Welcome
  
 
ข้อมูลงานวิจัย
 
ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) : การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินและการทดสอบเพื่อเพิ่มผลผลิตพืช
ชื่อโครงการ (ภาษาภาษาอังกฤษ) :
ปีงบประมาณที่เสนอขอ : 2553
ยุทธศาสตร์ : การวิจัยและพัฒนา
แผนงาน : แผนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง
คำสำคัญ (Keywords) : ขี้ตาแร่ ปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน น้ำหมักมูลไส้เดือนดิน
ระยะเวลาดำเนินโครงการ : 1 ตุลาคม 2552  ถึง 30 กันยายน 2553
สถานะ : เสร็จสิ้นงานวิจัย
งบประมาณทั้งโครงการ : 1,387,780.00 บาท
เงินสนับสนุนโครงการ : 1. โครงการ โครงการย่อยที่ 6 : การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินและการทดสอบเพื่อเพิ่มผลผลิตพืช หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) งบประมาณ 1,387,780.00 บาท
 
พื้นที่ดำเนินการ : 1. คลองลาน
2. ดอยปุย
3. ถ้ำเวียงแก
4. น้ำแป่ง
5. ป่ากล้วย
6. ปางยาง
7. ปางหินฝน
8. ป่าแป๋
9. โป่งคำ
10. ผาแตก
11. แม่จริม
12. แม่มะลอ
13. แม่สอง
14. แม่สามแลบ
15. ลุ่มน้ำปิงตอนบน บ้านปางแดงใน
16. ลุ่มน้ำปิงตอนบน บ้านปางมะโอ
17. ลุ่มน้ำปิงตอนบน บ้านห้วยเป้า
18. วังไผ่
19. วาวี
20. สบโขง
21. สบเมย
22. สะเนียน
23. ห้วยเขย่ง
24. โหล่งขอด
25. โครงการขยายผลโครงการหลวงน้ำแขว่ง
26. โครงการขยายผลโครงการหลวงน้ำเคิม
 
