Welcome
  
 
ข้อมูลงานวิจัย
 
ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) : โครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกเฮมพ์และการแปรรูป: โครงการย่อยที่ 3: การปรับปรุงคุณภาพเส้นใยเฮมพ์ และการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์
ชื่อโครงการ (ภาษาภาษาอังกฤษ) :
ปีงบประมาณที่เสนอขอ : 2553
ยุทธศาสตร์ : การวิจัยและพัฒนา
แผนงาน : แผนงานวิจัยและพัฒนาสนับสนุนงานโครงการหลวง
คำสำคัญ (Keywords) :
ระยะเวลาดำเนินโครงการ : 22 ธันวาคม 2552  ถึง 17 กันยายน 2553
สถานะ : เสร็จสิ้นงานวิจัย
งบประมาณทั้งโครงการ : 260,000.00 บาท
เงินสนับสนุนโครงการ : -
 
พื้นที่ดำเนินการ : -
 
บทคัดย่อ(ภาษาไทย) : เฮมพ์ (Hemp) เป็นพืชที่ปลูกกันมากหลายแห่งทั่วโลก ทั้งในทวีปเอเชีย ยุโรป อเมริกา และทวีปแอฟริกา ประวัติการปลูกเพื่อใช้เส้นใยเฮมพ์ครั้งแรกในทวีปเอเชีย เมื่อ ประมาณ 2300 ปีก่อน คริสตศักราช ถูกค้นพบในจีน และเปอร์เชีย สำหรับในประเทศไทยยังไม่มีรายงานประวัติการปลูกเฮมพ์ที่ชัดเจน แต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันยังสามารถพบต้นเฮมพ์ในเขตภาคเหนือ ซึ่งเฮมพ์จัดเป็นพืชดั้งเดิมของชาวเขา โดยเฉพาะในกลุ่มชาวเขาเผ่าม้ง ที่ปลูกเฮมพ์เพื่อนำเส้นใยมาผลิตเสื้อผ้าสำหรับสวมใส่ ตั้งแต่บรรพบุรุษ และยังสามารถพบเห็นเสื้อผ้าเฮมพ์ของชาวเขาเผ่าม้งได้ในยุคปัจจุบัน ในประเทศไทยมีการผลิตสินค้าจากเส้นใยเฮมพ์มากมาย ทั้งเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม เครื่องประดับตกแต่ง ของใช้ต่างๆ แต่การผลิตเส้นใยเฮมพ์ในประเทศไทยยังมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดในปัจจุบัน จึงต้องนำเข้าเส้นใยและผ้าทอเฮมพ์จากต่างประเทศ เช่น ประเทศลาว จีน เป็นต้น นอกจากการผลิตเส้นใยเฮมพ์ในประเทศไทยจะมีข้อจำกัดมากแล้ว กระบวนการผลิตยังมีขั้นตอนที่ยุ่งยากและใช้เวลามาก อีกทั้งชาวม้งรุ่นใหม่ไม่มีการสืบทอดการผลิตเส้นใยเฮมพ์ เนื่องจากวัฒนธรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไปแทนที่วัฒนธรรมเดิมของชาวม้ง ทำให้เด็กรุ่นใหม่บางคนไม่สนใจที่จะใส่ผ้าทอเฮมพ์ เพราะมีเสื้อผ้าที่ทันสมัย สวยงาม หาซื้อได้ง่ายสวมใส่แทน ดังนั้น นอกจากจะต้องมีการส่งเสริมให้ปลูกเฮมพ์แล้ว ยังจำเป็นต้องอนุรักษ์การผลิตผ้าทอเฮมพ์รวมทั้งวัฒนธรรมต่างๆ เกี่ยวกับเฮมพ์ด้วย แต่หากต้องทำการผลิต ผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์ให้สามารถรองรับตลาดได้ จำเป็นที่จะต้องนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาประยุกต์ใช้ควบคู่กันไปด้วย
บทคัดย่อ(ภาษาอังกฤษ) :
ความเป็นมาโดยสรุป : จากผลผลิตเส้นใยเฮมพ์ภายในประเทศส่วนใหญ่ ที่ผลิตขึ้นจากชาวเขาเผ่าม้งส่วนใหญ่ชาวเขาเผ่าม้งจะนำมาถักทอเป็นเครื่องนุ่งห่มจนเกิดเป็นวัฒนธรรมการแต่งกายประจำเผ่าของม้ง เส้นใยเฮมพ์ที่ได้ยังสามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ได้หลายรูปแบบอาทิ ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์ ของใช้ของตกแต่งบ้าน เส้นใยที่ได้เป็นการผลิตที่ได้จากกรรมวิธีดั้งเดิมซึ่งมีขั้นตอนที่ช้า คุณภาพเส้นไม่สม่ำเสมอ โครงการศึกษาปี53 จึงมุ่งลดกระบวนการผลิตเส้นใยเพื่อลดขั้นตอนการผลิตลงโดยนำเอาเครื่องมือมาช่วยในการผลิต ทั้งการแช่หมัก การสางเส้น และการปั่นเส้นเพื่อเกิดการผลิตเส้นใยที่หลากหลายรวดเร็ว
