างๆ ดังนี้ ด้านการทดสอบตลาด พบว่า ตลาดมีความพึงพอใจต่อขนาด (เบอร์ 12) ของเส้นใย ด้านความสะอาด ไม่มีสิ่งเจือปน และ ความเรียบ สม่ำเสมอของเส้นใยอยู่ในระดับที่ใช้ได้ ส่วนที่ต้องทำการปรับปรุงได้แก่ด้านความนุ่มของเส้นใยเฮมพ์ และความหลากหลายของขนาดเส้นใย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายขึ้น ด้านการย้อมสีเส้นใยเฮมพ์ด้วยสีธรรมชาติ พบว่าเป็นที่ต้องการของตลาด และการย้อมสีที่ทางโครงการฝ้ายแกมไหมได้ทดลองทำและนำไปเป็นตัวอย่างก็ได้รับการยอมรับในด้านความสวยงามและความหลากหลายของสี เนื่องจากเป็นทางเลือกให้กับผู้ผลิต ส่วนใหญ่ในท้องตลาดที่ปัจจุบันสีธรรมชาติมักจะมีแต่สีขาว น้ำเงิน ดำ หากมีสีอื่นก็สามารถนำมาตกแต่งสินค้าได้เพิ่มเติม หากสามารถผลิตได้แบบนี้ก็สามารถจำหน่ายได้ ด้านมาตรฐานและคุณภาพด้านผลิตภัณฑ์ เส้นใย ควรจะผลิตเส้นใยที่มีขนาดที่หลากหลาย และกำหนดขนาดมาตรฐานของเส้นใย เช่น ขนาดเล็กพิเศษ ขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานที่หลากหลายของตลาด สำหรับการกำหนดมาตรฐานด้านความยาวของเส้นใยอาจกำหนดให้ใช้กำหนดโดยระบบโดยอ้อม (Indirect System) เป็นการกำหนดขนาดเบอร์เส้นด้ายเป็นค่าความยาวต่อน้ำหนักของเส้นด้าย ค่าความยาวของเส้นด้ายจะเปลี่ยน แต่ค่าน้ำหนักของเส้นด้ายคงที่ เช่น ใช้การชั่งน้ำหนัก ม้วนใหญ่ 100 กรัม ม้วนกลาง 50 กรัม ม้วนเล็ก 25 กรัม เป็นต้น ด้านผลิตภัณฑ์ใหม่ ประเภทเส้นใย ควรเพิ่มการผลิตเส้นใยเฮมพ์ที่ย้อมสีธรรมชาติ เนื่องจากเป็นที่ต้องการของตลาด แต่อย่างไรก็ตาม ข้อสังเกตในแง่การยอมรับเส้นใยที่ย้อมสีธรรมชาติ เนื่องจากการย้อมสีบางสีมีกระบวนการที่ยากและขั้นตอนที่ยาว อาจส่งผลต่อราคาจำหน่าย หากราคาสูง จะกระทบต่อราคาจำหน่ายของผู้ค้าส่ง ค้าปลีกและต้นทุนการผลิตของผู้แปรรูปด้วย หากทางโครงการจะทำการพัฒนาต่อยอดในด้านการย้อมสีเฮมพ์ต่อไป จะต้องคำนึงถึงต้นทุนด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าทอ จะต้องเน้นที่การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ด้านความละเอียด ประณีต ของการทอ หาเทคนิคใหม่ๆ ที่จะช่วยให้สามารถทอได้ผ้าที่มีขนาดหน้ากว้างมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดบางส่วน ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ประเภทผ้าทอ ควรทดลองทอแบบ Hemp กับ Hemp เข้าตลาดทั่วๆ ไป ที่นิยม Hemp โดยมุ่งเน้น การพัฒนาคุณภาพ เส้นใย คุณภาพการทอ เทคนิคการทอ การใช้นวัตกรรมด้าน การทอและการย้อมสีธรรมชาติ เข้าเพิ่มคุณค่า นอจากนี้จาการสัมภาษณ์และระดมสมอง เห็นว่าควรทดลองทอแบบ Hemp ผสม ไหมอีรี่ หรือ Hemp ผสมไหมและไหมอีรี่ เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ระดับ Top qualityเนื่องจากมีจุดขายด้านความนุ่ม ความแปลกใหม่ มีนวัตกรรม และมีความเป็นผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green product) เข้าสมัยนิยม ข้อควรพิจารณา ได้แก่ ต้นทุนและความสามารถในการผลิตวัตถุดิบทั้งสองชนิด (ไหม/ ไหมอีรี่ และเฮมพ์)ที่จะนำมาใช้ในการทอ นอกจากนี้ด้านราคาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์ทั้งหมดที่กล่าวมา สิ่งสำคัญที่ต้องตระหนักถึงได้แก่ ด้านต้นทุนการผลิต ซึ่งต้องเป็นต้นทุนที่เมื่อนำมากำหนดเป็นราคาแล้วต้องเป็นราคาที่สามารถแข่งขันได้ในตลาด
บทคัดย่อ(ภาษาอังกฤษ) :