บทคัดย่อ(ภาษาไทย) : การทดสอบและสาธิตเทคโนโลยีโครงการหลวงในการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินและการทดสอบเพื่อเพิ่มผลผลิตพืช มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดินจากขยะอินทรีย์ในท้องถิ่นระหว่างไส้เดือนดินพันธุ์ที่ใช้ในโครงการหลวงกับไส้เดือนดินพันธุ์ที่มีในท้องถิ่น ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน และสนับสนุนชุมชนในการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดินเพื่อใช้ประโยชน์ในการเพิ่มผลผลิตพืชและจำหน่ายเพื่อเสริมรายได้ให้กับครัวเรือนและชุมชน โดยแบ่งการทดสอบออกเป็น 2 การทดสอบ ได้แก่ 1) การทดสอบการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน โดยทดสอบเปรียบเทียบการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดินจากขยะอินทรีย์ระหว่างไส้เดือนดินสีแดง (ขี้ตาแร่) พันธุ์แนะนำจากโครงการหลวงกับไส้เดือนดินสายพันธุ์ท้องถิ่นและการหมักขยะอินทรีย์โดยไม่มีไส้เดือนดิน ในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง 4 พื้นที่ (โครงการขยายผลโครงการหลวงคลองลาน ห้วยเป้า ห้วยเขย่ง และโป่งคำ) ผลการทดสอบพบว่า ปริมาณปุ๋ยมูลไส้เดือนดินที่ได้และค่าวิเคราะห์ธาตุอาหารทั้งสามกรรมวิธีไม่แตกต่างกัน แต่มีแนวโน้มให้เห็นว่า การใช้ไส้เดือนดินสีแดง (ขี้ตาแร่) พันธุ์แนะนำจากโครงการหลวงสามารถย่อยสลายขยะอินทรีย์ได้ดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีอื่น โดยสังเกตได้จากลักษณะเนื้อสัมผัสของปุ๋ยมูลไส้เดือนดินที่ได้ซึ่งจะมีความละเอียดมากกว่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การใช้ไส้เดือนดินไส้เดือนดินสีแดง (ขี้ตาแร่) พันธุ์แนะนำจากโครงการหลวงจะช่วยในการปรับสภาพดินให้มีความสมบูรณ์ขึ้นได้ 2) การทดสอบและสาธิตการเพิ่มผลผลิตพืชผักจากปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน โดยเปรียบเทียบผลของการใช้น้ำหมักมูลไส้เดือนดินกับไม่ใช้น้ำหมักมูลไส้เดือนดินที่มีต่อการเพิ่มผลผลิตพืชผักในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง 26 พื้นที่ ซึ่งจากการทดลองพบว่า การใช้น้ำหมักมูลไส้เดือนดินสามารถเพิ่มผลผลิตพืชผักทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณได้ประมาณร้อยละ 30 ในส่วนของการผลิตน้ำหมักมูลไส้เดือนดินในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง 4 พื้นที่ ได้แก่ โครงการขยายผลโครงการหลวงคลองลาน ห้วยเป้า ห้วยเขย่ง และโป่งคำ พบว่า ทั้งสี่พื้นที่สามารถผลิตน้ำหมักมูลไส้เดือนดินเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรในชุมชนใช้ในการเพิ่มผลผลิตพืชได้พื้นที่ละ 2,000 800 500 และ 2,000 ลิตร ตามลำดับ และมีเกษตรกรนำน้ำหมักมูลไส้เดือนดินดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ทั้งสิ้น 48 ราย นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดังกล่าวให้กับชุมชน โดยได้จัดการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดขยะอินทรีย์ด้วยไส้เดือนดินจำนวน 1 ครั้ง มีเกษตรกรเข้ารับการอบรมจำนวน 21 ราย และจัดงานสาธิตเพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีการกำจัดขยะอินทรีย์ด้วยไส้เดือนดินจำนวน 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 400 ราย
forced gay sex stories click free erotic adult stories
บทคัดย่อ(ภาษาอังกฤษ) :
ความเป็นมาโดยสรุป : ในปัจจุบัน ปัญหาสิ่งแวดล้อมนับว่าเป็นปัญหาหนึ่งที่ทั่วโลกให้ความสนใจและร่วมมือกันในการคิดค้นวิธีการแก้ปัญหา ปัญหาสิ่งแวดล้อมเกิดได้จากหลายสาเหตุ ซึ่งสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าวได้ คือ การกำจัดขยะอินทรีย์ต่างๆ เช่น เศษอาหาร เศษผักและผลไม้ ฯลฯ ซึ่งหากกำจัดไม่ถูกวิธี อาจก่อให้เกิดปัญหาหลายประการ เช่น มลพิษทางน้ำและกลิ่น ปัญหาขยะล้นเมือง และที่สำคัญคือ ปัญหาสภาวะโลกร้อน ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นและส่งผลกระทบกับคนทั่วโลก ดังนั้น การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการกำจัดการขยะอินทรีย์จึงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ วิธีการหนึ่งที่กำลังได้รับความสนใจในปัจจุบัน คือ การใช้ไส้เดือนดินเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์และผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน โดยวิธีการนี้นอกจากจะช่วยลดปัญหาขยะอินทรีย์ที่เกิดขึ้นในครัวเรือนและชุมชนได้อย่างมีประ สิทธิภาพแล้ว ยังได้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้ในภาคการเกษตรโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมอีกด้วย โดยปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน (vermicompost) คือ เศษซากอินทรียวัตถุต่างๆ ที่ไส้เดือนดินย่อยและขับถ่ายออกมา ซึ่งอุดมไปด้วยจุลินทรีย์และฮอร์โมนสำคัญเพื่อการเจริญเติบโตของพืชหลากหลายชนิด (อานัฐ ตันโช. 2552) ดังนั้น การศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการใช้ไส้เดือนดินเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์และผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดินจึงเป็นสิ่งสำคัญ และควรแก่การส่งเสริมให้กับเกษตรกร ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำเทคโนโลยีดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการช่วยลดปัญหาการกำจัดขยะอินทรีย์ในครัวเรือนและชุมชน และสามารถนำปุ๋ยมูลไส้เดือนดินและน้ำหมักมูลไส้เดือนดิน ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการใช้ไส้เดือนดินในการกำจัดขยะอินทรีย์ในครัวเรือนและชุมชนไปใช้ในการเพิ่มผลผลิตพืช ซึ่งถือเป็นการลดต้นทุนในการปลูกพืชอีกทางหนึ่งด้วย