โครงการวิจัยปี53 นี้จึงมุ่งเน้นในการเพิ่มผลผลิตในด้านการผลิตเส้นในเฮมพ์ให้มีคุณภาพ เส้นใยหลากหลาย สามารถนำมาทอเป็นผืนผ้าได้หลายรูปแบบ และนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์โดยให้กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสามารถผลิตในครัวเรือนและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูก
forced gay sex stories click free erotic adult stories
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อกำหนดมาตรฐานคุณภาพเส้นใยเฮมพ์ของไทย
2) เพื่อพัฒนาเส้นใยเฮมพ์ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
3) เพื่อพัฒนาผืนผ้าจากใยเฮมพ์ให้มีลวดลาย สีสัน ผิวสัมผัส ที่หลากหลายเหมาะในการนำไปทำผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของตลาด
ขอบเขต : 1) การจัดทำมาตรฐานคุณภาพเส้นใยเฮมพ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
2) การวิจัยเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาเทคนิคและวิธีการในการแปรรูปเส้นใยขนาดและรูปแบบต่างๆ ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
3) การวิจัยเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาเทคนิคและวิธีการทำผืนผ้าที่มีลวดลาย สีสัน และผิวสัมผัสที่หลากหลาย เหมาะสมต่อการใช้สอย มีคุณภาพดี และตรงตามความต้องการของตลาด
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: กลุ่มเกษตรกรบนพื้นที่สูง มีเครื่องมือและกระบวนการผลิตเส้นใยเฮมพ์ที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพและลดต้นทุนในการผลิต รวมถึงมีรูปแบบในการผลิต เส้นใยหลากหลายขนาด สามารถทอเป็นผืนผ้าได้หลายแบบ เพื่อจำหน่ายเพิ่มรายได้แก่ครอบครัวและชุมชน
เอกสารอ้างอิง : สามารถ โพธิ์ชาชาญ. 2543. ผ้าชาวเขา, ความเชื่อและความจริงเกี่ยวกับ Hemp และ Marijuana. กรมประชาสัมพันธ์ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม.
อาคม กาญจนประโชติ. กัญชง.เชียงใหม่ : โทน คัดเลอร์เชียงใหม่, 2550.
Vantreese, V.L. 1998. Industrial hemp: global operations, local implications. University of Kentucky. U.S.A, 31 pp.
สรุปผลการวิจัย :
รายชื่อนักวิจัยในโครงการ : พบ 2 รายการ   
ชื่อนักวิจัยตำแหน่งในโครงการสัดส่วนปริมาณงาน (%)
 ดร.สริตา ปิ่นมณี ผู้ประสานงานโครงการ 0.00
 นางนิตยา มหาไชยวงศ์ หัวหน้าโครงการวิจัย 0.00
 
ลิขสิทธิ์ : พบ 0 รายการ   
ไม่พบรายการ
 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง : พบ 0 รายการ   
ไม่พบรายการ
 
สารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ : พบ 0 รายการ   
ไม่พบรายการ
 
โครงการวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง: พบ 0 รายการ   
ไม่พบรายการ

     
แบบฟอร์มคำร้องขอข้อมูลงานวิจัย :

ชื่อผู้ขอ :
Email address :
บันทึกคำขอ :
ที่อยู่ :