Welcome
  
ค้นหางานวิจัย
 
     
เงื่อนไขการค้นหา
 
ชื่องานวิจัย :
คำสำคัญ(Keywords) :
ชื่อนักวิจัย :
ปีงบประมาณ(พ.ศ.) :
พื้นที่ดำเนินการ :
ระยะเวลาดำเนินงาน :
 

ผลการค้นหา  27 รายการ
ปีงบประมาณชื่อโครงการวิจัยชื่อหัวหน้าโครงการชื่อผู้ประสานงาน
2554 การวิจัยและพัฒนาการใช้ไส้เดือนดินเพื่อการกำจัดขยะอินทรีย์ นายภาคภูมิ ดาราพงษ์
2554 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาแนวทางด้านการตลาดในการสร้างตราสินค้า (Branding) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากพื้นที่สูง
2554 ชุดโครงการการวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตชีวภาพเพื่อทดแทนสารเคมีเกษตรบนพื้นที่สูง โครงการย่อยที่1: การวิจัยผลกระทบของปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการแพร่ระบาดของโรค และแมลงสำหรับการปลูกพืชตระกูลกะหล่ำ มะเขือเทศ และพริกกะเหรี่ยงบนพื้นที่สูง น.ส.สุมาลี เม่นสิน
2554 ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตชีวภาพเพื่อทดแทนสารเคมีเกษตรบนพื้นที่สูง โครงการย่อยที่ 9:การทดสอบประสิทธิภาพวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ปัจจัยการผลิตต้นแบบสำหรับป้องกันศัตรูพืชในระดับไร่นาเกษตรกร น.ส.สุมาลี เม่นสิน
2554 ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิจชีวภาพเพื่อทดแทนสารเคมีบนพื้นที่สูง โครงการย่อยที่ 11 : การศึกษาวิธีการเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์ที่มีศักยภาพและการเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ เพื่อใช้ประโยชน์ในแปลงเกษตรกร น.ส.สุมาลี เม่นสิน
2554 โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกป่าไม้เพื่อสร้างรายได้ นายสคาร ทีจันทึก
2553 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตพืชภายใต้โรงเรือน นางอัญชัญ ชมภูพวง น.ส.สุมาลี เม่นสิน
2553 ทดสอบสาธิตการปลูกข้าวโพดโดยไม่ไถพรวน นายนายอุทิศ เตจ๊ะใจ อดิเรก ปัญญาลือ
2553 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการปลูกเฮมพ์และการแปรรูป: โครงการย่อยที่ 2 : โครงการวิจัยและพัฒนาวิธีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เฮมพ์ ดร.แสงทิวา สุริยงค์ ดร.สริตา ปิ่นมณี
2553 โครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกเฮมพ์และการแปรรูป: โครงการย่อยที่ 3: การปรับปรุงคุณภาพเส้นใยเฮมพ์ และการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ นางนิตยา มหาไชยวงศ์ ดร.สริตา ปิ่นมณี
2553 โครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกเฮมพ์และการแปรรูป:โครงการย่อยที่ 4: การศึกษาวิจัยและทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์เฮมพ์ รศ.อรชร มณีสงฆ์ ดร.สริตา ปิ่นมณี
2553 โครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกเฮมพ์และการแปรรูป: โครงการย่อยที่ 5: การศึกษาวิธีเขตกรรม เพื่อเพิ่มผลผลิตเส้นใยเฮมพ์สายพันธุ์ THC ต่ำ นายสัมพันธ์ ตาติวงค์ ดร.สริตา ปิ่นมณี
2553 โครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกเฮมพ์และการแปรรูป: โครงการย่อยที่ 7 : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเฮมพ์ อย่างเป็นระบบสู่วิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ในพื้นที่นำร่องโครงการหลวง รศ.อาคม กาญจนประโชติ ดร.สริตา ปิ่นมณี
2553 โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบตลาดชุมชนบนพื้นที่สูง นางพรทิพย์ ผลเพิ่ม น.ส.ไฉไล กองทอง
2553 โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาพืชท้องถิ่น โครงการย่อยที่ 2 โครงการวิจัยและพัฒนาการฟื้นฟูการปลูกพืชสมุนไพร น.ส.อัปสร วิทยประภารัตน์
2553 โครงการวิจัยพืชพลังงานสำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง โครงการย่อยที่ 1 การวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชพลังงานท้องถิ่น น.ส.กมลทิพย์ เรารัตน์
2553 การทดสอบและสาธิตเทคโนโลยีการปลูกไม้ดอก น.ส.อภิรดี ผู้ยอดยิ่ง
2553 การทดสอบและสาธิตเทคโนโลยีลดการใช้สารเคมีสำหรับการปลูกผักบนพื้นที่สูง น.ส.สุมาลี เม่นสิน
2553 การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินและการทดสอบเพื่อเพิ่มผลผลิตพืช นายภาคภูมิ ดาราพงษ์
2553 การทดสอบและสาธิตเทคโนโลยีการปลูกไม้ผล น.ส.อัจฉรา ภาวศุทธิ์
2553 โครงการวิจัยการฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน จ. เชียงใหม่ น่าน แม่ฮ่องสอน และกาญจนบุรี น.ส.จารุณี ภิลุมวงค์
2553 โครงการทดสอบชนิดไม้ที่เหมาะสมในการปลูกเพื่อฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรมบนพื้นที่สูง นายสคาร ทีจันทึก นายเกรียงไกร เพาะเจริญ
2553 โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาทรัพย์สินทางภูมิปัญญาและทรัพยากรธรรมชาติ นายรุจ ศิริสัญลักษณ์ น.ส.สายทอง อินชัย
2553 โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกป่าไม้เพื่อสร้างรายได้ นายสคาร ทีจันทึก นายเกรียงไกร เพาะเจริญ
2552 โครงการวิจัยการศึกษาเศรษฐกิจการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรของโครงการหลวง รศ.ดร.สมพร อิศวิลานนท์ น.ส.สายทอง อินชัย
โครงการวิจัย.....
ข้าว