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อทดสอบการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน จากขยะอินทรีย์ในท้องถิ่น ระหว่างไส้เดือนดินพันธุ์ที่ใช้ในโครงการหลวงกับไส้เดือนดินพันธุ์ที่มีในท้องถิ่น
2.เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การเลี้ยงและการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน
3.เพื่อสนับสนุนชุมชน ในโครงการขยายผลโครงการหลวง 4 พื้นที่ (คลองลาน,ห้วยเป้า,ห้วยเขย่ง,โป่งคำ) ผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน เป็นวิสาหกิจชุมชน
forced gay sex stories read free erotic adult stories
ขอบเขต : 1.สมาชิกชุมชนโครงการขยายผลโครงการหลวง 4 พื้นที่ (โครงการขยายผลโครงการหลวงโป่งคำ โครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยเป้า โครงการขยายผลโครงการหลวงคลองลาน และโครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยเขย่ง) ได้รับการพัฒนาให้เลี้ยงไส้เดือนดิน เพื่อการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจำหน่ายในพื้นที่และใกล้เคียง
2.พื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงรวม 27 แห่งดำเนินการจัดทำแปลงทดสอบและสาธิตประสิทธิภาพปุ๋ยน้ำหมักมูลไส้เดือนดินเพิ่มผลผลิตพืช ซึ่งในบางพื้นที่อาจให้เกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมในแปลงทดสอบและสาธิตได้
3.คัดเลือกเกษตรกรในพื้นที่ที่เกษตรกรให้ความสนใจและสมัครเข้าร่วมการทดสอบและสาธิต
เทคโนโลยีของโครงการหลวง
4.ทดสอบและสาธิตประสิทธิภาพปุ๋ยหมักจากมูลไส้เดือนดินใน 27 พื้นที่ขยายผลโครงการหลวง
5.การดำเนินงานทดสอบและสาธิตเทคโนโลยีโครงการหลวง จะดำเนินงานโดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากโครงการหลวงหรือเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงเป็นที่ปรึกษา
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: 1.เกษตรกรจะมีรายได้จากการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือนดิน เพื่อจำหน่ายในชุมชนใกล้เคียงและลดรายจ่ายในครัวเรือนจากการนำไปใช้ในการเพิ่มผลผลิตพืชเพื่อบริโภค
2.เกษตรกรมีการรวมกลุ่มและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น
3.เกษตรกรสามารถช่วยลดปัญหาการกำจัดขยะในท้องถิ่น เพราะได้ใช้เป็นอาหารในการเลี้ยงไส้เดือนดิน แล้วใช้ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการเพิ่มผลผลิตพืชทดแทนสารเคมี
เอกสารอ้างอิง : อานัฐ ตันโช. 2552. คู่มือการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจากขยะอินทรีย์. ศูนย์สารสนเทศไส้เดือนดินแม่โจ้ ภาควิชาทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้. เชียงใหม่. 114 หน้า.
สรุปผลการวิจัย : 1. การทดสอบผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน พบว่า โครงการขยายผลโครงการหลวง 4 พื้นที่ ได้แก่ โครงการขยายผลโครงการหลวงคลองลาน ห้วยเป้า ห้วยเขย่ง และโป่งคำ ได้ปริมาณปุ๋ยมูลไส้เดือนดินที่ได้และค่าวิเคราะห์ธาตุอาหารทั้งสามกรรมวิธีไม่แตกต่างกัน แต่มีแนวโน้มให้เห็นว่า การใช้ไส้เดือนดินสีแดง (ขี้ตาแร่) พันธุ์แนะนำจากโครงการหลวงสามารถย่อยสลายขยะอินทรีย์ได้ดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีอื่น โดยสังเกตได้จากลักษณะเนื้อสัมผัสของปุ๋ยมูลไส้เดือนดินที่ได้ซึ่งจะมีความละเอียดมากกว่า
2. การทดสอบและสาธิตการเพิ่มผลผลิตพืชจากปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน ซึ่งเปรียบเทียบผลของการใช้น้ำหมักมูลไส้เดือนดินกับไม่ใช้น้ำหมักมูลไส้เดือนดินที่มีต่อการเพิ่มผลผลิตพืชผักในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง 26 พื้นที่ จากการทดลองพบว่า การใช้น้ำหมักมูลไส้เดือนดินสามารถเพิ่มผลผลิตพืชผักทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณได้ประมาณร้อยละ 30
3. ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการกำจัดขยะอินทรีย์ด้วยไส้เดือนดิน ในส่วนของการผลิตน้ำหมักมูลไส้เดือนดินในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง 4 พื้นที่ ได้แก่ โครงการขยายผลโครงการหลวงคลองลาน ห้วยเป้า ห้วยเขย่ง และโป่งคำ สามารถผลิตน้ำหมักมูลไส้เดือนดินเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรในชุมชนใช้ในการเพิ่มผลผลิตพืชได้พื้นที่ละ 2,000 800 500 และ 2,000 ลิตร ตามลำดับ และมีเกษตรกรนำน้ำหมักมูลไส้เดือนดินดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ทั้งสิ้น 48 ราย และมีการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดังกล่าวให้กับชุมชน โดยได้จัดการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดขยะอินทรีย์ด้วยไส้เดือนดินจำนวน 1 ครั้ง มีเกษตรกรเข้ารับการอบรมจำนวน 21 ราย และจัดงานสาธิตเพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีการกำจัดขยะอินทรีย์ด้วยไส้เดือนดินจำนวน 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 400 ราย
รายชื่อนักวิจัยในโครงการ : พบ 2 รายการ   
ชื่อนักวิจัยตำแหน่งในโครงการสัดส่วนปริมาณงาน (%)
 นายภาคภูมิ ดาราพงษ์ หัวหน้าโครงการวิจัย 0.00
 น.ส.ศิริรัตนาพร หล้าบัววงค์ ผู้ร่วมวิจัย 0.00
 
ลิขสิทธิ์ : พบ 0 รายการ   
ไม่พบรายการ
 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง : พบ 0 รายการ   
ไม่พบรายการ
 
สารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ : พบ 0 รายการ   
ไม่พบรายการ
 
โครงการวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง: พบ 0 รายการ   
ไม่พบรายการ

     
แบบฟอร์มคำร้องขอข้อมูลงานวิจัย :

ชื่อผู้ขอ :
Email address :
บันทึกคำขอ :
ที่อยู่ :