ความเป็นมาโดยสรุป : เส้นใยเฮมพ์เป็นพืชที่มีการใช้ประโยชน์ในด้านเส้นใยแต่เดิมชาวเขาเผ่าม้งมีการผลิตและใช้สอยตามวิถีชีวิตและประเพณีดังเดิมของชนเผ่า ต่อมามีคนรู้จักผ้าที่ผลิตจากเส้นใยเฮมพ์มากขึ้น แต่แพร่หลายในกลุ่มผู้มีเงินเนื่องจากผ้าใยเฮมพ์มีราคาค่อนข้างแพงเมื่อเทียบกับเส้นใยชนิดอื่น ปัจจุบันผ้าจากเส้นใยเฮมพ์มีผู้รู้จักและมีความนิยมเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญในตลาดเส้นใยธรรมชาติอีกชนิดหนึ่งในอนาคต ในปีที่ผ่านมาสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงได้มีนโยบายในการส่งเสริมด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากใยเฮมพ์อย่างต่อเนื่อง ในด้านต่างๆ ได้แก่ การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตลาดของผลิตภัณฑ์เส้นใยเฮมพ์ รูปแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเส้นใยเฮมพ์ และการศึกษาเพื่อทางการพัฒนากลยุทธ์การตลาดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นใยเฮมพ์สู่ตลาดบน
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาวิจัยที่ผ่านมา พบว่า เส้นใยวัตถุดิบที่จะนำมาทอเพื่อแปรรูปรวมทั้งรูปแบบของผ้าผืนที่มีอยู่ในตลาดยังไม่มีการพัฒนาเท่าที่ควร จึงทำให้มีข้อจำกัดในการแปรรูปของผลิตภัณฑ์เฮมพ์ แต่ในขณะเดียวกันตลาดก็ยังมีความต้องการความหลากหลายของเส้นใยและรูปแบบของผ้าทออยู่มาก รวมทั้งความมีมาตรฐาน ดังนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงได้มีนโยบายให้มีการศึกษาพัฒนารูปแบบของเส้นใยและรูปแบบของผ้าทอที่จะนำมาแปรรูปผลิตภัณฑ์ และควรจะต้องมีความสอดคล้องกับตลาดด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นในการผลิตสินค้าให้ครบวงจร เพื่อตอบสนองตามความต้องการของตลาด อันจะส่งผลถึงการสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ รวมทั้งจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เกษตรกรได้อย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต
วัตถุประสงค์ : เพื่อทดสอบตลาดและเสนอแนะแนวทางการตลาดสำหรับการแปรรูปเส้นใยและผืนผ้าทอเฮมพ์ในด้านมาตรฐานและคุณภาพ
ขอบเขต : ทดสอบตลาดและเสนอแนะแนวทางการตลาดสำหรับการแปรรูปเส้นใยเฮมพ์และผ้าทอจากเส้นใยเฮมพ์ โดยนำเส้นใยและผ้าทอได้จากโครงการฝ้ายแกมไหมมาทดสอบแนวคิดด้านการตลาด ด้านคุณภาพเส้นใยวัตถุดิบที่จะนำมาทอเพื่อแปรรูป การจัดเกรดและมาตรฐานของเส้นใย รูปแบบของผ้าทอกับลูกค้าธุรกิจที่มีการนำเส้นใยและผ้าทอไปแปรรูปต่อ ได้แก่ ผู้ผลิตแปรรูปหรือมีการส่งออกทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และกรุงเทพฯ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: เดิมชาวเขาเผ่ามังมีการผลิตและมีการใช้สอยเส้นใยเฮมพ์ตามวิถีชีวิตและประเพณีดั้งเดิมของชนเผ่า ต่อมามีผู้รู้จักผ้าทอที่ผลิตจากเส้นใยเฮมพ์มากขึ้น แต่แพร่หลายในกลุ่มผู้มีรายได้สูงเนื่องจากผ้าใยเฮมพ์มีราคาค่อนข้างแพงเมื่อเทียบกับเส้นใยชนิดอื่น ปัจจุบันผ้าจากเส้นใยเฮมพ์มีผู้รู้จัก มีความนิยมเพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญในตลาดเส้นใยธรรมชาติอีกชนิดหนึ่งในอนาคต การวิจัยนี้จะทำให้ทราบถึงรูปแบบและผลิตภัณฑ์ที่ตลาดต้องการ และได้แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การตลาดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นใยเฮมพ์สู่ตลาดบน โดยจำหน่ายผ่านทางช่องทางใหม่ๆ เพื่อจะได้นำไปส่งเสริมให้เกษตรกรเกิดการพัฒนาการผลิต ผลิตภัณฑ์จากใยเฮมพ์ และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับชาวเขาได้
เอกสารอ้างอิง :
สรุปผลการวิจัย :
รายชื่อนักวิจัยในโครงการ : พบ 2 รายการ   
ชื่อนักวิจัยตำแหน่งในโครงการสัดส่วนปริมาณงาน (%)
 ดร.สริตา ปิ่นมณี ผู้ประสานงานโครงการ 0.00
 รศ.อรชร มณีสงฆ์ หัวหน้าโครงการวิจัย 0.00
 
ลิขสิทธิ์ : พบ 0 รายการ   
ไม่พบรายการ
 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง : พบ 0 รายการ   
ไม่พบรายการ
 
สารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ : พบ 0 รายการ   
ไม่พบรายการ
 
โครงการวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง: พบ 0 รายการ   
ไม่พบรายการ

     
แบบฟอร์มคำร้องขอข้อมูลงานวิจัย :

ชื่อผู้ขอ :
Email address :
บันทึกคำขอ :
ที่อยู่ :